Fem frågor om funktionsrätt

Fem frågor om funktionsrätt
Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Liberalerna Centerpartiet Kristdemokraterna Moderaterna Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Vill Vänsterpartiet införa patienträttigheter i lagen?

Nej,
Vänsterpartiet inser att det finns problem med hälso- och sjukvården men har i nuläget inget förslag om en patienträttighetslag. Däremot är vi positiva till att stärka hälso- och sjukvårdslagen så att behov ska styra och inte lönsamheten hos vårdgivare. Hälso- och sjukvårdens princip regleras i portalparagrafen i HSL. Däremot har Vänsterpartiet föreslagit en folkhälsolag eftersom vi anser att det nuvarande folkhälsoarbetet behöver stärkas.

Vill Vänsterpartiet höja garantinivån så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Nej,
Ekonomin måste fungera för alla människor som bor i Sverige, inte bara för dem som är friska och har en bra lön. Den ekonomiska standarden för gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning är betydligt lägre än för befolkningen i stort. Många människor som har drabbats av långvarig sjukdom har tvingats ut i fattigdom och har svårt att klara sin ekonomi. Skillnaden i ekonomisk standard mellan personer med sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning och löneutvecklingen har ökat under lång tid. Därför har Vänsterpartiet i budgetsamarbetet med regeringen prioriterat att förbättra situationen för människor som har låga inkomster och små ekonomiska marginaler. Flera reformer av sjuk- och aktivitetsersättningen har genomförts. För personer med sjuk- och aktivitetsersättning kan hyresutvecklingen drabba privatekonomin hårt. Vänsterpartiet har därför drivit igenom en höjning av taket i bostadstillägget nästa år höjs från 5000 kronor till 5600 kronor, med en ersättningsgrad på 70 procent av boendekostnaden över 5000 kronor. För boendekostnader upp till det nuvarande taket höjs ersättningsgraden från 95 till 96 procent. Trots ovanstående förbättringar kan mer behöva göras framöver för att minska klyftan mellan dem som kan arbeta och dem som är långvarigt sjuka.

Vill Vänsterpartiet initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner så att personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna garanteras det stöd de har rätt till?

Ja,
Vänsterpartiet har sedan länge krävt en översyn av LSS och att lagtexten förtydligas så att lagen lever upp till det som är dess grundintention.

Vill Vänsterpartiet möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
Vänsterpartiet vill att förskolan och skolan ska ha tillräckliga resurser för att möta barns olika behov. Samhället måste ta ansvar för att se till att det finns tillräckliga resurser, det vill säga att det finns tillgång till exempelvis specialpedagoger. Det är också viktigt att skapa enkla och transparanta system som gör att människor inte fastnar i snårigt regelkrångel i den nödvändiga kontakten med ansvariga myndigheter. Skollagen ska följas, men vi är högst medvetna om att det ser helt annorlunda ut i praktiken. Vi vet att ju tidigare insatser sätts in för barn med särskilda behov desto bättre blir resultaten. Därför vill vi att specialpedagoger ska arbeta redan i förskolan och vidare genom grundskolan och gymnasiet. Vi vill att lärare ska ges möjlighet att se varje elev och hans och hennes behov och att varje elev ska kunna få gå i skolan utifrån sina egna förutsättningar. Detta kräver rejäla satsningar på fler lärare och annan personal i skolan. För att nå en nationell likvärdighet i utbildningen måste staten få en tydligare roll för att samordna och stödja skolans arbete.

Alla skolor i hela landet måste garanteras likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar. Det ska inte spela någon roll i vilken kommun eller skola en elev går. För att alla elever ska få en likvärdig utbildning måste staten garantera detta. Det låter sig inte göras av hundratals olika huvudmän – kommuner och fristående skolor – som i dagens Sverige.

