Alla har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet. Det slås fast i Funktionsrättskonventionens artikel 28.

Den som på grund av funktionsnedsättning varaktigt inte kan arbeta, har rätt att få sin försörjning genom socialförsäkringen. Trots att vi i Sverige har en socialförsäkring som ska ge skydd när man inte kan arbeta, har många människor med funktionsnedsättning stora svårigheter att försörja sig och tvingas leva ett liv med lägre levnads­standard. Socialförsäkringen är inte anpassad efter människors olika förutsättningar.

Ersättningsnivåerna för sjuk- eller aktivitetsersättning är låga. Principen om att försäkringen ska täcka inkomstbortfall har satts ur spel. Allt färre klarar sin försörjning när de drabbas av sjukdom, om de inte har avtalsbaserade tilläggsför­säkringar eller privata sjukförsäk­ringar. Den som inte har ett arbete omfattas inte av avtalsförsäkringar och många med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom har inte möjlighet att teckna privata sjukförsäkringar.

Bristen på gemensamma mål och bedömningsgrunder hos Arbetsför­medling, Försäkringskassa, sjukvård och socialtjänst gör att människor faller mellan stolarna. Inte sällan be­dömer Försäkringskassan att en per­son är för frisk för sjukförsäkringen och Arbetsförmedlingen anser att samma person är för sjuk för att ar­beta. Socialförsäkringen förutsätter en fungerande rehabilitering och ha­bilitering. Den bristande rehabilite­ringen är en huvudorsak till dagens problem i socialförsäkringen.

Funktionsrätt Sverige kräver:

• Att alla måste få skydd för sin försörjning genom socialförsäkringen. Personer med behov av långvariga stöd för sin försörjning ska omfattas, och garanteras en god levnadsnivå.

• Att kravet på omställning i sjuk­försäkringen tar hänsyn till den in­dividuella livssituationen och sjuk­domsbilden. De fasta nivåerna inom socialförsäkringen behöver ersättas av flexibla nivåer. Ersättningen måste också ge större flexibilitet för varierande arbetsförmåga över tid.

• Att den enskildes rättsställning inom socialförsäkringen ska stärkas, till exempel möjligheten att själv agera när olika insatser uteblir, dröjer eller håller för låg kvalitet.

Vill du veta mer?

Skrift från 2021 En socialförsäkring utan trygghet, sidor.pdf

Vår rapport En socialförsäkring för alla underlag till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, 2011

Hösten 2019 genomfördes en medlemsenkät om upplevelserna av kontakter med Försäkringskassan.  Rapport Försäkringskassan enkät ht 19