Inför valet 2018 har vi formulerat 15 frågor om den kommande mandatperiodens funktionsrättspolitik. Frågorna spänner över Funktionsrätt Sveriges prioriterade områden om funktionsrätt, jämlik vård, utbildning, rätt till arbete, god försörjning och LSS. Samtliga riksdagspartier har fått svara på våra frågor. 

Klicka på partisymbolen i bilden så hittar du partiets svar på frågorna direkt under bilden.

Femton frågor om funktionsrätt

Femton frågor om funktionsrätt
Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Liberalerna Centerpartiet Kristdemokraterna Moderaterna Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om ett införande av patienträttigheter i lagen?

Nej,
Vänsterpartiet inser att det finns problem med hälso- och sjukvården men har i nuläget inget förslag om en patienträttighetslag. Däremot är vi positiva till att stärka hälso- och sjukvårdslagen så att behov ska styra och inte lönsamheten hos vårdgivare. Hälso- och sjukvårdens princip regleras i portalparagrafen i HSL. Däremot har Vänsterpartiet föreslagit en folkhälsolag eftersom vi anser att det nuvarande folkhälsoarbetet behöver stärkas.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om en höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Nej,
Ekonomin måste fungera för alla människor som bor i Sverige, inte bara för dem som är friska och har en bra lön. Den ekonomiska standarden för gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning är betydligt lägre än för befolkningen i stort. Många människor som har drabbats av långvarig sjukdom har tvingats ut i fattigdom och har svårt att klara sin ekonomi. Skillnaden i ekonomisk standard mellan personer med sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning och löneutvecklingen har ökat under lång tid. Därför har Vänsterpartiet i budgetsamarbetet med regeringen prioriterat att förbättra situationen för människor som har låga inkomster och små ekonomiska marginaler. Flera reformer av sjuk- och aktivitetsersättningen har genomförts. För personer med sjuk- och aktivitetsersättning kan hyresutvecklingen drabba privatekonomin hårt. Vänsterpartiet har därför drivit igenom en höjning av taket i bostadstillägget nästa år höjs från 5000 kronor till 5600 kronor, med en ersättningsgrad på 70 procent av boendekostnaden över 5000 kronor. För boendekostnader upp till det nuvarande taket höjs ersättningsgraden från 95 till 96 procent. Trots ovanstående förbättringar kan mer behöva göras framöver för att minska klyftan mellan dem som kan arbeta och dem som är långvarigt sjuka.

Uppdaterat svar från Vänsterpartiet:

Vi har under mandatperioden sett till att garantinivån höjts. Vi anser dock att det behövs ytterligare höjningar och kommer därför driva på att så sker.

Ekonomin måste fungera för alla människor som bor i Sverige, inte bara för dem som är friska och har en bra lön. Den ekonomiska standarden för gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning är betydligt lägre än för befolkningen i stort. Många människor som har drabbats av långvarig sjukdom har tvingats ut i fattigdom och har svårt att klara sin ekonomi. Skillnaden i ekonomisk standard mellan personer med sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning och löneutvecklingen har ökat under lång tid. Därför har Vänsterpartiet i budgetsamarbetet med regeringen prioriterat att förbättra situationen för människor som har låga inkomster och små ekonomiska marginaler. Flera reformer av sjuk- och aktivitetsersättningen har genomförts. För personer med sjuk- och aktivitetsersättning kan hyresutvecklingen drabba privatekonomin hårt. Vänsterpartiet har därför drivit igenom en höjning av taket i bostadstillägget nästa år höjs från 5000 kronor till 5600 kronor, med en ersättningsgrad på 70 procent av boendekostnaden över 5000 kronor. För boendekostnader upp till det nuvarande taket höjs ersättningsgraden från 95 till 96 procent.

Det behövs göras ytterligare insatser för att minska klyftan mellan dem som kan arbeta och dem som är långvarigt sjuka.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner?

Ja,
Vänsterpartiet har sedan länge krävt en översyn av LSS och att lagtexten förtydligas så att lagen lever upp till det som är dess grundintention.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
Vänsterpartiet vill att förskolan och skolan ska ha tillräckliga resurser för att möta barns olika behov. Samhället måste ta ansvar för att se till att det finns tillräckliga resurser, det vill säga att det finns tillgång till exempelvis specialpedagoger. Det är också viktigt att skapa enkla och transparanta system som gör att människor inte fastnar i snårigt regelkrångel i den nödvändiga kontakten med ansvariga myndigheter. Skollagen ska följas, men vi är högst medvetna om att det ser helt annorlunda ut i praktiken. Vi vet att ju tidigare insatser sätts in för barn med särskilda behov desto bättre blir resultaten. Därför vill vi att specialpedagoger ska arbeta redan i förskolan och vidare genom grundskolan och gymnasiet. Vi vill att lärare ska ges möjlighet att se varje elev och hans och hennes behov och att varje elev ska kunna få gå i skolan utifrån sina egna förutsättningar. Detta kräver rejäla satsningar på fler lärare och annan personal i skolan. För att nå en nationell likvärdighet i utbildningen måste staten få en tydligare roll för att samordna och stödja skolans arbete.

Alla skolor i hela landet måste garanteras likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar. Det ska inte spela någon roll i vilken kommun eller skola en elev går. För att alla elever ska få en likvärdig utbildning måste staten garantera detta. Det låter sig inte göras av hundratals olika huvudmän – kommuner och fristående skolor – som i dagens Sverige.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Det beror på,
Målet för funktionshinderspolitiken måste vara ett samhälle som gör det möjligt för människor med funktionsnedsättning att vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Därför måste också samhället utformas på ett sådant sätt att alla kan medverka i utvecklingen och nå full delaktighet. Alltför stor del av debatten om personlig assistans handlat om att spara pengar. Det har resulterat i snävare bedömningar av rätten till assistans, integritetskränkande utfrågningar och övervakning. Den personliga assistansen ska förstås inte vara ett slöseri med pengar, men för Vänsterpartiet är inte kostnadsdämpning en principiell utgångspunkt i sammanhanget. Rätten för alla människor, inte bara några få, att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda ska stå i fokus. Vänsterpartiet har en rad förslag för att funktionsrätten ska säkerställas och utvecklas, däremot inget förslag om att tillsätta en utredning. Dock utesluter vi det inte om vi fortsätter få rapporter om att lagstiftningen inte räcker eller urholkas.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att utöka lärar- och rektorsutbildningarna med fler högskolepoäng kring specialpedagogik och metodik för en tillgänglig lärmiljö?

Nej, vi vill inte att politiken detaljstyr utbildningarnas innehåll på detta sätt. Med det sagt ser vi dock inga problem med utan är positivt inställda till att erbjuda det i form av fortbildning för verksamma lärare.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om ta fram en plan för en inkluderande skola i enlighet med FNs funktionsrättskonvention?

Ja. För oss är det viktigt att skolan möjliggör för alla elever att nå sin fulla potential och att utbildningen anpassas efter att elevers olika behov, att det finns tillgängliga miljöer och lämpligt stöd.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att alla de som under de senaste åren fått avslag på el neddragning av personlig assistans ska få rätt till omprövning?

Ja.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att säkerställa rättssäkerheten för enskilda när beslut om LSS-insatser inte genomförs?

Ja.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om tydligare regler inom tvångsvård, exempelvis när det gäller bältning och elbehandling, i enlighet med mänskliga rättigheter?