Vill Vänsterpartiet tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Det beror på,
Målet för funktionshinderspolitiken måste vara ett samhälle som gör det möjligt för människor med funktionsnedsättning att vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Därför måste också samhället utformas på ett sådant sätt att alla kan medverka i utvecklingen och nå full delaktighet. Alltför stor del av debatten om personlig assistans handlat om att spara pengar. Det har resulterat i snävare bedömningar av rätten till assistans, integritetskränkande utfrågningar och övervakning. Den personliga assistansen ska förstås inte vara ett slöseri med pengar, men för Vänsterpartiet är inte kostnadsdämpning en principiell utgångspunkt i sammanhanget. Rätten för alla människor, inte bara några få, att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda ska stå i fokus. Vänsterpartiet har en rad förslag för att funktionsrätten ska säkerställas och utvecklas, däremot inget förslag om att tillsätta en utredning. Dock utesluter vi det inte om vi fortsätter få rapporter om att lagstiftningen inte räcker eller urholkas.

Socialdemokraterna

Vill Socialdemokraterna införa patienträttigheter i lagen?

Ja,
Vi vill genom en lagändring stärka patientens rätt till en fast läkarkontakt, som finns i primärvården men har ett övergripande medicinskt ansvar för hela patientens vård och håller ihop också andra vårdkontakter. Det är inte minst viktigt för personer med kroniska sjukdomar.


Vill Socialdemokraterna höja garantinivån så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Det beror på,
Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget höjdes från 1 januari 2018. Samtidigt sänktes skatten för personer med aktivitets- och sjukersättning. Från den 1 juli i år höjs garantiersättningen med drygt 300 kr per månad. Vi är beredda att genomföra ytterligare höjningar under nästa mandatperiod.

Vill Socialdemokraterna initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner så att personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna garanteras det stöd de har rätt till?

Ja,
Vi vill att lagens intentioner ska värnas. Men den behöver förnyas och bättre anpassas till dagens förhållanden. Det är därför som LSS-utredningen är tillsatt och ska komma med förslag. Det är viktigt att den framtida lagen blir förutsägbar och tydlig. Det är inte rimligt att domstolsutslag ska kunna ändra rättspraxis på de sätt som vi har skett med nuvarande lagstiftning.

Vill Socialdemokraterna möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Det beror på,
Vi vill att det klart ska framgå vad man kan förvänta sig av skolan. Skolan ska följa skollagen i alla avseenden. För att klara detta behöver resurserna förbättras och arbetssituationen för elever och lärare bli bättre. Men vi vill inte införa någon rättighetslagstiftning på skolans område.

Vill Socialdemokraterna tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Nej,
Vi anser att arbetet med att säkerställa att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning upprätthålls och bäst sker i det kontinuerliga arbetet inom varje samhällsområde och berörda myndigheter. Det finns därför för närvarande inga planer på att tillsätta en utredning.

Miljöpartiet

Logga Miljöpartiet

Vill Miljöpartiet införa patienträttigheter i lagen?

Nej,
Efter att patientlagen infördes ser vi nu små förändringar mot en mer patientcentrerad vård. Vi är medvetna om att det inte går så fort som vi skulle önska, men vi tror inte att införande av en patienträttighetslag skulle lösa problemet. Det skulle istället riskera leda till att patienter med mindre behov prioriterades före inom vården och de med stora vårdbehov prioriterades ner.

Vi vill istället se till att prioriteringsarbetet stärks inom vården. Angeläget är att patientlagen får genomslag och hälso- och sjukvården behöver ta ett större ansvar för att involvera patienterna.

Vi ser också gärna ett utökat och fördjupat samarbete med patientorganisationer, men även spetspatienter för att utveckla patientens delaktighet i vården. En generellt ökad förståelse för framgångsrik patientdelaktighet är mycket viktig. Vi tror även att mer forskning är nödvändigt för att belysa effekterna av patientens delaktighet. Detta går hand i hand. Det är nödvändigt att på flera sätt stärka patientens roll inom vården. Vården skall utgå från patienten och vi skulle gärna se ett nationellt arbete som leddes av en "patientombudsman" i varje landsting/region.

Vill Miljöpartiet höja garantinivån så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige? 

