Sverige har som konventionsland skyldighet att svara på frågor om hur väl Funktionsrättskonventionen efterföljs i landet. Hösten 2019 lämnade Sverige för andra gången en rapport till FN:s övervakningskommitté. Men FN vill inte bara ha en rapport från regeringen, utan också från civilsamhället. Funktionsrätt Sverige samordnar det gemensamma arbetet med att ta fram underlaget för alternativrapportering.

Efter förra rapporten fick Sverige 2014 hård kritik och rekommendationer från FN. Det handlade bland annat om bildandet av en självständig institution för mänskliga rättigheter som ska övervaka efterlevandet av FN:s konventioner, om att funktionsrättskonventionen ska säkerställas i lag och att resurserna för LSS skurits ned.

Redan sommaren 2018 överlämnades civilsamhällets förslag till frågor som vi tycker att FN borde ställa till Sverige. Under hösten besvarade den beslutade listan från FN:s övervakningskommitté. Funktionsrätt Sverige ansvarade för att sammanställa frågorna. Nu har Funktionsrätt Sverige samordnat arbetet med civilsamhällets gemensamma rapport, där vi utifrån våra olika perspektiv granskat hur Sverige efterlever funktionsrättskonventionen. Rapportens titel är Respekt för rättigheter? och den innehåller bland annat 134 rekommendationer till regeringen kring vad som behöver göras för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden.

Läs mer om civilsamhällets granskning