Ja. Det är även viktigt att den lagstiftning som reglerar så ingripande åtgärder som tvångsvård har en tydlig, begriplig och pedagogisk struktur. Av rättssäkerhets skäl ska det vara möjligt för var och en att överblicka de regler som styr vården och förstå innebörden av dem.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att tänderna ska ses som en del av kroppen och omfattas av samma regelverk som vården i övrigt?

Ja. Tänderna är en del av kroppen och bör på sikt ingå i sjukvården. Vänsterpartiet vill som ett första steg införa ett riktigt högkostnadsskydd i tandvården. Tandvården ska inte kosta mer än 2000 kronor, kostnader över det ska subventioneras fullt ut.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” i svensk lagstiftning och föreskrifter?

Vi har inte tagit ställning till frågan utan det är något vi får titta närmare på.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer?

Finns det behov av det så kommer vi driva på att så sker.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka skyddet i lag för hatbrott mot personer med funktionsnedsättning?

Ja. Vi har under innevarande mandatperiod motionerat i riksdagen om att stärka det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning som utsätts för hatbrott.

Kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka rättshjälp till personer med funktionsnedsättning?

Ja. Det är viktigt att den som har rätt till och behov av rättshjälp verkligen får det oavsett om hen har en funktionsnedsättning eller inte.

Socialdemokraterna

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om ett införande av patienträttigheter i lagen?

Ja,
Vi vill genom en lagändring stärka patientens rätt till en fast läkarkontakt, som finns i primärvården men har ett övergripande medicinskt ansvar för hela patientens vård och håller ihop också andra vårdkontakter. Det är inte minst viktigt för personer med kroniska sjukdomar.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om en höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Det beror på,
Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget höjdes från 1 januari 2018. Samtidigt sänktes skatten för personer med aktivitets- och sjukersättning. Från den 1 juli i år höjs garantiersättningen med drygt 300 kr per månad. Vi är beredda att genomföra ytterligare höjningar under nästa mandatperiod.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner?

Ja,
Vi vill att lagens intentioner ska värnas. Men den behöver förnyas och bättre anpassas till dagens förhållanden. Det är därför som LSS-utredningen är tillsatt och ska komma med förslag. Det är viktigt att den framtida lagen blir förutsägbar och tydlig. Det är inte rimligt att domstolsutslag ska kunna ändra rättspraxis på de sätt som vi har skett med nuvarande lagstiftning.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Det beror på,
Vi vill att det klart ska framgå vad man kan förvänta sig av skolan. Skolan ska följa skollagen i alla avseenden. För att klara detta behöver resurserna förbättras och arbetssituationen för elever och lärare bli bättre. Men vi vill inte införa någon rättighetslagstiftning på skolans område.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Nej,
Vi anser att arbetet med att säkerställa att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning upprätthålls och bäst sker i det kontinuerliga arbetet inom varje samhällsområde och berörda myndigheter. Det finns därför för närvarande inga planer på att tillsätta en utredning.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att utöka lärar- och rektorsutbildningarna med fler högskolepoäng kring specialpedagogik och metodik för en tillgänglig lärmiljö?

Ja, det är viktigt och vi ser ett behov av mer specialpedagogisk kompetens på alla lärarutbildningar. Vi har infört obligatorisk kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på alla speciallärar- och specialpedagogutbildningar och en specialpedagogisk fortbildningssatsning som ger alla lärare grundläggande specialpedagogisk kompetens. Nästa steg blir att införa kunskap om NPF och andra funktionsnedsättningar på alla lärarutbildningar. Däremot kan inte politiken styra antalet högskolepoäng, det är en fråga som lärosätena självständigt gör.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att ta fram en plan för en inkluderande skola i enlighet med FN:s funktionsrättskonvention?

Ja, det är viktigt att skolan följer FN:s konventioner och att mer görs för att funktionsanpassa alla skolor i Sverige.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att alla de som under de senaste åren fått avslag på el neddragning av personlig assistans ska få rätt till omprövning?

Vi vill förändra LSS-lagstiftningen i syfte att modernisera den och göra det tydligare vad som ingår. När den nya lagstiftningen tycker vi att det är rimligt att den som tidigare fått avslag enligt nuvarande lagstiftning ska kunna göra en förnyad ansökan och få sina behov prövade enligt den förändrade lagstiftningen.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att säkerställa rättssäkerheten för enskilda när beslut om LSS-insatser inte genomförs?

Ja. Det är viktigt att beslutade insatser inom ramen för LSS också genomförs.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om tydligare regler inom tvångsvård, exempelvis när det gäller bältning och elbehandling, i enlighet med mänskliga rättigheter?

Tvångsvård ska bara användas om det föreligger fara för allvarlig skada för patienten eller någon annan. Fastspänning bör bara ske i omedelbara faraosituationer. Det har funnits brister i uppföljningen av tvångsvården. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att vidta vissa åtgärder i syfte att förbättra möjligheterna till uppföljning av tvångsvård. Socialstyrelsen ska genomföra åtgärder med fokus på att förbättra och förenkla datainsamlingen med syfte att förbättra kvaliteten i statistikprocessens alla delar avseende tvångsvård enligt LPT och LRV i patientregistret. Fastspänning ingår i denna statistik.

En utredning - För barnets bästa? (SOU 2017:111) har utrett förutsättningarna för att minska eller om möjligt avskaffa användningen av tvångsåtgärder utan att försämra möjligheterna att bereda barn nödvändig vård. Vi har inte hunnit ta ställning till utredningens förslag. Men vi vi är inte främmande för att överväga alla förslag som leder till minskad användning av tvångsåtgärder.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att tänderna ska ses som en del av kroppen och omfattas av samma regelverk som vården i övrigt?

Ja. Långsiktigt är en tandvård med någon form av högkostnadsskydd en bra målsättning. På kort sikt är det dyrt att finansiera. Vi prioriterar därför åtgärder som leder till att den enskildes tandvårdskostnader minskar så mycket att ingen ska behöva avstå tandvård av ekonomiska skäl.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” i svensk lagstiftning och föreskrifter?

Arbetsförmedlingen ska göra en översyn av hur begreppet nedsatt arbetsförmåga påverkar dem som berörs. Detta uppdrag finns i 2018 års regleringsbrev från regeringen.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer?

Socialdemokraterna är för att statsbidrag till kommunernas och landstingens verksamheter ökar. Men man kan inte automatiskt höja statsbidragen. En ansvarsfull ekonomi kräver att man gör avstämningar i statsbudgeten. Vi kan inte riskera stora underskott som under de borgerliga åren.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka skyddet i lag för hatbrott mot personer med funktionsnedsättning?

Socialdemokraterna har i nuläget inget sådant förslag. Frågan om funktionshindrades utsatthet är viktig och vi är givetvis öppna för att lyssna på berörda organisationer och goda idéer på hur vi ska bekämpa hatbrotten.

Kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka rättshjälp till personer med funktionsnedsättning?

Rättshjälp ges enligt samma regler för alla personer. När det gäller processen i förvaltningsdomstol har domstolen det yttersta ansvaret för att målet blir tillräckligt utrett.

Miljöpartiet

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om ett införande av patienträttigheter i lagen?

Nej,
Efter att patientlagen infördes ser vi nu små förändringar mot en mer patientcentrerad vård. Vi är medvetna om att det inte går så fort som vi skulle önska, men vi tror inte att införande av en patienträttighetslag skulle lösa problemet. Det skulle istället riskera leda till att patienter med mindre behov prioriterades före inom vården och de med stora vårdbehov prioriterades ner.

Vi vill istället se till att prioriteringsarbetet stärks inom vården. Angeläget är att patientlagen får genomslag och hälso- och sjukvården behöver ta ett större ansvar för att involvera patienterna.