Det beror på,
Miljöpartiet anser att alla har rätt till grundläggande ekonomisk trygghet. Samhällets skyddsnät måste förbättras så att ingen faller igenom. Vår vision är att alla som saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på och vi har under vår tid i regering tagit flera viktiga steg för att förbättra ekonomin för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Vi har höjt såväl den inkomstbaserade ersättningen, som garantiersättningen. Vi har höjt bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget, samt sänkt skatten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Inom detta område behöver mer göras, när det finns utrymme i statsbudgeten för att göra det.

Vill Miljöpartiet initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner så att personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna garanteras det stöd de har rätt till?

Ja,
LSS är en otroligt viktig frihetsreform och rättighetslagstiftning och för Miljöpartiet är det självklart att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS ska förtydligas, så att alla fullt ut kan delta i samhället. Lagens intentioner måste säkras i praktiken och de individuella rättigheterna förtydligas för att möjliggöra ett oberoende liv med goda levnadsvillkor, precis så som avsikten var med lagen.

De senaste årens rättspraxis har lett till en situation där många personer har förlorat sin rätt till assistans och det är en av anledningarna till att regeringen tillsatte en utredning med ett brett uppdrag att se över lagstiftningen och komma med förslag om hur den på bättre sätt kan säkra rätten till goda levnadsvillkor. Regeringen har sedan tidigare stoppat tvåårsomprövningarna av assistansersättning och ändrat i lagen gällande väntetid och beredskap.

Vill Miljöpartiet möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
Alla barns rätt till det stöd de behöver, och det så tidigt som möjligt, är en hjärtefråga för Miljöpartiet. Vi har under mandatperioden kämpat hårt för att få igenom Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Syftet med åtgärdsgarantin är att en elev i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sitt behov. Redan i förskoleklassen ska elevens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande kartläggas. Om det utifrån användningen av kartläggningsmaterialet, ett nationellt bedömningsstöd eller ett nationellt prov finns en indikation på att en elev i förskoleklassen eller i lågstadiet inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk eller matematik, ska ansvarig förskollärare eller lärare göra en särskild analys av elevens kunskapsutveckling för att avgöra om eleven är i behov av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd, för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om ett sådant behov finns ska det göras en planering av extra anpassningar eller en anmälan till rektorn för att utreda behovet av särskilt stöd.

Om det vid användning av ett nationellt kartläggningsmaterial, ett nationellt bedömningsstöd eller ett nationellt prov direkt kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås behöver en särskild analys inte göras, utan åtgärder ska i så fall sättas in skyndsamt.

Vidtagna extra anpassningar ska följas upp i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet. Resultatet av uppföljningen ska lämnas över till ansvarig lärare i nästa årskurs. Analysen samt planering och uppföljning av extra anpassningarna ska som huvudregel genomföras i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.

Vill ditt parti tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag? 

Det beror på,
Det viktigaste är att vi säkerställer att Funktionsrättskonventionens bestämmelser får genomslag i svensk rätt och politik. Erfarenheterna från arbetet med att inkorporera Barnkonventionen till svensk lag har visat att det är svårt att få rättsväsendet att anamma rättighetsfrågor. Det är möjligt att inkorporering av Funktionsrättskonventionen är rätt väg att gå, men vi har inte tagit ställning till detta som parti ännu.

Liberalerna

Logga Liberalerna

Vill Liberalerna införa patienträttigheter i lagen?

Ja,
Liberalerna var pådrivande för att införa patientlagen, som blev verklighet 2014. Tanken var just att stärka patienternas rättigheter, men vi i Liberalerna tycker att det inte har fått tillräckligt genomslag i praktiken. Både patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen behöver förtydligas, och perspektivet förflyttas från ett befolkningsperspektiv till patientmakt. Varje patient ska ha rätt att få vård efter behov och att fritt välja vårdgivare i hela landet. Patientlagen ska innebära en skyldighet för landstingen att ge patienter valfrihet och egenmakt. Patienten ska ha rätt att välja mellan olika vårdgivare i såväl det egna landstinget, som i ett annat landsting. Denna valfrihet ska gälla såväl öppenvård som slutenvård.

