Alla människor har lika värde och rättigheter. Funktionsrättskonventionen förtydligar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är utgångspunkten för vårt arbete och beskriver vår vision om ett samhälle för alla.

Förenta Nationerna, FN, antog 2006 en ny konvention, Funktionsrättskonventionen som Sverige beslutade ställa sig bakom. Sedan 2009 är konventionen gällande i Sverige, vilket innebär att den svenska staten förbundit sig att leva upp till konventionens innehåll. Sverige fick skarp kritik från FN 2014 för brister i genomförande av konventionen. Funktionsrätt Sverige arbetar med att ta fram underlag om situationen i Sverige inför nästa förhör i FN.

Fortfarande finns det stora skillnader i levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen. Inom en rad samhällsområden finns det hinder som skapar ojämlikhet. Personer med funktionsnedsättning får inte sina mänskliga rättigheter uppfyllda.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att funktionsrätt – rätten att fungera i samhällets alla delar på lika villkor – säkerställs i svensk lag.
  • att funktionsrätten erkänns som lika självklar rättighet som andra rättigheter som vilar på de mänskliga rättigheterna.
  • att svenska staten som konventionsstat, fullt ut lever upp till Funktionsrättskonventionens åtaganden.
  • att svenska regeringen upprättar en handlingsplan för att åtgärda de rekommendationer som FN:s övervakningskommitté för Funktionsrättskonventionen givit Sverige.