Vi ser också gärna ett utökat och fördjupat samarbete med patientorganisationer, men även spetspatienter för att utveckla patientens delaktighet i vården. En generellt ökad förståelse för framgångsrik patientdelaktighet är mycket viktig. Vi tror även att mer forskning är nödvändigt för att belysa effekterna av patientens delaktighet. Detta går hand i hand. Det är nödvändigt att på flera sätt stärka patientens roll inom vården. Vården skall utgå från patienten och vi skulle gärna se ett nationellt arbete som leddes av en "patientombudsman" i varje landsting/region.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om en höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Det beror på,
Miljöpartiet anser att alla har rätt till grundläggande ekonomisk trygghet. Samhällets skyddsnät måste förbättras så att ingen faller igenom. Vår vision är att alla som saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på och vi har under vår tid i regering tagit flera viktiga steg för att förbättra ekonomin för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Vi har höjt såväl den inkomstbaserade ersättningen, som garantiersättningen. Vi har höjt bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget, samt sänkt skatten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Inom detta område behöver mer göras, när det finns utrymme i statsbudgeten för att göra det.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner?

Ja,
LSS är en otroligt viktig frihetsreform och rättighetslagstiftning och för Miljöpartiet är det självklart att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS ska förtydligas, så att alla fullt ut kan delta i samhället. Lagens intentioner måste säkras i praktiken och de individuella rättigheterna förtydligas för att möjliggöra ett oberoende liv med goda levnadsvillkor, precis så som avsikten var med lagen.

De senaste årens rättspraxis har lett till en situation där många personer har förlorat sin rätt till assistans och det är en av anledningarna till att regeringen tillsatte en utredning med ett brett uppdrag att se över lagstiftningen och komma med förslag om hur den på bättre sätt kan säkra rätten till goda levnadsvillkor. Regeringen har sedan tidigare stoppat tvåårsomprövningarna av assistansersättning och ändrat i lagen gällande väntetid och beredskap.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
Alla barns rätt till det stöd de behöver, och det så tidigt som möjligt, är en hjärtefråga för Miljöpartiet. Vi har under mandatperioden kämpat hårt för att få igenom Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Syftet med åtgärdsgarantin är att en elev i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sitt behov. Redan i förskoleklassen ska elevens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande kartläggas. Om det utifrån användningen av kartläggningsmaterialet, ett nationellt bedömningsstöd eller ett nationellt prov finns en indikation på att en elev i förskoleklassen eller i lågstadiet inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk eller matematik, ska ansvarig förskollärare eller lärare göra en särskild analys av elevens kunskapsutveckling för att avgöra om eleven är i behov av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd, för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om ett sådant behov finns ska det göras en planering av extra anpassningar eller en anmälan till rektorn för att utreda behovet av särskilt stöd.

Om det vid användning av ett nationellt kartläggningsmaterial, ett nationellt bedömningsstöd eller ett nationellt prov direkt kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås behöver en särskild analys inte göras, utan åtgärder ska i så fall sättas in skyndsamt.

Vidtagna extra anpassningar ska följas upp i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet. Resultatet av uppföljningen ska lämnas över till ansvarig lärare i nästa årskurs. Analysen samt planering och uppföljning av extra anpassningarna ska som huvudregel genomföras i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Det beror på,
Det viktigaste är att vi säkerställer att Funktionsrättskonventionens bestämmelser får genomslag i svensk rätt och politik. Erfarenheterna från arbetet med att inkorporera Barnkonventionen till svensk lag har visat att det är svårt att få rättsväsendet att anamma rättighetsfrågor. Det är möjligt att inkorporering av Funktionsrättskonventionen är rätt väg att gå, men vi har inte tagit ställning till detta som parti ännu.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att utöka lärar- och rektorsutbildningarna med fler högskolepoäng kring specialpedagogik och metodik för en tillgänglig lärmiljö?

Ja, i alla lärarutbildningar bör specialpedagogik med inriktning mot funktionsnedsättning ingå. Utan den kunskapen är det risk att många barn och elever med funktionsnedsättning inte får det stöd de har rätt till. När personal får bättre kunskap och ökad kompetens kring funktionsnedsättningar skapas också en större förståelse för de berördas förutsättningar och på så sätt läggs grunden för ett lämpligt bemötande. Personer med funktionsnedsättning har rätt att förvänta sig ett gott bemötande. Miljöpartiet vill införa obligatoriska moment om funktionsnedsättning och delaktighet i utbildningen till yrken som kommer i kontakt med många människor, till exempel inom skola och socialtjänst. Vi vill även att alla universitet ska ha tillgång till en funktionshindersamordnare. Vi har också gjort flera insatser under mandatperioden genom till exempel stöd till att rekrytera speciallärare och vidareutbildning för befintliga lärare som vill bli speciallärare samt fortbildningsprogrammet Specialpedagogik för Lärare.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att ta fram en plan för en inkluderande skola i enlighet med FN:s funktionsrättskonvention?

Ja. Miljöpartiet vill möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen. Alla barns rätt till det stöd de behöver, och det så tidigt som möjligt, är en hjärtefråga för Miljöpartiet. Vår plan för en möjliggöra en inkluderande skola i enlighet med funktionsrättskonventionen är Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Syftet med åtgärdsgarantin är att en elev i behov av stöd tidigt ska få stöd utformat utifrån sitt behov. Redan i förskoleklassen ska elevens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande kartläggas. Om det finns en indikation på att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk eller matematik ska det göras en särskild analys av elevens kunskapsutveckling för att avgöra om eleven är i behov av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd. Analysen samt planering och uppföljning av extra anpassningar ska som huvudregel genomföras i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Vi vill även se en likande förstärkning inom särskolan.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att alla de som under de senaste åren fått avslag på el neddragning av personlig assistans ska få rätt till omprövning?

Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS ska förtydligas, så att alla fullt ut kan delta i samhället. Lagens intentioner måste säkras i praktiken och de individuella rättigheterna förtydligas för att möjliggöra ett oberoende liv med goda levnadsvillkor, precis så som avsikten var med lagen. De senaste årens rättspraxis har lett till en situation där många personer har förlorat sin rätt till assistans och det är en av anledningarna till att regeringen tillsatte LSS-utredningen. För Miljöpartiet är det tydligt att målet med omarbetningen av LSS är att vi ska kunna återgå till den rättspraxis som gällde innan domarna i Högsta förvaltningsdomstolen. Snarare än att ge en generell rätt till omprövning utifrån dagens lagstiftning är det viktigt att vi får en tydlig lagstiftning på plats där människor garanteras att få det stöd de har rätt till, utan att sedan få detta stöd borttaget genom domstolsbeslut.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att säkerställa rättssäkerheten för enskilda när beslut om LSS-insatser inte genomförs?

Ja. Det är viktigt att beslut om LSS-insatser verkställs inom skälig tid. Idag är kommuner skyldiga att rapportera till IVO om ett beslut inte verkställts inom tre månader. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan IVO ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. Men det är viktigt att kontinuerligt arbeta för att beslut om LSS-insatser verkställs inom utsatt tid och för att stärka rättssäkerheten.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om tydligare regler inom tvångsvård, exempelvis när det gäller bältning och elbehandling, i enlighet med mänskliga rättigheter?

Ja. Arbetet med att minska antalet tvångsåtgärder inom psykiatrin måste fortsätta. Inom barn- och ungdomspsykiatrin vill vi se mål om att antalet tvångsåtgärder ska vara noll senast 2020.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att tänderna ska ses som en del av kroppen och omfattas av samma regelverk som vården i övrigt?