Vill Liberalerna höja garantinivån så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Det beror på,
Vi vill att de ekonomiska villkoren för dem med låga ersättningsnivåer i sjuk- och aktivitetsersättningen ska förbättras. Vi har dock inte tagit ställning till om det är bäst att höja just sjuk- och aktivitetsersättningen eller något annat bidrag,
t ex bostadstillägget. Personligen driver jag i mitt parti att sjuk- och aktivitetsersättningen behöver höjas till en rimlig nivå samtidigt som man tittar över andra ersättningar och bidrag.

Vill Liberalerna initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner så att personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna garanteras det stöd de har rätt till?

Ja,
Det var vårt parti, (Folkpartiet) Liberalerna, som en gång drev igenom LSS. Syftet var att personer med omfattande funktionsnedsättningar skulle få möjlighet att leva som andra, att leva – inte bara överleva. Men steg för steg har detta urholkats. Liberalerna vill återupprätta LSS som en rättighetslag, sluta med kränkande minuträkning och se över insatser och personkretsar i syfte att det mer ska utgå från behov och bli mer flexibelt. Staten ska ha ansvar för all personlig assistans, det ska inte som idag vara delat mellan kommun och stat. Detta är dock ett arbete som kommer att ta tid. Därför behövs också lagändringar på kort sikt för att de som de senaste åren förlorat eller nekats assistans ska få rätt stöd.

Vill Liberalerna möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
En av utgångspunkterna för (Folkpartiet) Liberalerna när vi ledde arbetet med en ny skollag var att stärka barnens och elevernas rättssäkerhet. Det är betydligt fler beslut än tidigare som kan överklagas. Vi har särskilt förtydligat skolans skyldigheter att ge särskilt stöd till dem som behöver det. Vi har också medverkat till att Sverige har infört en individuell klagorätt vad gäller FN:s funktionsrättskonvention.

Centerpartiet

Logga centerpartiet

Vill Centerpartiet införa patienträttigheter i lagen?

Ja,
Patientens ställning i sjukvården måste stärkas genom ökat inflytande, mer självbestämmande och bättre information. Sverige hamnar långt ner i jämförelse med andra OECD-länder vad gäller patienternas upplevelse av information och delaktighet i vården. Samtidigt visade nyligen en utvärdering av Myndigheten för Vårdanalys att den patientlag som infördes 2014 med syfte att stärka patientens ställning i vården haft liten effekt. Centerpartiet vill därför se en utvidgad patientlag som ger alla människor rätt att välja vård i hela landet. Utökade möjligheter att välja vårdgivare oberoende av landstingsgräns stärker såväl patientmakten som förutsättningarna för en mer likvärdig hälso- och sjukvård.Vi vill även att de patienter som vill ska ha rätt till en fast läkarkontakt.

Vill Centerpartiet höja garantinivån så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Nej,
Vår välfärd bygger på att alla med förmåga bidrar i den omfattning de har möjlighet till. Är den enskildes tillstånd sådant att hen inte kan arbeta alls ska hen få sjukersättning eller under speciella förhållanden fortsatt sjukpenning. Däremot verkar Centerpartiet för att en samhällslön stegvis införs för dem som aldrig någonsin kommer att vara aktuella för ett lönearbete, på grund av svåra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, så att de ska kunna leva på en rimlig standard utan att vara ekonomiskt beroende av föräldrar, syskon eller andra anhöriga. Samhällslön skulle således handla om en tydligt avgränsad grupp, inte om alla medborgare. Det behövs dessutom en översyn för att finna vägar för hur samhället ska kunna ersätta på rätt sätt, exempelvis inom daglig verksamhet. I vissa kommuner ges betydligt lägre ersättningar än i andra kommuner.

Vill Centerpartiet initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner så att personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna garanteras det stöd de har rätt till?

