Alla har rätt till ett gott liv – även de som är utestängda från arbetsmarknaden. En av välfärdens grundprinciper är att den som lever med en funktionsnedsättning eller får en kronisk sjukdom inte ska drabbas av fattigdom.

För många personer med funktions­nedsättningar ska socialförsäk­ringen ge en långvarig, ibland livslång, god försörjning. Har man aldrig haft en arbetsinkomst får man aktivitets- eller sjukersättning (tidigare förtidspension) på den så kallade garantinivån. Garantinivån ger en mycket låg inkomst som maximalt i livet når 9100 kr i månaden före skatt. Den nivån är under hälften av de lägsta avtalade lönerna på arbetsmarknaden. Inkomstklyftorna har ökat drastiskt eftersom garantinivån inte följer den allmänna löneutvecklingen.

De ekonomiska utfyllnadsstöden för merkostnader (t.ex. bostadstillägg) är otillräckliga. Den som har en funktionsnedsättning kan ha utgifter som andra inte har. Olika avgiftssystem för kommunala tjänster skapar ojämlikhet över landet. Det saknas ett helhetsansvar för den enskildes ekonomiska situation. När en avgift höjs eller ett bidrag dras in, kan den enskilde drabbas mycket hårt. Hyressättningen som tillämpas i gruppboende har förändrats efter en prejudicerande dom 2005, som ger kommuner möjlighet att ta ut hyra för gemensamma ytor. Därmed har förbehålls­beloppet i LSS satts ur spel, vilket strider mot förarbetena i LSS.

Personer med funktionsnedsättning som inte tillhör LSS personkretsar, däribland människor med psykiska funktionsnedsättningar, kan få stöd enligt Socialtjänstlagen men med andra insatser och till andra avgifter jämfört med LSS. De som mister sitt stöd från socialförsäkringen, är hänvisade till det kommunala försörjningsstödet (tidigare socialbidrag). Den ersättningen är tänkt att vara en tillfällig åtgärd, men många blir kvar i permanent stöd. För att få försörjningsstöd måste i princip alla ekonomiska tillgångar vara förbrukade.

Funktionsrätt Sverige kräver:

• Att alla får rätt till ett gott liv. Att ha ett hem, en meningsfull sysselsättning, fritidsaktiviteter, ett socialt umgänge och att själv kunna bestämma över sina livsval. Utan dessa möjligheter saknar man förutsättningar för ett gott liv.

• Att garantinivån inom socialförsäkringen måste återställas till nivåerna för rådande minimilöner på arbetsmarknaden och framöver indexregleras mot den allmänna löneutvecklingen.

• Att merkostnadsprincipen måste lagfästas. Den som lever med en funktionsnedsättning, ska inte drabbas av betydande merkostnader som funktionsnedsättningen medför.

 

Vill du veta mer?

Funktionsrätt Sveriges Plattform Gott liv 2017