Ja, tänderna är en del av kroppen och vi vill på sikt att tandvård ska ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd med övrig vård. Detta är något som Miljöpartiet har drivit sedan flera mandatperioder. Detta är dock en stor och kostsam reform som kommer att ta tid att genomföra.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” i svensk lagstiftning och föreskrifter?

Vi har ännu inte tagit ställning till om begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” bör avskaffas, men vi tycker att det är viktigt att de arbetsmarknadspolitiska stöden är utformade för att ta tillvara på personers resurser, istället för att fokusera på deras brister. Här finns mycket mer att göra för att fler personer med funktionsnedsättning ska få ett arbete. Under vår tid i regering har vi gjort en rad förbättringar av lönestöd för personer med funktionsnedsättning, så att det blir tydligare för arbetsförmedlare, anställda och arbetsgivare vilket stöd som finns och hur det kan användas för att stärka personer med funktionsnedsättnings förankring på arbetsmarknaden. Vi har även tillsatt en utredning som ser över behovet av mer ändamålsenliga och flexibla insatser (till exempel flexjobb) för personer med funktionsnedsättning. Miljöpartiet har länge drivit att införa flexjobb enligt dansk modell, där en person med funktionsnedsättning ska kunna arbeta 100 % av sin kapacitet, och där staten kompletterar lönen så att den motsvarar en heltidslön. Utredningen lämnade nyligen sin slutrapport. Under kommande mandatperiod vill vi jobba vidare med utredningens förslag för att få till bättre insatser, så att fler personer får möjlighet att arbeta utifrån sin förmåga.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer?

Vi ser att civila samhället är en central kraft både för samhällets utveckling och för att individen ska kunna utkräva sina rättigheter. Funktionsrättsorganisationerna fyller en viktig roll både vad gäller politiskt påverkansarbete och i stöd till individen. Under mandatperioden har Miljöpartiet arbetat hårt för att stärka långsiktighet och oberoende i det civila samhället. Statsbidragen till civila samhället har ökat med 1,5 miljarder kronor. Vi vill fortsätta öka stöden under nästa mandatperiod. Vi behöver bryta civila samhällets projektberoende och fortsätta stärka långsiktighet och oberoende. Däremot har vi inte tagit ställning till en årlig uppräkning av bidragen och att tillföra nya medel när nya organisationer kvalificeras för stöd, då detta är en större fråga som skulle kräva större utredning.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka skyddet i lag för hatbrott mot personer med funktionsnedsättning?

Ingen ska behöva bli utsatt för brott och vi behöver öka andelen brott som klaras upp. I dagens lagstiftning omfattas personer med funktionsnedsättning redan till viss del i straffskärpningsgrunderna i Brottsbalken, genom att brottet anses mer allvarligt om det rör sig om personer som är mer utsatta. Vi har ännu inte tagit ställning som parti om skyddet behöver stärkas ytterligare.

Kommer Miljöpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka rättshjälp till personer med funktionsnedsättning?

Ja. Vi vet att många personer med funktionsnedsättning har svårt att få rättshjälp, inte minst i mål gällande personlig assistans. Det viktigaste är att vi säkerställer att de juridiska oklarheterna i lagen minskar, men lagen i sig behöver även ge större rättigheter till juridisk assistans.

Liberalerna

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om ett införande av patienträttigheter i lagen?

Ja,
Liberalerna var pådrivande för att införa patientlagen, som blev verklighet 2014. Tanken var just att stärka patienternas rättigheter, men vi i Liberalerna tycker att det inte har fått tillräckligt genomslag i praktiken. Både patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen behöver förtydligas, och perspektivet förflyttas från ett befolkningsperspektiv till patientmakt. Varje patient ska ha rätt att få vård efter behov och att fritt välja vårdgivare i hela landet. Patientlagen ska innebära en skyldighet för landstingen att ge patienter valfrihet och egenmakt. Patienten ska ha rätt att välja mellan olika vårdgivare i såväl det egna landstinget, som i ett annat landsting. Denna valfrihet ska gälla såväl öppenvård som slutenvård.

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om en höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Det beror på,
Vi vill att de ekonomiska villkoren för dem med låga ersättningsnivåer i sjuk- och aktivitetsersättningen ska förbättras. Vi har dock inte tagit ställning till om det är bäst att höja just sjuk- och aktivitetsersättningen eller något annat bidrag,
t ex bostadstillägget. Personligen driver jag i mitt parti att sjuk- och aktivitetsersättningen behöver höjas till en rimlig nivå samtidigt som man tittar över andra ersättningar och bidrag.

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om att initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner?

Ja,
Det var vårt parti, (Folkpartiet) Liberalerna, som en gång drev igenom LSS. Syftet var att personer med omfattande funktionsnedsättningar skulle få möjlighet att leva som andra, att leva – inte bara överleva. Men steg för steg har detta urholkats. Liberalerna vill återupprätta LSS som en rättighetslag, sluta med kränkande minuträkning och se över insatser och personkretsar i syfte att det mer ska utgå från behov och bli mer flexibelt. Staten ska ha ansvar för all personlig assistans, det ska inte som idag vara delat mellan kommun och stat. Detta är dock ett arbete som kommer att ta tid. Därför behövs också lagändringar på kort sikt för att de som de senaste åren förlorat eller nekats assistans ska få rätt stöd.

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om att möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
En av utgångspunkterna för (Folkpartiet) Liberalerna när vi ledde arbetet med en ny skollag var att stärka barnens och elevernas rättssäkerhet. Det är betydligt fler beslut än tidigare som kan överklagas. Vi har särskilt förtydligat skolans skyldigheter att ge särskilt stöd till dem som behöver det. Vi har också medverkat till att Sverige har infört en individuell klagorätt vad gäller FN:s funktionsrättskonvention.

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om att tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Ja. Sverige är folkrättsligt förpliktigat att följa de FN-konventioner vi ratificerat, de behöver inte bli lag för att bli bindande. Konventioner tas fram på ett annat sätt än svenska lagar, och kan därför bli svårtolkade i domstolar om de får ställning som lag. Å andra sidan är det tydligt både av erfarenheterna kring den nu snart 30 år gamla barnkonventionen och kring konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ratificerade 2008 att mer behöver göras för att vi ska leva upp till konventionerna.

Att inkorporera konventioner i lag gör det tydligare i praktiken att de ska följas, även om det formellt sett väger lika tungt att de har ratificerats. Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag som innebär att FN:s barnkonvention kommer att bli svensk lag från den 1 januari 2020. Det ger helt andra möjligheter att utvärdera för- och nackdelar med en inkorporering än de teoretiska resonemang och jämförelser med andra länder som hittills varit utgångspunkten för diskussionen.

Liberalernas partistyrelse föreslår därför en något ändrad skrivning av punkt 2: ”Förutsättningarna för och konsekvenserna av att inkorporera konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) i svensk lag bör utredas med utgångspunkt i erfarenheterna från att inkorporera FN: barnkonvention i svensk lag.”

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om att utöka lärar- och rektorsutbildningarna med fler högskolepoäng kring specialpedagogik och metodik för en tillgänglig lärmiljö?

Alla lärare och rektorer ska ha kunskap om specialpedagogik, men vi har inga ställningstaganden om exakt hur många poäng olika moment på utbildningen ska omfatta. Därutöver behöver lärare och rektorer ständig kompetensutveckling.


Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om att ta fram en plan för en inkluderande skola i enlighet med FNs funktionsrättskonvention?