Ja,
Centerpartiet anser att intentionerna i LSS måste återupprättas. De försämringar som skett inom LSS-området på senare tid är en direkt konsekvens av regeringens politik, som har haft som tydligt syfte att sänka kostnaderna för personlig assistans. Magdalena Andersson sa redan hösten 2015 att ”vi måste dämpa kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen”. Samma höst beordrade regeringen i sitt regleringsbrev att Försäkringskassan skulle bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. I samband med att LSS-utredningen tillsattes sa ansvarig minister Åsa Regnér att det inte går att se på när kostnaderna för personlig assistans ökar. Det är ett problem att en rättighetslagstiftning på detta sätt riskerar att urholkas genom regleringsbrev och utredningsdirektiv. Vi ser ett behov av att se över hur LSS kan värnas och vara hållbar över tid. Det kan kräva lagändringar. Till exempel har Centerpartiet bett regeringen återkomma med förslag på hur konsekvenserna av den HFD-dom som gör att människor med avancerat vårdbehov inte kan få hjälp i hemmet kan hävas.

Vill Centerpartiet möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
En funktionsnedsättning ska inte få hindra barn från att gå i skolan och utvecklas. Här har huvudmannen ett stort ansvar. Det tydliggörs i både Skollagen och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att alla elever ska få möjlighet till en likvärdig skolgång bör funktionsrätten i skolan bättre kunna utkrävas i praktiken. Barn- och elevombudsmannen har också ett uppdrag att hjälpa de elever som blivit diskriminerade på grund av en funktionsnedsättning.

Vill Centerpartiet tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Nej,
Vi har ett antal viktiga lagar – framför allt LSS och diskrimineringslagen – som ska säkerställa rättigheter och stöd åt personer med funktionsnedsättning. Vår utgångspunkt är att man bör fokusera på att säkerställa att dessa lagar efterlevs och, vid behov, eventuellt förtydligas. Det gäller inte minst LSS, som har varit på väg att urholkas på grund av nuvarande regerings besparingsambitioner samt ett antal HFD-domar.

Kristdemokraterna

Logga KD

Vill Kristdemokraterna införa patienträttigheter i lagen?

Ja,
Vi instämmer med att det krävs en förstärkning av patientens rätt till högkvalitativ patientcentrerad vård inom rimlig tid. Införandet av Patientlagen 2015 på initiativ av Kristdemokraterna var ett led i detta.

Dessvärre visar uppföljning av lagen att patienternas delaktighet i sin egen vård ännu inte har ökat. Men att göra om Patientlagen till en rättighetslag utan att ta tag i de stora strukturella problemen inom vården räcker inte för att åtgärda bristerna. Kristdemokraterna har därför ett omfattande och fullt finansierat reformpaket som stimulerat ett förändrat arbetssätt inom vården för att stärka patientens rätt till god vård i tid.

Vi vill införa prestationsbaserad ersättning för att korta vårdköerna och öka antalet vårdplatser; förstärka vårdgarantin genom att bland annat införa en yttre gräns på max 120 dagar från första kontakt till avslutad behandling; förstärka och öka tillgängligheten inom primärvården och hemsjukvården för att möta patienter till rätt vårdnivå och därmed även avlasta akuten; införa rätt till fast läkarkontakt för att förbättra kontinuitet och uppföljning utifrån patientens egna behov.

Det kan också handla om värdegrundsarbete samt att säkerställa att vårdpersonal som möter patienter med funktionsnedsättningar har rätt kompetens för att lyssna och fånga upp deras unika vårdbehov. Dessa reformer behöver införas omgående. Så snart som möjligt måste dessutom ansvaret för sjukhusvården lyftas ifrån landstingen och över till staten. En människas möjligheter att överleva svår sjukdom ska inte avgöras av vilket landsting man råkar bo i.

Vill Kristdemokraterna  höja garantinivån så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Nej,
Sjukförsäkringen ska vara trygg för den som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen ska erbjuda en ekonomisk trygghet.
Den som kan återfå arbetsförmågan – helt eller delvis – ska få hjälp och gott stöd för att återkomma i arbete. Kristdemokraterna bidrog till att stärka möjligheterna för personer med sjuk- och aktivitetsersättning att prova förvärvsarbete, studier eller ideellt arbete. Detta var viktiga förändringar men det är ändå så att många av de som lever på sjuk- och aktivitetsersättningen har en ekonomisk utsatthet som är svår att påverka. Vi var därför positiva till en höjning av garantiersättningen i sjuk- och aktivitetsersättningen. Vi föreslår också sänkt skatt för alla som exempelvis har sjuk- och aktivitetsersättning, sjukpenning, rehabiliteringspenning eller lönebidrag. På så sätt stärker vi ekonomin för dessa grupper. Vi vill också att pensionärsskatten avskaffas helt, vilket är särskilt viktigt för dem med lägst pension.

