Alla statliga myndigheter har ansvar för att genomföra funktionsrättspolitiken. Under strategiperioden 2011 – 2016 fanns dessutom 22 strategiska myndigheter med särskilt ansvar för att genomföra regeringens politik.

I förordningen 2001:526 står det att myndigheterna ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. De ska ta fram handlingsplaner och verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förordningen hänvisar till funktionsrättskonventionen som vägledande. Ambition och uppföljning av myndigheternas arbete brister, till exempel när det gäller upphandling och anställning.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • tydligare ansvarstagande inom respektive departement i regeringen för att säkerställa att myndigheter fullgör skyldigheter.
  • krav på utbildning i funktionsrätt för anställda i myndigheter.
  • staten ska vara ett föredöme för resten av samhället när det gäller tillgänglighet, krav i upphandling och att anställa personer med funktionsnedsättning.
  • dialog med oss när det gäller politiken som rör ansvar för särskilda myndigheter.

Vill du veta mer?

Kontakt: mia.ahlgren@funktionsratt.se

Information på andra webbplatser

Statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderpolitiken

Förordningen 2001:526

Läs mer om de strategiska myndigheterna