För att skapa ett hållbart och inkluderande samhälle för alla behöver vi se till att funktionsrätten kommer in i all politik redan från början. Här är Funktionsrätt Sveriges övergripande uppmaningar till politiken i valet 2022. Vi uppmanar landets politiker:

Att höja statsbidraget till funktionsrättsrörelsen

De senaste 15 åren har det skett en successiv urholkning av statsbidragen till funktionsrättrörelsen. Bara en enda gång tillfördes mer pengar och då marginellt. Bidraget saknar årlig indexuppräkning med kompensation för kostnadsökningar för lön, hyra, el och andra omkostnader. Det är helt nödvändigt att statsbidraget höjs om organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning ska ha goda förutsättningar att verka självständigt.

Läs mer: Funktionsrätt Sverige vill träffa Hallengren

Att säkerställa aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning

Organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning ska vara aktivt involverade i alla beslut som berör dem – och i övervakning av Funktionsrättskonventionen.

Läs mer: Rätten till aktiv involvering

Att arbeta för en förbättrad nationell statistik 

Den statistik som samlas in på nationell nivå behöver förbättras väsentligt för att det ska vara möjligt att följa upp situationen för personer med funktionsnedsättning över hela landet. Det kan exempelvis handla om stöd och närvaro i skolan eller risken för kvinnor med funktionsnedsättning att utsättas för våld och övergrepp. Men den nationella statistiken är bristfällig inom nästan alla områden som har betydelse för människors livsvillkor och hälsa.

Läs mer: Nationell statistik ökar närvaron i skolan

Läs mer: Vi är med och bevakar rättigheterna för kvinnor med funktionsnedsättning

Öka kunskapen om universell utformning – på alla nivåer.

Principen om universell utformning handlar om att redan från början utforma samhället så tillgängligt och inkluderande som möjligt. Sverige har ratificerat Funktionsrättskonventionen vilket innebär att universell utformning ska vara en vägledande princip för allt nytt som tas fram i samhälle.

Läs mer: Universell utformning saknas i regeringens forskningsproposition
Läs mer: Universell utformning

Att ta hänsyn till jämlikhet i alla budgetprocesser

Funktionsrätt Sverige stöder införandet av inkluderande budgetprocesser på nationell, regional och lokal nivå i syfte att minska ojämlikheten för hela befolkningen. Jämlikhet och inkludering som mål för budgetarbetet ger också stöd åt Agenda 2030 och arbetet för att ingen ska lämnas utanför.

Att säkerställa ett funktionsrättsperspektiv i statliga utredningar

Funktionsrätt Sverige vill att kommittéförordningen ändras så att statliga utredningar alltid gör konsekvensanalyser utifrån ett funktionsrättsperspektiv. Idag saknas ofta funktionsrättsperspektivet i statliga utredningar.

Vill du veta mer?

2009 ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Staten och dess myndigheter är skyldiga att följa konventionen. På olika samhällsnivåer pågår nu ett arbete med att se till att rättigheterna blir verklighet.

2019 publicerade civilsamhället en gemensam rapport om det pågående arbetet med att implementera konventionen i Sverige, med utgångspunkt i de rekommendationer som FN lämnat till Sverige. Läs rapporten här:

Respekt för rättigheter? (2019)

Sedan 2109 har det gjorts två uppföljningsrapporter, här är den senaste:

Respekt för rättigheter – Vad har hänt två år senare? (2021)