Funktionsrätt Sverige frågade företrädare för riksdagspartierna: Vill ditt parti tillsätta en utredning med syfte att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?”

Så här svarade partierna:

Logga Vänsterpartiet

Det beror på. Målet för funktionshinderspolitiken måste vara ett samhälle som gör det möjligt för människor med funktionsnedsättning att vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Därför måste också samhället utformas på ett sådant sätt att alla kan medverka i utvecklingen och nå full delaktighet.

Alltför stor del av debatten om personlig assistans handlat om att spara pengar. Det har resulterat i snävare bedömningar av rätten till assistans, integritetskränkande utfrågningar och övervakning. Den personliga assistansen ska förstås inte vara ett slöseri med pengar, men för Vänsterpartiet är inte kostnadsdämpning en principiell utgångspunkt i sammanhanget. Rätten för alla människor, inte bara några få, att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda ska stå i fokus.

Vänsterpartiet har en rad förslag för att funktionsrätten ska säkerställas och utvecklas, däremot inget förslag om att tillsätta en utredning. Dock utesluter vi det inte om vi fortsätter få rapporter om att lagstiftningen inte räcker eller urholkas.

Logga Socialdemokraterna

Nej. Vi anser att arbetet med att säkerställa att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning upprätthålls och bäst sker i det kontinuerliga arbetet inom varje samhällsområde och berörda myndigheter. Det finns därför för närvarande inga planer på att tillsätta en utredning.

Logga Miljöpartiet

Det beror på. Det viktigaste är att vi säkerställer att Funktionsrättskonventionens bestämmelser får genomslag i svensk rätt och politik. Erfarenheterna från arbetet med att inkorporera Barnkonventionen till svensk lag har visat att det är svårt att få rättsväsendet att anamma rättighetsfrågor. Det är möjligt att inkorporering av Funktionsrättskonventionen är rätt väg att gå, men vi har inte tagit ställning till detta som parti ännu.

Logga Liberalerna

Ja. Sverige är folkrättsligt förpliktigat att följa de FN-konventioner vi ratificerat, de behöver inte bli lag för att bli bindande. Konventioner tas fram på ett annat sätt än svenska lagar, och kan därför bli svårtolkade i domstolar om de får ställning som lag. Å andra sidan är det tydligt både av erfarenheterna kring den nu snart 30 år gamla barnkonventionen och kring konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ratificerade 2008 att mer behöver göras för att vi ska leva upp till konventionerna.

Att inkorporera konventioner i lag gör det tydligare i praktiken att de ska följas, även om det formellt sett väger lika tungt att de har ratificerats. Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag som innebär att FN:s barnkonvention kommer att bli svensk lag från den 1 januari 2020. Det ger helt andra möjligheter att utvärdera för- och nackdelar med en inkorporering än de teoretiska resonemang och jämförelser med andra länder som hittills varit utgångspunkten för diskussionen.

Liberalernas partistyrelse föreslår därför en något ändrad skrivning av punkt 2: ”Förutsättningarna för och konsekvenserna av att inkorporera konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) i svensk lag bör utredas med utgångspunkt i erfarenheterna från att inkorporera FN: barnkonvention i svensk lag.”

Logga centerpartiet

Nej. Vi har ett antal viktiga lagar – framför allt LSS och diskrimineringslagen – som ska säkerställa rättigheter och stöd åt personer med funktionsnedsättning. Centerpartiets utgångspunkt är att man bör fokusera på att säkerställa att dessa lagar efterlevs och, vid behov, eventuellt förtydligas. Det gäller inte minst LSS, som har varit på väg att urholkas på grund av nuvarande regerings besparingsambitioner samt ett antal HFD-domar.

Logga KD

Ja. Vi kristdemokrater ska i alla sammanhang arbeta för och bevaka att svensk lagstiftning lever upp till FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och anser att det finns skäl att utreda hur efterföljandet ska säkerställas.

Logga Moderaterna

Nej. Moderaterna har för närvarande inget sådant förslag. Vi vill nu invänta den LSS-utredning som redan är tillsatt. Vi kommer noggrant analysera alla utredningens förslag. Vi vill betona att assistansreformen är en central frihetsreform. Den vill vi fortsatt utveckla och värna om.

Logga Sverigedemokraterna

Ja. Vi sverigedemokrater anser att det bör inrättas nationella riktlinjer så att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning gäller lika över hela landet. Vi vill utreda frågan om inkorporering av Funktionsrättskonventionen så att den blir en del av den nationella rättsordningen.