Funktionsrätt Sverige frågade företrädare för riksdagspartierna: Vill ditt parti höja garantinivån så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Så här svarade partierna:

Logga Vänsterpartiet

Nej. Vänsterpartiet menar att ekonomin måste fungera för alla människor som bor i Sverige, inte bara för dem som är friska och har en bra lön. Den ekonomiska standarden för gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning är betydligt lägre än för befolkningen i stort. Många människor som har drabbats av långvarig sjukdom har tvingats ut i fattigdom och har svårt att klara sin ekonomi. Skillnaden i ekonomisk standard mellan personer med sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning och löneutvecklingen har ökat under lång tid. Därför har Vänsterpartiet i budgetsamarbetet med regeringen prioriterat att förbättra situationen för människor som har låga inkomster och små ekonomiska marginaler. Flera reformer av sjuk- och aktivitetsersättningen har genomförts. För personer med sjuk- och aktivitetsersättning kan hyresutvecklingen drabba privatekonomin hårt. Vänsterpartiet har därför drivit igenom en höjning av taket i bostadstillägget nästa år höjs från 5000 kronor till 5600 kronor, med en ersättningsgrad på 70 procent av boendekostnaden över 5000 kronor. För boendekostnader upp till det nuvarande taket höjs ersättningsgraden från 95 till 96 procent. Trots ovanstående förbättringar kan mer behöva göras framöver för att minska klyftan mellan dem som kan arbeta och dem som är långvarigt sjuka.

Logga Socialdemokraterna

Det beror på. Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget höjdes från 1 januari 2018. Samtidigt sänktes skatten för personer med aktivitets- och sjukersättning. Från den 1 juli i år höjs garantiersättningen med drygt 300 kr per månad. Vi socialdemokrater är beredda att genomföra ytterligare höjningar under nästa mandatperiod.

Logga Miljöpartiet

Det beror på. Miljöpartiet anser att alla har rätt till grundläggande ekonomisk trygghet. Samhällets skyddsnät måste förbättras så att ingen faller igenom. Vår vision är att alla som saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på och vi har under vår tid i regering tagit flera viktiga steg för att förbättra ekonomin för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Vi har höjt såväl den inkomstbaserade ersättningen, som garantiersättningen. Vi har höjt bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget, samt sänkt skatten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Inom detta område behöver mer göras, när det finns utrymme i statsbudgeten för att göra det.

Logga Liberalerna

Det beror på. Liberalerna vill att de ekonomiska villkoren för dem med låga ersättningsnivåer i sjuk- och aktivitetsersättningen ska förbättras. Vi har dock inte tagit ställning till om det är bäst att höja just sjuk- och aktivitetsersättningen eller något annat bidrag, t ex bostadstillägget. Personligen driver jag i mitt parti att sjuk- och aktivitetsersättningen behöver höjas till en rimlig nivå samtidigt som man tittar över andra ersättningar och bidrag.

Logga centerpartiet

Nej. Vår välfärd bygger på att alla med förmåga bidrar i den omfattning de har möjlighet till. Är den enskildes tillstånd sådant att hen inte kan arbeta alls ska hen få sjukersättning eller under speciella förhållanden fortsatt sjukpenning. Däremot verkar Centerpartiet för att en samhällslön stegvis införs för dem som aldrig någonsin kommer att vara aktuella för ett lönearbete, på grund av svåra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, så att de ska kunna leva på en rimlig standard utan att vara ekonomiskt beroende av föräldrar, syskon eller andra anhöriga. Samhällslön skulle således handla om en tydligt avgränsad grupp, inte om alla medborgare. Det behövs dessutom en översyn för att finna vägar för hur samhället ska kunna ersätta på rätt sätt, exempelvis inom daglig verksamhet. I vissa kommuner ges betydligt lägre ersättningar än i andra kommuner.

Logga KD

Nej. Sjukförsäkringen ska vara trygg för den som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen ska erbjuda en ekonomisk trygghet. Den som kan återfå arbetsförmågan – helt eller delvis – ska få hjälp och gott stöd för att komma åter i arbete. Kristdemokraterna bidrog till att stärka möjligheterna för personer med sjuk- och aktivitetsersättning att prova förvärvsarbete, studier eller ideellt arbete. Detta var viktiga förändringar men det är ändå så att många av de som lever på sjuk- och aktivitetsersättningen har en ekonomisk utsatthet som är svår att påverka. Vi var därför positiva till en höjning av garantiersättningen i sjuk- och aktivitetsersättningen. Vi föreslår också sänkt skatt för alla som exempelvis har sjuk- och aktivitetsersättning, sjukpenning, rehabiliteringspenning eller lönebidrag. På så sätt stärker vi ekonomin för dessa grupper. Vi vill också att pensionsärsskatten avskaffas helt, vilket är särskilt viktigt för dem med lägst pension.

Logga Moderaterna

Nej. Moderaterna har inga förslag om att förändra nuvarande modell, enligt vilken garantinivån justeras utifrån prisbasbeloppet som i sin tur räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget.

Logga Sverigedemokraterna

Nej. Sverigedemokraterna har dessvärre inget förslag om att indexera garantinivån i nuläget. Det kanske kommer i höstbudgeten men inget i nuläget.