Här hittar du partiernas fullständiga svar på varje fråga i enkäten, både ja/nej-svar och motivering. Läs gärna mer om Funktionsrätt Sveriges frågor inför valet 2022 i de länkade valrapporterna för varje område.

 

Jämlik vård

 1. Vill ditt parti se en nationell handlingsplan för att identifiera och åtgärda ojämlikheterna i hälsa och vård? (Planen ska omfatta både diagnostik och behandling så att överdödligheten i vissa sjukdomar hos personer med funktionsnedsättning elimineras)
 2. Vill ditt parti se nationella riktlinjer för tillgången till hjälpmedel?
 3. Vill ditt parti att kostnaden för hjälpmedel ska ingå i samma högkostnadsskydd som övrig vård?
 4. Vill ditt parti att kostnaden för tandvård ska omfattas av högkostnadsskydd på samma sätt som gäller för övrig vård?
 5. Vill ditt parti stärka rättigheterna för personer som vårdas i tvångsvården (under tvångslagstiftning)?

Funktionsrätt Sveriges rapport om jämlik vård inför valet 2022:
Jämlik vård för alla (pdf) Ladda ned rapporten


Fungerande utbildning

 1. Vill ditt parti se skarpare skollagstiftning med krav på huvudmannen att skol- och lärmiljöer utformas enligt principen om universell utformning i enlighet med det funktionshinderpolitiska målet?
 2. Vill ditt parti tillskjuta medel för att säkerställa en likvärdig tillgång till högkompetent elevhälsa – över hela landet?
 3. Vill ditt parti tillse att skrivningen i skollagen som ger möjlighet för skolor att neka elever plats på grund av organisatoriska och ekonomiska svårigheter tas bort?
 4. Vill ditt parti att de obligatoriska momenten/utbildningstimmarna om inkluderande lärmiljöer och olika funktionsnedsättningar ökar på lärar- och rektorsutbildningarna?
 5. Vill ditt parti att det tas fram nationell statistik om elever med funktionsnedsättning, i syfte att få fram ett bättre underlag till insatser som förbättrar elevernas skolgång?

Funktionsrätt Sveriges skolrapport inför valet 2022:
Skolan ska fungera för alla elever
(pdf) Ladda ned rapporten


Hur ska alla få plats på arbetsmarknaden?

 1. Vill ditt parti se en nationell handlingsplan med åtgärder för att höja sysselsättningsgraden i nivå med övriga befolkningen?
 2. Vill ditt parti ge Arbetsförmedlingen de direktiv och de resurser som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska garanteras ett personnära och individuellt stöd som gör det möjligt att lämna arbetslösheten?
 3. Vill ditt parti säkerställa skyddet mot diskriminering kopplat till bristande tillgänglighet i arbetslivet?

Funktionsrätt Sveriges arbetsmarknadsrapport inför valet 2022:
Hur kan alla få plats i arbetslivet? (pdf) Ladda ned rapporten


Alla ska ha tillgång till rättvisa

 1. Vill ditt parti se en utredning av rättshjälpssystemet för att säkerställa likhet inför lagen och lika tillgång till rättvisa?
 2. Vill ditt parti förbättra möjligheten till kostnadsfri rättshjälp i förvaltningsdomstolen?
 3. Vill ditt parti se till att de ekonomiska riskerna minskar för personer som driver diskrimineringsfall om exempelvis bristande tillgänglighet?
 4. Vill ditt parti agera för att den bristande tillgängligheten i rättslokaler åtgärdas – både för allmänhet och anställda?
 5. Vill ditt parti att budgetmedel tillsätts för att höja kompetensen om mänskliga rättigheter och funktionsrätt inom hela rättsväsendet?

Funktionsrätt Sveriges rapport om behovet av att reformera rättshjälpen:
Alla ska ha lika tillgång till rättvisa(pdf) Ladda ned rapporten


Luckor i lagen – stärkt straffrättsligt skydd

 1. Vill ditt parti verka för en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning?
 2. Vill ditt parti verka för att lagstiftningen förändras så att personer med funktionsnedsättningar skyddas mot hatbrott, på jämlik grund med andra diskrimineringsgrunder?
Funktionsrätt Sveriges rapport inför valet 2022, om det bristfälliga skyddet mot hatbrott och andra luckor i lagen:

Övergripande frågor

 1. Vill ditt parti verka för en förbättrad nationell statistik som säkerställer att det finns ett bra underlag i jämlikhetsarbete och uppföljningen av funktionsrätt och Agenda 2030?
 2. Är ditt parti berett att höja statsbidragen till funktionsrättsorganisationerna?
 3. Vill ditt parti verka för att kommittéförordningen förändras så att konsekvenserna av olika förslag och beslut för funktionsrätten analyseras?