Kraven på tillgänglighet i lagstiftning har förstärkts sedan EU antog Funktionsrättskonventionen. Det har påverkat lagstiftning om till exempel upphandling, medier och webb. Efter en lång kamp antog EU det som kallas den Europeiska tillgänglighetslagen 2019.

Funktionsrätt Sverige har varit aktiva i arbetet med tillgänglighetslagen sedan start, i över 10 år. Vi har haft med en expert i den svenska genomförandeutredningen och skrivit ett särskilt yttrande. Sverige missade deadline 28 juni 2022 då direktivet skulle varit infört i svensk lag. Vi är också aktiva inom standardiseringen sedan 2005 och har bidragit med synpunkter till Europaparlamentet inför det europeiska tillgänglighetscenter som inrättas 2023 för att stötta genomförandet av lagen.

Stora skillnader och luckor i propositionen för genomförande i Sverige

Regeringen presenterade en proposition i december 2022, som ska behandlas i riksdagen under våren 2023. Funktionsrätt Sverige tillskrev Socialutskottet med förfrågan om uppvaktning  på grund av stor oro för att Sverige inte genomför hela direktivet i svensk lag. Genomförande av redan beslutade EU-direktiv borde ligga i alla partiers intresse. Utskottet uppmuntrade i stället till kontakter med respektive parti.

Vi har sammanställt förslag och underlag för att motverka stora avvikelser i jämförelse med direktivet och ändrade definitioner, titel med mera. Brister i genomförande riskerar ett utdraget överträdelseförfarande inom EU. Det riskerar också att försvaga avsedda effekter för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige samt försvåra för svenska företag att konkurrera på den inre marknaden med sina produkter och tjänster.

Vad ingår i den europeiska tillgänglighetslagen?

Direktivet omfattar funktionella funktionella krav som specificeras i en bilaga och ska gälla för varor och tjänster som säljs på EU:s inre marknad. Några räknas upp i lagen till exempel:

  • Banktjänster för konsumenter
  • E-böcker och e-läsare
  • E-handel
  • Datorer och operativsystem
  • Bankomater, biljett- och incheckningsmaskiner, betalterminaler
  • Telefonitjänster, smarta mobiltelefoner och nödsamtal 112
  • TV-utrustning och tjänster som tv-apparater, digitaltv-boxar, mobilappar, elektroniska programguider för tillgång till audiovisuella medietjänster
  • Vissa delar relaterade till transporttjänster (art 5)

Användning av kraven i andra unionsakter och överklagan enligt EU

Det finns en bestämmelse om koppling till andra unionsakter till exempel upphandlingsdirektivet  Leverantörer som kan visa att deras produkter eller tjänster lever upp till kraven i direktivets bilaga, kan därmed visa att de möter skall-krav på tillgänglighet i upphandling. I flera kommande EU-akter finns hänvisningar till tillgänglighetslagen, så tillämpningsområden för kraven ökar.

För att säkerställa att lagen efterlevs ska det bland annat vara möjligt för konsumenter att klaga i domstol eller förvaltningsmyndighet, samt att organisationer med ”legitimt intresse” ska kunna ge stöd eller föra talan i klagomålsprocesser. Sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Vilka ska leva upp till tillgänglighetskraven och hur ska de säkerställas enligt EU?

Ekonomiska aktörer – tillverkare,  importörer, distributörer och tjänsteleverantörer ska uppfylla kraven i bilagan, även med hjälp av harmoniserade standarder och märka produkter med CE-märkning. Kontroll ska ske av marknadskontrollmyndigheter och andra myndigheter som får ansvar. Brister kan medföra sanktioner och i värsta fall leda till att produkten tas bort från marknaden vilket också måste kommuniceras till andra medlemsländer.

När ska lagen börja gälla enligt EU?

Senast den 28 juni 2022 skulle direktivet var infört i nationell lag i medlemsländerna. Bestämmelserna ska börja gälla och kunna kontrolleras den 28 juni 2025.

Standarder finns och ska utvecklas

Det finns redan tre europeiska standarder – en om tillgänglighet till webb och andra digitala produkter/tjänster EN301549, en om tillgänglighet till byggd miljö EN17210 och en processtandard om Tillgänglighet genom universell utformning EN17161. Dessa ska utvecklas till så kallade harmoniserade standarder för att stödja genomförandet av Tillgänglighetslagen. Ytterligare tre standarder ska tas fram om tillgänglig helpdesk, en om information / manualer och en som rör nödnummer.