Alla har rätt till arbete och att vara bidragande till samhället utifrån sin egen arbetsförmåga. Det slås fast i Funktionsrättskonventionens artikel 27.

Var tionde person i arbetsför ålder har en funktionsnedsättning som påverkar deras arbetsförmåga. Idag handlar det om 655 000 personer i åldern 16-64 år. Bara varannan av dessa har ett arbete. De flesta av de som saknar jobb menar att de skulle kunna arbeta om förutsättningarna var de rätta.

En tredjedel av de som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har en så kallad funktionshinderskod, som gör att de har rätt till olika typer av stöd. Det kan vara olika lönebidrag, arbetshjälpmedel, personligt biträde eller andra typer av stöd. Tyvärr är det många som är inskrivna länge hos Arbetsförmedlingen utan att få ett arbete. Flera statliga utredningar har föreslagit förändringar i stöden, senast den så kallade Funka-utredningen som blev klar 2012.

Personer med funktionsnedsättning har svårt att få jobb oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur. Det tyder på att de arbetsmarknadspolitiska stöden inte fungerar som de ska. Ett grundproblem är att stöden ofta utgår från vad en person med funktionsnedsättning har för begränsningar, istället för att fokusera på vad personen har för resurser.

Funktionsrätt Sverige kräver:

• Att Funkautredningens förslag genomförs.

• Att begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” avskaffas i svensk lagstiftning och föreskrifter.

• Att funktionshinderskodningen hos Arbetsförmedlingen avskaffas.