Ja, Sverige ska naturligtvis uppfylla de åtaganden vi har enligt FN:s funktionsrättskonvention. Liberalerna är kritiska till hur inkluderingsbegreppet har kommit att tolkas i många svenska skolor, där det har kommit att betyda att barn inte ska få särskilt stöd när de behöver det. Vi menar till exempel att fler barn behöver få möjlighet att gå i en särskild undervisningsgrupp, för att få det lugn och det stöd de behöver i en mindre grupp än helklass.

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om att alla de som under de senaste åren fått avslag på el neddragning av personlig assistans ska få rätt till omprövning?

Ja! På kort sikt vill vi att de som fått avslag eller neddragningar de senaste åren ska få en ny chans, enligt mer generösa regler än idag. På längre sikt vill vi utveckla LSS och rätten till assistans, men det behöver få ta tid för att bli bra. Vi vill inte ha lagtexter som kan vridas och vändas och snåltolkas.

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om att säkerställa rättssäkerheten för enskilda när beslut om LSS-insatser inte genomförs?

Ja!

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om tydligare regler inom tvångsvård, exempelvis när det gäller bältning och elbehandling, i enlighet med mänskliga rättigheter?

Ja, regelverk och riktlinjer runt alla tvångsåtgärder mot enskilda måste ständigt ses över och vara uppdaterade.

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om att tänderna ska ses som en del av kroppen och omfattas av samma regelverk som vården i övrigt?

Vi vill stegvis minska skillnaden mellan tandvård och den övriga vården. Vi har skarpa förslag i vår budget om att kraftigt förbättra högkostnadsskyddet, och vill fortsätta på den vägen. Dagens stöd behöver också förenklas, idag är de så krångliga att många som har rätt till stöd går miste om det.

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” i svensk lagstiftning och föreskrifter?

Vi följer den statliga utredning som se över vilka konsekvenserna skulle bli om begreppet tas bort. Självklart förstår vi att det kan uppfattas som kränkande och det hade varit önskvärt att hitta en bättre formulering.

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer?

Statens stöd till civilsamhället är mycket viktigt. Organisationernas finansieringssätt kan behöva ändras över tid och det är viktigt att säkerställa civilsamhällets ställning.

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka skyddet i lag för hatbrott mot personer med funktionsnedsättning?

Ja. Liberalerna vill att den så kallade straffskärpningsparagrafen vid hatbrott uttryckligen ska omfatta också brott mot personer med funktionsnedsättning. Vi menar också att kunskapen om sådana brott behöver öka inom polis och rättsväsende.

Kommer Liberalerna under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka rättshjälp till personer med funktionsnedsättning?

Ja, vi vill ge större möjligheter till rättshjälp när det handlar om t ex rätten till stöd enligt LSS eller socialtjänstlagen.

Centerpartiet

Centerpartiet har gått ut med reviderade svar på våra frågor efter att partianalysen presenterats. Centerpartiets nya svar redovisas i kursiv stil.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om ett införande av patienträttigheter i lagen?

Ja,
Patientens ställning i sjukvården måste stärkas genom ökat inflytande, mer självbestämmande och bättre information. Sverige hamnar långt ner i jämförelse med andra OECD-länder vad gäller patienternas upplevelse av information och delaktighet i vården. Samtidigt visade nyligen en utvärdering av Myndigheten för Vårdanalys att den patientlag som infördes 2014 med syfte att stärka patientens ställning i vården haft liten effekt. Centerpartiet vill därför se en utvidgad patientlag som ger alla människor rätt att välja vård i hela landet. Utökade möjligheter att välja vårdgivare oberoende av landstingsgräns stärker såväl patientmakten som förutsättningarna för en mer likvärdig hälso- och sjukvård.Vi vill även att de patienter som vill ska ha rätt till en fast läkarkontakt.

Uppdaterat svar från Centerpartiet:

Nej. Vi vill inte göra om hälso- och sjukvårdslagen till en patienträttighetslag. Vi vill i stället bland annat stärka patientens rätt i patientlagen. Patientens ställning i sjukvården måste stärkas genom ökat inflytande, mer självbestämmande och bättre information. Sverige hamnar långt ner i jämförelse med andra OECD-länder vad gäller patienternas upplevelse av information och delaktighet i vården. Samtidigt visade nyligen en utvärdering av Myndigheten för Vårdanalys att den patientlag som infördes 2014 med syfte att stärka patientens ställning i vården haft liten effekt. Centerpartiet vill därför se en utvidgad patientlag som ger alla människor rätt att välja vård i hela landet. Utökade möjligheter att välja vårdgivare oberoende av landstingsgräns stärker såväl patientmakten som förutsättningarna för en mer likvärdig hälso- och sjukvård. Vi vill även att de patienter som vill ska ha rätt till en fast läkarkontakt.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om en höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Nej,
Vår välfärd bygger på att alla med förmåga bidrar i den omfattning de har möjlighet till. Är den enskildes tillstånd sådant att hen inte kan arbeta alls ska hen få sjukersättning eller under speciella förhållanden fortsatt sjukpenning. Däremot verkar Centerpartiet för att en samhällslön stegvis införs för dem som aldrig någonsin kommer att vara aktuella för ett lönearbete, på grund av svåra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, så att de ska kunna leva på en rimlig standard utan att vara ekonomiskt beroende av föräldrar, syskon eller andra anhöriga. Samhällslön skulle således handla om en tydligt avgränsad grupp, inte om alla medborgare. Det behövs dessutom en översyn för att finna vägar för hur samhället ska kunna ersätta på rätt sätt, exempelvis inom daglig verksamhet. I vissa kommuner ges betydligt lägre ersättningar än i andra kommuner.

Uppdaterat svar från Centerpartiet:

Ja. Vi lägger resurser på att öka ersättningen till människor med funktionsnedsättning så att deras möjligheter att delta på arbetsmarknaden förbättras. Vi tycker att det gör större nytta att lägga separata satsningar på ytterligare resurser till funktionshindrade istället för en höjning av garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen, vilken omfattar betydligt fler grupper än människor med funktionsnedsättning. Men det betyder inte att vi tycker att garantinivån ska ligga still. Vi tycker självklart att garantinivån då och då måste justeras uppåt så att det ges möjlighet till ett värdigt liv och rimliga levnadsvillkor. Däremot verkar Centerpartiet för att en samhällslön stegvis införs för dem som aldrig någonsin kommer att vara aktuella för ett lönearbete, på grund av svåra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, så att de ska kunna leva på en rimlig standard utan att vara ekonomiskt beroende av föräldrar, syskon eller andra anhöriga. Samhällslön skulle således handla om en tydligt avgränsad grupp, inte om alla medborgare. Det behövs dessutom en översyn för att finna vägar för hur samhället ska kunna ersätta på rätt sätt, exempelvis inom dagligverksamhet. I vissa kommuner ges betydligt lägre ersättningar än i andra kommuner. Vår välfärd bygger på att alla med förmåga bidrar i den omfattning de har möjlighet till. Är den enskildes tillstånd sådant att hen inte kan arbeta alls ska hen få sjukersättning eller under speciella förhållanden fortsatt sjukpenning.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner?

