Funktionsrätt Sverige frågade företrädare för riksdagspartierna: Vill ditt parti initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner så att personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna garanteras det stöd de har rätt till?

Så här svarade partierna:

Logga Vänsterpartiet

Ja. Vänsterpartiet har sedan länge krävt en översyn av LSS och att lagtexten förtydligas så att lagen lever upp till det som är dess grundintention.

Logga Socialdemokraterna

Ja. Socialdemokraterna vill att lagens intentioner ska värnas. Men den behöver förnyas och bättre anpassas till dagens förhållanden. Det är därför som LSS-utredningen är tillsatt och ska komma med förslag. Det är viktigt att den framtida lagen blir förutsägbar och tydlig. Det är inte rimligt att domstolsutslag ska kunna ändra rättspraxis på de sätt som vi har skett med nuvarande lagstiftning.

Logga Miljöpartiet

Ja. LSS är en otroligt viktig frihetsreform och rättighetslagstiftning och för Miljöpartiet är det självklart att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS ska förtydligas, så att alla fullt ut kan delta i samhället. Lagens intentioner måste säkras i praktiken och de individuella rättigheterna förtydligas för att möjliggöra ett oberoende liv med goda levnadsvillkor, precis så som avsikten var med lagen. De senaste årens rättspraxis har lett till en situation där många personer har förlorat sin rätt till assistans och det är en av anledningarna till att regeringen tillsatte en utredning med ett brett uppdrag att se över lagstiftningen och komma med förslag om hur den på bättre sätt kan säkra rätten till goda levnadsvillkor. Regeringen har sedan tidigare stoppat tvåårsomprövningarna av assistansersättning och ändrat i lagen gällande väntetid och beredskap.

Logga Liberalerna

Ja. Det var vårt parti, (Folkpartiet) Liberalerna, som en gång drev igenom LSS. Syftet var att personer med omfattande funktionsnedsättningar skulle få möjlighet att leva som andra, att leva – inte bara överleva. Men steg för steg har detta urholkats. Liberalerna vill återupprätta LSS som en rättighetslag, sluta med kränkande minuträkning och se över insatser och personkretsar i syfte att det mer ska utgå från behov och bli mer flexibelt. Staten ska ha ansvar för all personlig assistans, det ska inte som idag vara delat mellan kommun och stat. Detta är dock ett arbete som kommer att ta tid. Därför behövs också lagändringar på kort sikt för att de som de senaste åren förlorat eller nekats assistans ska få rätt stöd.

Logga centerpartiet

Ja. Centerpartiet anser att intentionerna i LSS måste återupprättas. De försämringar som skett inom LSS-området på senare tid är en direkt konsekvens av regeringens politik, som har haft som tydligt syfte att sänka kostnaderna för personlig assistans. Magdalena Andersson sa redan hösten 2015 att ”vi måste dämpa kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen”. Samma höst beordrade regeringen i sitt regleringsbrev att Försäkringskassan skulle bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. I samband med att LSS-utredningen tillsattes sa ansvarig minister Åsa Regnér att det inte går att se på när kostnaderna för personlig assistans ökar. Det är ett problem att en rättighetslagstiftning på detta sätt riskerar att urholkas genom regleringsbrev och utredningsdirektiv. Vi ser ett behov av att se över hur LSS kan värnas och vara hållbar över tid. Det kan kräva lagändringar. Till exempel har Centerpartiet bett regeringen återkomma med förslag på hur konsekvenserna av den HFD-dom som gör att människor med avancerat vårdbehov inte kan få hjälp i hemmet kan hävas.

Logga KD

Ja. Vi kristdemokrater kan inte acceptera att besparingar görs på stöd till de personer i vårt samhälle som behöver det mest – det som är kärnuppgifter i vår gemensamt finansierade välfärd. Vi har under lång tid satt press på den Socialdemokratiskt ledda regeringen för att ändra lagen och återupprätta den fullständiga intentionen med LSS. Att sparkravet i direktivet till LSS-utredningen är borttaget är ett steg i rätt riktning, men de stora besparingarna som regeringen redan har drivit igenom under den innevarande mandatperioden har varit förödande för många människor. Men andra ord kan vi inte acceptera att LSS ska utvecklas utifrån direktivet att nuvarande kostnadsnivå ska gälla. Tvärtom, det behövs ett tillskott av resurser för att alla med behov av stöd återigen ska kunna leva ett värdigt och självbestämmande liv i enlighet med intentionen i LSS. Det är inte heller upp till regeringen att skapa en egen definition av att ”alla som har rätt till stöd ska få det”. När rättspraxis ändras i en riktning som går emot intentionen i lagstiftningen och drabbar människor negativt måste lagen förändras för att säkra varje enskild individs rätt till stöd.

Logga Moderaterna

Ja. Moderaterna anser att lagar och regelverk rörande LSS ska utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det – exempelvis funktionshindrade med rätt till personlig assistans. Den lagstiftning som ska tas fram framöver måste vara rättssäker, tydlig, överblickbar och långsiktig. Syftet med LSS och personlig assistans är att människor ska kunna leva självständiga liv.

Logga Sverigedemokraterna

Ja. Intentionen med lagen om stöd och service (LSS), som är en rättighetslag, var att ge personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra och det måste vi värna om. Sverigedemokraterna anser att LSS i ett första steg måste leva upp till lagens intentioner, det vill säga minimum är att återställa till den form som tidigare innan prejudicerande domar, regleringsbrev till Försäkringskassan och besparingskrav i LSS-utredningen. Den här mandatperioden har tyvärr gått åt att bromsa regeringens nedmontering av LSS snarare än att lägga tid på att utveckla. Vi har kritiserat förslagen som läckt från LSS-utredningen. Vi har starkt motsatt oss sparkraven inom LSS. Vi har också motsatt oss 2-årsomprövningen. LSS behöver ses över, utvecklas och moderniseras. Vi anser att det krävs en verklig översyn av lagen och inte minst de grundläggande behoven. Vi satsar ytterligare en halv miljard kronor per år på den statliga assistanstersättnigen för personer med funktionsnedsättningar. Vi måste se till att vi hjälper de allra mest utsatta och svaga. Naturligtvis följer vi LSS utredningen noggrant och de förslag som redan läckt ut kan vi inte ställa oss bakom.