Funktionsrätt Sveriges valbudskap inför det kommande valet handlar om funktionsrätt – rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. Alla människor ska fullt ut kunna ta del av sina mänskliga rättigheter såsom de definieras i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Universell utformning – en inkluderande samhällsplanering som utgår från människors olikheter – är också utgångspunkten i alla prioriterade områden.

För personer med funktionsnedsättning finns en rad olika hinder i samhället som inskränker självbestämmandet och begränsar delaktigheten. Det vill vi ändra på.

Funktionsrättsperspektivet ska integreras i alla politik- och samhällsområden och kan inte särbehandlas i särskilda struktu­rer eller åtgärdas genom särlösningar. Perso­ner med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhällets alla delar och garanteras ett skydd mot diskriminering i alla sammanhang.

Vårt övergripande valbudskap är:

Det är en fråga om jämlikhet – en ödesfråga för oss alla.

Valet 2018 handlar om funktionsrätt!

Inom våra fem intressepolitiska områden finns varsitt valbudskap. Läs mer om detta under rubrikerna till vänster.