Personer med funktionsnedsättningar var inte inkluderade i de så kallade Milleniummålen. Agenda 2030 för hållbar utveckling omfattar däremot också personer med funktionshinder och har därmed öppnat dörrarna för ett erkännande av alla människors roll som aktiva samhällsmedlemmar.

Skrivelsen ”Ensure that no one is left behind” (Säkerställ att ingen lämnas utanför), som tagits fram på initiativ av International Disability Alliance, IDA, är författad av personer med funktionsnedsättningar och överlämnad till den politiska högnivågruppen för hållbar utveckling (HLPF), som är den globala uppföljnings- och översynsplattformen för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, den 25 april, 2016.

I dokumentet poängteras att endast genom att använda FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) som en vägledande ram i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen, kommer det att säkerställas att inte diskriminering och ojämlikhet vidmakthålls.

Handikappförbunden har tillsammans med ytterligare 317 nationella, regionala och globala civilrättsorganisationer, skrivit under dokumentet. Skrivelsens avsikt är att återspegla synpunkter från personer med funktionsnedsättning. Dokumentet som kommer att översättas till sex språk och delas med FN: s medlemsstater är officiellt och stöder arbetet i HLPF. Skrivelsen har satts samman under ledning av International Disability Alliance, IDA, i en öppen, transparent och inkluderande beredningsgrupp. Texten har sedan varit på remiss i olika nätverk och har därefter reviderats. I sin slutgiltiga form har dokumentet skrivits under av 318 civila samhällsorganisationer.

08 maj 2016