Vill Kristdemokraterna initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner så att personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna garanteras det stöd de har rätt till?

Ja,
Vi Kristdemokrater kan inte acceptera att besparingar görs på stöd till de personer i vårt samhälle som behöver det mest - det som är kärnuppgifter i vår gemensamt finansierade välfärd. Vi har under lång tid satt press på den socialdemokratiskt ledda regeringen för att ändra lagen och återupprätta den fullständiga intentionen med LSS.
Att sparkravet i direktivet till LSS-utredningen är borttaget är ett steg i rätt riktning, men de stora besparingarna som regeringen redan har drivit igenom under den innevarande mandatperioden har varit förödande för många människor.

Med andra ord kan vi inte acceptera att LSS ska utvecklas utifrån direktivet att nuvarande kostnadsnivå ska gälla. Tvärtom, det behövs ett tillskott av resurser för att alla med behov av stöd återigen ska kunna leva ett värdigt och självbestämmande liv i enlighet med intentionen i LSS. Det är inte heller upp till regeringen att skapa en egen definition av att ”alla som har rätt till stöd ska få det”. När rättspraxis ändras i en riktning som går emot intentionen i lagstiftningen och drabbar människor negativt måste lagen förändras för att säkra varje enskild individs rätt till stöd.

Vill Kristdemokraterna möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
Genom ett aktivt skolval och ett ökat antal kontroller av Skolinspektionen ska alla skolor kunna garantera en god skolmiljö för alla barn. Vi vill också att stöd sätts in så tidigt som möjligt för att en elev inte ska hamna på efterkälken och få svårt att komma igen. Därför har vi en stor satsning på speciallärare i vår budget. Dåliga skolor ska stängas om de inte efter varning kunnat visa på bättring.

Vill Kristdemokraterna tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Ja,
Vi ska i alla sammanhang arbeta för och bevaka att svensk lagstiftning lever upp till FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och anser att det finns skäl att utreda hur efterföljandet ska säkerställas.

Moderaterna

Logga Moderaterna

Vill Moderaterna införa patienträttigheter i lagen?

Ja,
Moderaterna driver till exempel aktivt att cancerpatienters rättigheter inom patientlagen och patientsäkerhetslagen ska skärpas.

Vill Moderaterna höja garantinivån så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Nej,
Vi har inga förslag om att förändra nuvarande modell, enligt vilken garantinivån justeras utifrån prisbasbeloppet som i sin tur räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget.

Vill Moderaterna initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner så att personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna garanteras det stöd de har rätt till?

Ja,
Moderaterna anser att lagar och regelverk rörande LSS ska utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det – exempelvis funktionshindrade med rätt till personlig assistans. Den lagstiftning som ska tas fram framöver måste vara rättssäker, tydlig, överblickbar och långsiktig. Syftet med LSS och personlig assistans är att människor ska kunna leva självständiga liv.

Vill Moderaterna möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
Alla barn ska ha möjlighet att göra sin egen livsresa och inte med automatik ärva sina föräldrars situation. Funktionsrättskonventionen antogs i FN december 2006, och alliansregeringen beslutade i mars 2007 att underteckna konventionen.
Det är vi stolta över. Samtidigt är vi övertygade om det inte är lämpligt att rakt av införa dessa konventioner i svensk lagstiftning. Vi menar att det finns överhängande risker att ännu mer tolkningsansvar då läggs över på domstolarna och att en alltför snäv juridisk tolkning av exempelvis barnkonventionen eller funktionsrättskonventionen skulle kunna försvaga –snarare än stärka – barnets rätt.

