Kraven på tillgänglighet i lagstiftning har förstärkts sedan EU antog Funktionsrättskonventionen. Det har påverkat lagstiftning om till exempel upphandling, medier och webb. Efter en lång kamp antog EU det som kallas den Europeiska tillgänglighetslagen 2019.

Vad ingår i den europeiska tillgänglighetslagen?

Direktivet omfattar funktionella funktionella krav som specificeras i en bilaga och ska gälla för varor och tjänster som säljs på EU:s inre marknad, till exempel:

  • Banktjänster för konsumenter
  • E-böcker och e-läsare
  • E-handel
  • Datorer och operativsystem
  • Bankomater, biljett- och incheckningsmaskiner, betalterminaler
  • Telefonitjänster, smarta mobiltelefoner och nödsamtal 112
  • TV-utrustning och tjänster som tv-apparater, digitaltv-boxar, mobilappar, elektroniska programguider för tillgång till audiovisuella medietjänster
  • Vissa delar relaterade till transporttjänster (art 5)

Vilka ska leva upp till tillgänglighetskraven och hur ska de säkerställas?
Ekonomiska aktörer – tillverkare,  importörer, distributörer och tjänsteleverantörer ska uppfylla kraven i bilagan, även med hjälp av harmoniserade standarder och märka produkter med CE-märkning. Kontroll ska ske av marknadskontrollmyndigheter och andra myndigheter som får ansvar. Brister kan medföra sanktioner och i värsta fall leda till att produkten tas bort från marknaden vilket också måste kommuniceras till andra medlemsländer.

Det finns en bestämmelse om koppling till andra unionsakter till exempel upphandlingsdirektivet. Leverantörer som kan visa att de lever upp till de krav som finns i bilagan kan visa att deras produkter eller tjänster lever upp till skall-krav på tillgänglighet i upphandling. För att säkerställa att lagen efterlevs ska det bland annat vara möjligt för konsumenter att klaga i domstol eller förvaltningsmyndighet, samt att organisationer med ”legitimt intresse” ska kunna ge stöd eller föra talan i klagomålsprocesser. Sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

När börjar lagen gälla?
Senast den 28 juni 2022 ska direktivet var infört i nationell lag i medlemsländerna. Bestämmelserna ska börja gälla och kunna kontrolleras den 28 juni 2025.

Standarder finns och ska utvecklas
Det finns redan tre europeiska standarder – en om tillgänglighet till webb och andra digitala produkter/tjänster EN301549, en om tillgänglighet till byggd miljö EN17210 och en processtandard om Tillgänglighet genom universell utformning EN17161. Dessa ska utvecklas till så kallade harmoniserade standarder för att stödja genomförandet av Tillgänglighetslagen. Ytterligare tre standarder ska tas fram om tillgänglig helpdesk, manualer och en som rör nödnummer..

Funktionsrätt Sverige arbete med tillgänglighetslagen
Vi har varit aktiva under de cirka 10 år som arbetet pågått. Vi har haft med en expert i den svenska genomförandeutredningen och skrivit ett särskilt yttrande. Sverige har missat deadline 28 juni då direktivet skulle varit införd i svensk lag. Vi är också aktiva i standardiseringen och i planeringen av det europeiska tillgänglighetscenter som ska inrättas för att stötta genomförandet av lagen.