Ja,
Centerpartiet anser att intentionerna i LSS måste återupprättas. De försämringar som skett inom LSS-området på senare tid är en direkt konsekvens av regeringens politik, som har haft som tydligt syfte att sänka kostnaderna för personlig assistans. Magdalena Andersson sa redan hösten 2015 att ”vi måste dämpa kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen”. Samma höst beordrade regeringen i sitt regleringsbrev att Försäkringskassan skulle bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. I samband med att LSS-utredningen tillsattes sa ansvarig minister Åsa Regnér att det inte går att se på när kostnaderna för personlig assistans ökar. Det är ett problem att en rättighetslagstiftning på detta sätt riskerar att urholkas genom regleringsbrev och utredningsdirektiv. Vi ser ett behov av att se över hur LSS kan värnas och vara hållbar över tid. Det kan kräva lagändringar. Till exempel har Centerpartiet bett regeringen återkomma med förslag på hur konsekvenserna av den HFD-dom som gör att människor med avancerat vårdbehov inte kan få hjälp i hemmet kan hävas.

Uppdaterat svar från Centerpartiet:

Ja. Centerpartiet anser att intentionerna i LSS måste återupprättas. De försämringar som skett inom LSS-området på senare tid är en direkt konsekvens av regeringens politik, som har haft som tydligt syfte att sänka kostnaderna för personlig assistans. Magdalena Andersson sa redan hösten 2015 att ”vi måste dämpa kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen”. Samma höst beordrade regeringen i sitt regleringsbrev att Försäkringskassan skulle bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. I samband med att LSS-utredningen tillsattes sa ansvarig minister Åsa Regnér att det inte går att se på när kostnaderna för personlig assistans ökar. Det är ett problem att en rättighetslagstiftning på detta sätt riskerar att urholkas genom regleringsbrev och utredningsdirektiv. Vi ser ett behov av att se över hur LSS kan värnas och vara hållbar över tid. Det kommer att kräva lagändringar. Till exempel vill Centerpartiet slå fast i lag att andning, sondmatning och egenvård är grundläggande behov.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
En funktionsnedsättning ska inte få hindra barn från att gå i skolan och utvecklas. Här har huvudmannen ett stort ansvar. Det tydliggörs i både Skollagen och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att alla elever ska få möjlighet till en likvärdig skolgång bör funktionsrätten i skolan bättre kunna utkrävas i praktiken. Barn- och elevombudsmannen har också ett uppdrag att hjälpa de elever som blivit diskriminerade på grund av en funktionsnedsättning.

Uppdaterat svar från Centerpartiet:

Ja. Och vi vill mer. Centerpartiet är och har varit drivande för att den som går i särskolan ska ha rätt till eftergymnasial utbildning. En funktionsnedsättning ska inte få hindra barn från att gå i skolan och utvecklas. Här har huvudmannen ett stort ansvar. Det tydliggörs i både Skollagen och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att alla elever ska få möjlighet till en likvärdig skolgång bör funktionsrätten i skolan bättre kunna utkrävas i praktiken. Barn- och elevombudsmannen har också ett uppdrag att hjälpa de elever som blivit diskriminerade på grund av en funktionsnedsättning.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Nej,
Vi har ett antal viktiga lagar – framför allt LSS och diskrimineringslagen – som ska säkerställa rättigheter och stöd åt personer med funktionsnedsättning. Vår utgångspunkt är att man bör fokusera på att säkerställa att dessa lagar efterlevs och, vid behov, eventuellt förtydligas. Det gäller inte minst LSS, som har varit på väg att urholkas på grund av nuvarande regerings besparingsambitioner samt ett antal HFD-domar.

Uppdaterat svar från Centerpartiet:

Ja. Och vi vill mer. Vi vill tillsätta ett antal utredningar på det här området. Vi vill till exempel slå fast i lag att andning, sondmatning och sådant är grundläggande behov. Vi har ett antal viktiga lagar – framför allt LSS och diskrimineringslagen – som ska säkerställa rättigheter och stöd åt personer med funktionsnedsättning. Vår utgångspunkt är att man bör fokusera på att säkerställa att dessa lagar efterlevs och, vid behov, eventuellt förtydligas. Det gäller inte minst LSS, som har varit på väg att urholkas på grund av nuvarande regerings besparingsambitioner samt ett antal HFD-domar.

 

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att utöka lärar- och rektorsutbildningarna med fler högskolepoäng kring specialpedagogik och metodik för en tillgänglig lärmiljö?

Vi vill göra om lärarutbildningen och i den översynen kan en översyn av de specialpedagogiska momenten också göras. Men det är också bra att det finns en särskild utbildning i specialpedagogik. Centerpartiet och Alliansregeringen var med och återinförde specialpedagogikutbildningen som Socialdemokraterna tidigare lade ner. Vi arbetar för fler speciallärare. Så att fler elever tidigt kan få det stöd som de behöver. Vi vill också att blivande lärare ska bli bättre på att använda den digitala tekniken som pedagogiskt verktyg. Det bör också vara en naturlig del i den kompetensutveckling vi vill att alla lärare ska garanteras.

Uppdaterat svar från Centerpartiet:

Ja. Vi vill göra om lärarutbildningen och i den översynen kan en översyn av de specialpedagogiska momenten också göras. Men det är också bra att det finns en särskild utbildning i specialpedagogik. Centerpartiet och Alliansregeringen var med och återinförde specialpedagogikutbildningen som Socialdemokraterna tidigare lade ner. Vi arbetar för fler speciallärare. Så att fler elever tidigt kan få det stöd som de behöver. Vi vill också att blivande lärare ska bli bättre på att använda den digitala tekniken som pedagogiskt verktyg. Det bör också vara en naturlig del i den kompetensutveckling vi vill att alla lärare ska garanteras.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att ta fram en plan för en inkluderande skola i enlighet med FNs funktionsrättskonvention?

Eftersom Sverige har antagit konventionen ska rättigheterna i den redan förverkligas på alla samhällsnivåer redan idag. Det är upp till varje aktör att göra det och skolan genomsyras redan idag ett inkluderande perspektiv. Vi tror därför inte att det behövs en särskild plan utöver vad som redan finns. Däremot behöver det från myndigheter och politiken ständigt följas upp att konventionen efterlevs.

Uppdaterat svar från Centerpartiet:

Ja. Eftersom Sverige har antagit konventionen ska rättigheterna i den redan förverkligas på alla samhällsnivåer redan idag. Det är upp till varje aktör att göra det och skolan genomsyras redan idag ett inkluderande perspektiv. Myndigheter och politiken behöver ständigt följa upp att konventionen efterlevs.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att alla de som under de senaste åren fått avslag på el neddragning av personlig assistans ska få rätt till omprövning?

Centerpartiet anser att intentionerna i LSS måste återupprättas. De försämringar som skett inom LSS-området på senare tid är en direkt konsekvens av regeringens politik, som har haft som tydligt syfte att sänka kostnaderna för personlig assistans. Det är ett problem att en rättighetslagstiftning på detta sätt riskerar att urholkas genom regleringsbrev och utredningsdirektiv. Centerpartiet vill gå tillbaka till det som är ursprungstanken med LSS – ge personer med funktionsnedsättning rätten att leva som alla andra. Vi måste öka tryggheten för alla de barn, vuxna och deras anhöriga som är beroende av LSS för att klara sin vardag. Ingen ska behöva känna oro för att inte få den hjälp de behöver. Därför behövs långsiktiga villkor för att slå fast rätten till stöd och skapa trygghet för dem som har behov av hjälp.

Centerpartiet vill därför se en lagändring som slår fast att exempelvis andning och sondmatning är grundläggande behov. Vi satsar 700 miljoner årligen för att säkerställa att när lagändringen trätt i kraft ska dessa människor kunna få statlig assistans.

