Under 2022 till 2024 kommer totalt 12 dialogmöten att hållas inom ramen för samverkan mellan funktionsrättsrörelsen och Myndigheten för delaktighet (MFD) samt de myndigheter som är prioriterade i regeringens strategi för systematiskt uppföljning av funktionshinderspolitiken. Den systematiska uppföljningen pågår under tio år, mellan 2021 till 2031 med en halvtidsuppföljning efter fem år. Den 7 april 2022 hölls det första dialogmötet, som handlade om demokratisk delaktighet. Nästa dialogmöte kommer att handla om hälsa, folkhälsa och social välfärd. Medlemmar i Funktionsrätt Sverige kommer löpande att få inbjudan att delta.

 

Läs mer på MFD:s hemsida om strategin för uppföljning av funktionshinderpolitiken 2020-23