Samhall är en stor arbetsplats som idag sysselsätter cirka 26 000 personer. Att avskaffa Samhall ser vi inte som en möjlighet under de närmaste åren. Det finns stora brister, men också potential till stora förbättringar.

Kritik har under många år riktats mot Samhall och brister har återkommande uppmärksammats. I juni publicerar Riksrevisionen sin granskning av Samhall. Granskningen ska svara på om Samhall uppfyller sitt samhällsuppdrag. Fokus kommer bland annat ligga på effektiviteten i Samhalls arbete, om rätt personer är anställda i bolaget samt statens styrning av Samhall.

Alltför få alternativ med alldeles för få anställda med funktionsnedsättningar har byggts upp som framgångsrikt ger den här målgruppen en plats på arbetsmarknaden. Däremot finns det nu stora möjligheter att utveckla Samhalls verksamhet så att den fungerar för den målgrupp som verksamheten skapades för.

Funktionsrätt Sveriges förslag:

  • Öka inflytandet och delaktigheten för de som Samhalls verksamhet är till för, personer med funktionsnedsättning. Ge funktionsrättsrörelsen samt experter/forskare inom arbetsliv och funktionsnedsättning representation i Samhalls styrelse.
  • Ta bort eller sänk vinstkravet för Samhalls verksamhet.
  • Ge Samhall tydligt uppdrag och förutsättningar att bredda sin verksamhet med syftet att kunna ta emot, ge stöd och utveckling till personer som står allra längst från arbetsmarknaden. Reservera skyddade anställningar inom Samhall till de som har de största behoven.
  • Ändra ägardirektiven, så att ursprungsuppdraget att vara ”grindvakten mot förtidspension” förstärks, och den ursprungliga målgruppen får adekvat arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Se till att en ordentlig kartläggning av individens styrkor och svårigheter genomförs i samband med anvisning hos Samhall, i syfte att anpassa arbetsuppgifter och arbetsmiljö, ge adekvat stöd samt skapa förutsättningar för trivsel.
  • Genomför kompetensutvecklingsinsatser inom funktionsrättsområdet för samtliga chefer inom Samhall. Involvera funktionsrättsrörelsen i detta uppdrag.
  • Stärk introduktionsutbildningen som riktas till varje ny medarbetare, i samverkan med funktionsrättsrörelsen.
  • Stärk arbetet med övergången till reguljärt arbetsliv, i förhållande till både individ och till arbetsgivare.