Uppdaterat svar från Centerpartiet:

Ja. Centerpartiet anser att intentionerna i LSS måste återupprättas. Det behövs långsiktiga villkor för att slå fast rätten till stöd och skapa trygghet för dem som har behov av hjälp. De försämringar som skett inom LSS-området på senare tid är en direkt konsekvens av regeringens politik, som har haft som tydligt syfte att sänka kostnaderna för personlig assistans. Det är ett problem att en rättighetslagstiftning på detta sätt riskerar att urholkas genom regleringsbrev och utredningsdirektiv. Centerpartiet vill därför se en lagändring som slår fast att exempelvis andning och sondmatning är grundläggande behov. Vi satsar 700 miljoner årligen för att säkerställa att när lagändringen trätt i kraft ska dessa människor kunna få statlig assistans.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att säkerställa rättssäkerheten för enskilda när beslut om LSS-insatser inte genomförs?

Det är mycket angeläget att bedömningarna är rättssäkra. Vår inriktning är att politiken måste ändra lagen när tillämpningen blir felaktig.

Uppdaterat svar från Centerpartiet:

Ja. Det är mycket angeläget att bedömningarna är rättssäkra. Vår inriktning är att politiken måste ändra lagen när tillämpningen blir felaktig.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om tydligare regler inom tvångsvård, exempelvis när det gäller bältning och elbehandling, i enlighet med mänskliga rättigheter?

Ja. All vård och behandling ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och individen ska ha inflytande över sin vård. All vård, inte minst psykiatrin kan ibland dock vara behäftat med olika värdekonflikter. Det är därför viktigt att ett etisk förhållningssätt också präglar vården där man också utgår från personens bästa. Tvångsvård, bältning och elbehandling ska användas begränsat och under vissa förutsättningar. Det är upp till professionen att utforma riktlinjerna utifrån olika perspektiv.

Uppdaterat svar från Centerpartiet:

Ja. All vård och behandling ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och individen ska ha inflytande över sin vård. All vård, inte minst psykiatrin kan ibland dock vara behäftat med olika värdekonflikter. Det är därför viktigt att ett etisk förhållningssätt också präglar vården där man också utgår från personens bästa. Tvångsvård, bältning och elbehandling ska användas begränsat och under vissa förutsättningar. Det är upp till professionen att utforma riktlinjerna utifrån olika perspektiv.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att tänderna ska ses som en del av kroppen och omfattas av samma regelverk som vården i övrigt?

Tänderna kan inte ses som en separat del av kroppen, utan har betydelse för människors allmäntillstånd och livskvalitet. På många sätt har tandvården varit ett område där plånboken styrt och där personer med låga inkomster i många fall valt att avstå från tandvård. Detta utgjorde bakgrunden till att den dåvarande Alliansregeringen 2008 genomförde en tandvårdsreform med ett högkostnadsskydd och ett allmänt tandvårdsbidrag. Det innebar att kostnader för den enskilde stegvis subventioneras med upp till 85 procent av kostnaden. 2013 infördes också det tredje steget i tandvårdsreformen, med förstärkt stöd till personer som kan få problem med tänderna på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. De närmaste åren då allt färre ska försörja allt fler och en åldrande befolkning kräver fler och dyrare vårdinsatser, kommer hårdare ekonomiska prioriteringar att behöva göras. Det finns många patientgrupper som är i behov av vård som kräver mer resurser – exempelvis svårt cancersjuka personer. Mot bakgrund av detta anser inte Centerpartiet att det vore en rimlig prioritering att låta tandvården ingå i högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Genom tandvårdsreformen har personer med omfattande behov och små ekonomiska marginaler ett betydligt starkare skydd idag jämfört med tidigare. För övriga grupper anser vi att det är befogat med en fortsatt hög grad av egenfinansiering.

Uppdaterat svar från Centerpartiet:

Ja. Tänderna ska ses som del av kroppen. Tänderna har betydelse för människors allmäntillstånd och livskvalitet. På många sätt har tandvården varit ett område där plånboken styrt och där personer med låga inkomster i många fall valt att avstå från tandvård. Detta utgjorde bakgrunden till att den dåvarande Alliansregeringen 2008 genomförde en tandvårdsreform med ett högkostnadsskydd och ett allmänt tandvårdsbidrag. Den dåvarande Alliansregeringen 2008 genomförde en tandvårdsreform med ett högkostnadsskydd och ett allmänt tandvårdsbidrag. Det innebar att kostnader för den enskilde stegvis subventioneras med upp till 85 procent av kostnaden. 2013 infördes också det tredje steget i tandvårdsreformen, med förstärkt stöd till personer som kan få problem med tänderna på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Genom tandvårdsreformen har personer med omfattande behov och små ekonomiska marginaler ett betydligt starkare skydd idag jämfört med tidigare. För övriga grupper anser vi att det är befogat med en fortsatt hög grad av egenfinansiering.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” i svensk lagstiftning och föreskrifter?

Centerpartiet har inte tagit ställning till huruvida begreppet nedsatt arbetsförmåga bör avskaffas eller ej. Det är alltid viktigt att begrepp som används är aktuella och inte missvisande. Det är viktigt, både för individen och samhället, att alla som kan arbeta gör det utifrån sina förutsättningar.

Uppdaterat svar från Centerpartiet:

Centerpartiet har inte tagit ställning till huruvida begreppet nedsatt arbetsförmåga bör avskaffas eller ej. Det är alltid viktigt att begrepp som används är aktuella och inte missvisande. Det är viktigt, både för individen och samhället, att alla som kan arbeta gör det utifrån sina förutsättningar.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer?

Vi har inga sådana förslag.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka skyddet i lag för hatbrott mot personer med funktionsnedsättning?

Funktionsnedsatta är dessvärre en utsatt grupp när det gäller till exempel mobbning och att ett ökat skydd efterfrågas är förståeligt. Att inkludera funktionsnedsatta i hatbrottet hets mot folkgrupp skulle dock stöta på svårigheter då gruppen består av personer med väldigt stor skillnad mellan funktionsnedsättningarna och vidare att olika personer ser på sin nedsättning på olika sätt. Vissa ser den som en nedsättning och andra som en variation vilket gör att lagstiftningen skulle kunna visa sig svår att tillämpa.

Uppdaterat svar från Centerpartiet:

Ja. Vi vill stärka skyddet. Funktionsnedsatta är dessvärre en utsatt grupp när det gäller till exempel mobbning och att ett ökat skydd efterfrågas är förståeligt. Att inkludera funktionsnedsatta i just det specifika hatbrottet hets mot folkgrupp skulle dock stöta på svårigheter då gruppen består av personer med väldigt stor skillnad mellan funktionsnedsättningarna och vidare att olika personer ser på sin nedsättning på olika sätt. Vissa ser den som en nedsättning och andra som en variation vilket gör att lagstiftningen skulle kunna visa sig svår att tillämpa.

Kommer Centerpartiet under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka rättshjälp till personer med funktionsnedsättning?

Rättshjälpen utgår till personer beroende på deras inkomst. Vi har inga planer på att ändra detta i nuläget.

 

 

Kristdemokraterna

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om ett införande av patienträttigheter i lagen?

Ja,
Vi instämmer med att det krävs en förstärkning av patientens rätt till högkvalitativ patientcentrerad vård inom rimlig tid. Införandet av Patientlagen 2015 på initiativ av Kristdemokraterna var ett led i detta.

Dessvärre visar uppföljning av lagen att patienternas delaktighet i sin egen vård ännu inte har ökat. Men att göra om Patientlagen till en rättighetslag utan att ta tag i de stora strukturella problemen inom vården räcker inte för att åtgärda bristerna. Kristdemokraterna har därför ett omfattande och fullt finansierat reformpaket som stimulerat ett förändrat arbetssätt inom vården för att stärka patientens rätt till god vård i tid.