Vill Moderaterna tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Nej,
Moderaterna har för närvarande inget sådant förslag. Vi vill nu invänta den LSS-utredning som redan är tillsatt. Vi kommer noggrant analysera alla utredningens förslag. Vi vill betona att assistansreformen är en central frihetsreform. Den vill vi fortsatt utveckla och värna om.

Sverigedemokraterna

Logga Sverigedemokraterna

Vill Sverigedemokraterna införa patienträttigheter i lagen?

Ja,
Patientlagens syfte var att stärka och tydliggöra patienternas ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patienternas ställning har dock inte stärkts och förbättrats. Avsaknaden av ett tydligt ansvar, tillsyn, kontroll och uppföljning av hur patientlagen följs är en orsak till att lagen inte har fått det genomslag som det var tänkt.

Vi anser att man ska förtydliga både innehållet i skyldigheterna som framgår av patientlagen, men också vem som har ansvaret att fullgöra dem. Ett rättighetsbegrepp bör också införas i patientlagen. Det finns ett värde i att tydliggöra vad patienten har rätt att förvänta sig av vården. Dels säger begreppet ”rättighet” något principiellt om synen på medborgarens och patientens förhållande till det offentliga. Dels kan ett rättighetsbegrepp bidra till en ytterligare perspektivförskjutning i vården där patientens inflytande och delaktighet ses som självklarheter.

I jämförelse med Norge, Finland och Danmark är patientens rättsliga ställning svagare i Sverige. Till exempel kan patienter i Norge få vissa rättigheter (såsom rätt att välja sjukhus, information samt delaktighet i beslut och behandling) prövade i domstol.

Vill Sverigedemokraterna höja garantinivån så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Nej,
Vi har dessvärre inget förslag om att indexera garantinivån i nuläget. Det kanske kommer i höstbudgeten men inget i nuläget.

Vill Sverigedemokraterna initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner så att personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna garanteras det stöd de har rätt till?

Ja,
Intentionen med lagen om stöd och service (LSS), som är en rättighetslag, var att ge personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra och det måste vi värna om. Vi anser att LSS i ett första steg måste leva upp till lagens intentioner, det vill säga minimum är att återställa till den form som tidigare innan prejudicerande domar, regleringsbrev till Försäkringskassan och besparingskrav i LSS-utredningen. Den här mandatperioden har tyvärr gått åt att bromsa regeringens nedmontering av LSS snarare än att lägga tid på att utveckla. Vi har kritiserat förslagen som läckt från LSS-utredningen. Vi har starkt motsatt oss sparkraven inom LSS. Vi har också motsatt oss 2-årsomprövningen.

LSS behöver ses över, utvecklas och moderniseras. Vi anser att det krävs en verklig översyn av lagen och inte minst de grundläggande behoven. Vi satsar ytterligare en halv miljard kronor per år på den statliga assistanstersättnigen för personer med funktionsnedsättningar. Vi måste se till att vi hjälper de allra mest utsatta och svaga. Naturligtvis följer vi LSS utredningen noggrant och de förslag som redan läckt ut kan vi inte ställa oss bakom.

Vill Sverigedemokraterna möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
Vi anser att skollagen alltid skall följas, i annat fall ska konsekvenserna bli påföljder för huvudmannen. Det är viktigt att alla barn ges möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar, att sätta in tidiga insatser. Det måste vara lättare att få ha med sin personliga assistent i skolan för att kunna känna sig trygg. Grupperna får inte vara för stora, lektionerna måste vara varierande så att inlärningen anpassas till alla. En del har lättare för text, andra för ljud och bild, någon behöver mer praktiska övningar och så vidare. Lär- och arbetsmiljön måste fungera för alla och vara tillgänglig för alla. Skolans personal måste ha förståelse och kunskap för att kunna erbjuda det stöd som elever behöver och har rätt till och här finns en kompetensbrist.

Vill Sverigedemokraterna tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Ja,
Vi sverigedemokrater anser att det bör inrättas nationella riktlinjer så att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning gäller lika över hela landet. Vi vill utreda frågan om inkorporering av Funktionsrättskonventionen så att den blir en del av den nationella rättsordningen.