Alla statliga myndigheter har ansvar för att genomföra funktionsrättspolitiken.  I arbetet med regeringens strategi för uppföljning av funktionshinderpolitiken 2021 – 2031 har flera myndigheter uppdrag att följa utvecklingen i relation till de funktionshinderpolitiska målen inom respektive område. Efter fem år ska en handlingsplan tas fram.

Alla myndigheters ansvar

I förordningen 2001:526 står det att myndigheterna ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. De ska ta fram handlingsplaner och verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förordningen hänvisar till funktionsrättskonventionen som vägledande. Tidigare fanns en vägledning kallad Riv hinder för uppföljning, för att stödja arbetet. Den togs bort 2019 av Myndigheten för Delaktighet.

Myndigheter med särskilda uppdrag inom olika områden

Arbete och försörjning
• Arbetsförmedlingen
• Arbetsmiljöverket
• Försäkringskassan
Utbildning och livslångt lärande
• Myndigheten för yrkeshögskolan
• Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Statens skolinspektion
• Statens skolverk
• Universitetskanslersämbetet
Transport
• Trafikverket
• Transportstyrelsen
Byggd miljö och samhällsplanering
• Boverket
Digitalisering
• Myndigheten för digital förvaltning
• Post- och telestyrelsen
Offentlig upphandling
• Upphandlingsmyndigheten
Hälsa, folkhälsa och social välfärd
• Folkhälsomyndigheten
• Försäkringskassan
• Inspektionen för vård och omsorg
• Socialstyrelsen
Kultur och fritid
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
• Riksantikvarieämbetet
• Statens kulturråd
Demokratisk delaktighet
• Myndigheten för tillgängliga medier
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Rättsväsende
• Brottsoffermyndigheten
• Domstolsverket
• Kriminalvården
• Migrationsverket
• Polismyndigheten
Konsumentpolitik
• Konsumentverket
Krisberedskap
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • tydligare ansvarstagande inom respektive departement i regeringen för att säkerställa att myndigheter fullgör skyldigheter.
  • krav på utbildning i funktionsrätt för anställda i myndigheter.
  • staten ska vara ett föredöme för resten av samhället när det gäller tillgänglighet, krav i upphandling och att anställa personer med funktionsnedsättning.
  • dialog med oss när det gäller politiken som rör ansvar för särskilda myndigheter.

Vill du veta mer?

Kontakt: mia.ahlgren@funktionsratt.se

Information på andra webbplatser

Statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderpolitiken

Förordningen 2001:526

Läs mer om de strategiska myndigheterna