Sverige har som konventionsland skyldighet att svara på frågor om hur väl Funktionsrättskonventionen efterföljs i landet. I oktober 2019 ska Sverige för andra gången överlämna en rapport till FN:s övervakningskommitté. Men FN vill inte bara ha en rapport från regeringen, utan också från civilsamhället. Funktionsrätt Sverige samordnar det gemensamma arbetet med att ta fram underlaget för alternativrapportering.

Efter förra rapporten fick Sverige 2014 hård kritik och rekommendationer från FN. Det handlade bland annat om bildandet av en självständig institution för mänskliga rättigheter som ska övervaka efterlevandet av FN:s konventioner, om att funktionsrättskonventionen ska säkerställas i lag och att resurserna för LSS skurits ned.

Redan sommaren 2018 överlämnades civilsamhällets förslag till frågor som vi tycker att FN borde ställa till Sverige. I höst ska regeringen besvara den beslutade listan från FN:s övervakningskommitté. Funktionsrätt Sverige ansvarade för att sammanställa frågorna. Nu samordnar Funktionsrätt Sverige arbetet med civilsamhällets gemensamma rapport, som kallas för alternativrapport.

I rapporten kommer vi utifrån våra olika perspektiv att granska hur väl vi tycker att Sverige lever upp till konventionen och komma med flera rekommendationer på vad som behöver förändras. Fredagen den 5 april var det avspark för det gemensamma arbetet inom rörelsen