2014 ratificerade Sverige Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. I november 2023 skickade Funktionsrätt Sverige och FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder en så kallad ”skuggrapport” till expertgruppen GREVIO.

I februari 2024 var Europarådets expertgrupp GREVIO i Sverige för att undersöka hur Sverige lever upp till Istanbulkonventionen. Funktionsrätt Sverige och FQ träffade expertgruppen och berättade om de brister vi ser när det gäller våld mot personer med funktionsnedsättning, bland annat med utgångspunkt i skuggrapporten.

Grevio beräknas vara klara med en rapport om situationen i Sverige i slutet av 2024.

Fem kvinnor tittar leende mot kameran
Bild från mötet med GREVIO i februari 2024. Från vänster: Annica Nilsson, Funktionsrätt Sverige,Francesca Montagna, Jessica Smaaland, ordförande FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder (främre raden), Aleid van Den Brink och Païvi Hirvela.