2022 inrättade Sverige ett institut för mänskliga rättigheter i Lund efter ett historiskt beslut i riksdagen den 9 juni 2021. Därmed finns förutsättningar att uppfylla åtagandet om en oberoende övervakningsmekanism av genomförandet av Funktionsrättskonventionen. Vi har lämnat medskick inför inrättande av institutet och regeringen har beslutat att människorättsjuristen Annika Jyrwall Åkerberg ingår i styrelsen efter förslag från oss och flera andra funktionsrättsorganisationer.

Funktionsrätt Sverige har länge varit aktiva i arbetet för en institution med uppgift att granska hur Sverige lever upp till konventioner om mänskliga rättigheter, inklusive Funktionsrättskonventionen. En sådan institution har en särskilt viktig roll för att övervaka rättigheterna och bland annat att nationell lag stämmer konventionen.

Trots återkommande kritik från FN som mänskliga rättigheter i Sverige, till exempel diskriminering, hatbrott och våld mot kvinnor har förslag om att inrätta en MR-institution i Sverige dröjt. Oberoende institutioner finns i en tredjedel av världens länder inklusive våra grannländer Danmark, Finland och Norge. Efter 20 år av uppmaningar från FN till Sverige beslutade regeringen att en institution som på ett oberoende sätt ska granska hur vårt land lever upp till internationella konventioner borde inrättas under riksdagen. Konstitutionsutskottet lät utreda frågan och landade i att skicka tillbaka frågan till regeringen.

I mars 2018 gav Kulturdepartementet ett uppdrag till Lise Bergh att utreda hur en oberoende institution för mänskliga rättigheter kan inrättas. Civilsamhället var involverade i dialog med utredningen som ledde fram till en proposition. Den 9 juni 2021 röstade riksdagen till slut igenom propositionen. En utredare förbereder organisationen av den nya myndigheten och kommer att träffa civilsamhällets organisationer.

En oberoende MR-institution har en särskild roll genom artikel 33 i Funktionsrättskonventionen. Det handlar om att främja, skydda och övervaka rättigheterna i konventionen. Funktionsrättsorganisationer ska involveras och fullt ut medverka i den oberoende övervakningen.

Nätverket för en svensk MR-institution

Funktionsrätt Sverige är med i ett nätverk av organisationer i civilsamhället som länge har arbetat med dessa frågor.  I nätverket har bland andra Svenska FN-förbundet,  Civil Right Defenders, Lika Unika, RFSU, Raoul Wallenberginstitutet och Fonden för mänskliga rättigheter ingått.

Våra krav har handlat om:

Mandat och ansvarsområde Riksdagen måste säkerställa att en institution för mänskliga rättigheter får tydligt mandat, ett uttalat ansvarsområde och en oberoende roll.  Särskilt viktiga uppgifter handlar om att lämna synpunkter både på befintlig lagstiftning och på författningsförslag samt att uppmärksamma regeringen på situationer där de mänskliga rättigheterna kränks och lägga fram förslag för att komma till rätta med dem,

Resurser En viktig förutsättning för arbetet är tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att fullgöra uppdraget. Särskilda resurser krävs för att fullgöra artikel 33 om övervakning i Funktionsrättskonventionen.

Verkligt oberoende  En förutsättning är en självständig och fristående organisation.

Involvera Funktionsrättsorganisationer I Funktionsrättskonventionen ska organisationer involveras i övervakningen och i den oberoende MR-institutionen. Enligt de vägledande Paris-principerna från 1993 ska även civilsamhället finnas med i processen inför inrättandet av en nationell MR-institution.