Vi vill införa prestationsbaserad ersättning för att korta vårdköerna och öka antalet vårdplatser; förstärka vårdgarantin genom att bland annat införa en yttre gräns på max 120 dagar från första kontakt till avslutad behandling; förstärka och öka tillgängligheten inom primärvården och hemsjukvården för att möta patienter till rätt vårdnivå och därmed även avlasta akuten; införa rätt till fast läkarkontakt för att förbättra kontinuitet och uppföljning utifrån patientens egna behov.
Det kan också handla om värdegrundsarbete samt att säkerställa att vårdpersonal som möter patienter med funktionsnedsättningar har rätt kompetens för att lyssna och fånga upp deras unika vårdbehov. Dessa reformer behöver införas omgående. Så snart som möjligt måste dessutom ansvaret för sjukhusvården lyftas ifrån landstingen och över till staten. En människas möjligheter att överleva svår sjukdom ska inte avgöras av vilket landsting man råkar bo i.

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om en höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Nej,
Sjukförsäkringen ska vara trygg för den som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen ska erbjuda en ekonomisk trygghet.
Den som kan återfå arbetsförmågan – helt eller delvis – ska få hjälp och gott stöd för att återkomma i arbete. Kristdemokraterna bidrog till att stärka möjligheterna för personer med sjuk- och aktivitetsersättning att prova förvärvsarbete, studier eller ideellt arbete. Detta var viktiga förändringar men det är ändå så att många av de som lever på sjuk- och aktivitetsersättningen har en ekonomisk utsatthet som är svår att påverka. Vi var därför positiva till en höjning av garantiersättningen i sjuk- och aktivitetsersättningen. Vi föreslår också sänkt skatt för alla som exempelvis har sjuk- och aktivitetsersättning, sjukpenning, rehabiliteringspenning eller lönebidrag. På så sätt stärker vi ekonomin för dessa grupper. Vi vill också att pensionärsskatten avskaffas helt, vilket är särskilt viktigt för dem med lägst pension.

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner?

Ja,
Vi Kristdemokrater kan inte acceptera att besparingar görs på stöd till de personer i vårt samhälle som behöver det mest - det som är kärnuppgifter i vår gemensamt finansierade välfärd. Vi har under lång tid satt press på den socialdemokratiskt ledda regeringen för att ändra lagen och återupprätta den fullständiga intentionen med LSS.
Att sparkravet i direktivet till LSS-utredningen är borttaget är ett steg i rätt riktning, men de stora besparingarna som regeringen redan har drivit igenom under den innevarande mandatperioden har varit förödande för många människor.
Med andra ord kan vi inte acceptera att LSS ska utvecklas utifrån direktivet att nuvarande kostnadsnivå ska gälla. Tvärtom, det behövs ett tillskott av resurser för att alla med behov av stöd återigen ska kunna leva ett värdigt och självbestämmande liv i enlighet med intentionen i LSS. Det är inte heller upp till regeringen att skapa en egen definition av att ”alla som har rätt till stöd ska få det”. När rättspraxis ändras i en riktning som går emot intentionen i lagstiftningen och drabbar människor negativt måste lagen förändras för att säkra varje enskild individs rätt till stöd.

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
Genom ett aktivt skolval och ett ökat antal kontroller av Skolinspektionen ska alla skolor kunna garantera en god skolmiljö för alla barn. Vi vill också att stöd sätts in så tidigt som möjligt för att en elev inte ska hamna på efterkälken och få svårt att komma igen. Därför har vi en stor satsning på speciallärare i vår budget. Dåliga skolor ska stängas om de inte efter varning kunnat visa på bättring.

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Ja,
Vi ska i alla sammanhang arbeta för och bevaka att svensk lagstiftning lever upp till FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och anser att det finns skäl att utreda hur efterföljandet ska säkerställas.

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att utöka lärar- och rektorsutbildningarna med fler högskolepoäng kring specialpedagogik och metodik för en tillgänglig lärmiljö?

I Kristdemokraternas förslag till budget gör vi en stor speciallärarsatsning. För att alla barn ska kunna tillgodogöra sig skolundervisningen efter sin bästa förmåga måste stöd sättas in så tidigt som möjligt. Kristdemokraterna har därför satsat extra resurser på ett speciallärarlyft som skulle innebära att 6000 nya speciallärare till år 2020. De elever som har behov av särskilt stöd behöver få anpassad undervisning efter behov och ibland också en anpassad klassrumsmiljö. Alla elever har rätt till stöd och stimulans för att utvecklas så lång som möjligt. Vi har dock inget förslag på förändringar av lärar- och rektorsutbildningarna i denna riktning.

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att ta fram en plan för en inkluderande skola i enlighet med FN:s funktionsrättskonvention?

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Vi har inte föreslagit någon förändring angående inkludering men det är naturligtvis avgörande att alla barn, utifrån sina förutsättningar, får en skolgång som leder till att alla får bästa möjliga utveckling.

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att alla de som under de senaste åren fått avslag på el neddragning av personlig assistans ska få rätt till omprövning?

Ja, de stora neddragningarna är en effekt av den rådande rättspraxisen angående definitionen av grundläggande behov. Vi kommer fortsätta kämpa för att återupprätta den fullständiga intentionen med LSS-lagstiftningen.

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att säkerställa rättssäkerheten för enskilda när beslut om LSS-insatser inte genomförs?

Ja, alla måste vara trygga med att de får en rättssäker prövning och att beviljade beslut om LSS-insatser kommer att genomföras. Insatserna ska ha god kvalitet och utföras med respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om tydligare regler inom tvångsvård, exempelvis när det gäller bältning och elbehandling, i enlighet med mänskliga rättigheter?

Ja

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att tänderna ska ses som en del av kroppen och omfattas av samma regelverk som vården i övrigt?

Kristdemokraterna anser att tänderna är en del av kroppen. Tandvården bör därför på längre sikt, när ekonomin tillåter, ingå i det högkostnadsskydd som finns för vanlig sjukvård.

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” i svensk lagstiftning och föreskrifter?

Vi har inget sådant förslag.

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer?

Vi har i nuläget inte något sådant förslag.

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka skyddet i lag för hatbrott mot personer med funktionsnedsättning?

Det är inget som Kristdemokraterna har föreslagit men vi är öppna för att utreda den frågan vidare.

Kommer Kristdemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka rättshjälp till personer med funktionsnedsättning?

Ja

Moderaterna

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om ett införande av patienträttigheter i lagen?

Ja,
Moderaterna driver till exempel aktivt att cancerpatienters rättigheter inom patientlagen och patientsäkerhetslagen ska skärpas.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om en höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Nej,
Vi har inga förslag om att förändra nuvarande modell, enligt vilken garantinivån justeras utifrån prisbasbeloppet som i sin tur räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner?

Ja,
Moderaterna anser att lagar och regelverk rörande LSS ska utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det – exempelvis funktionshindrade med rätt till personlig assistans. Den lagstiftning som ska tas fram framöver måste vara rättssäker, tydlig, överblickbar och långsiktig. Syftet med LSS och personlig assistans är att människor ska kunna leva självständiga liv.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
Alla barn ska ha möjlighet att göra sin egen livsresa och inte med automatik ärva sina föräldrars situation. Funktionsrättskonventionen antogs i FN december 2006, och alliansregeringen beslutade i mars 2007 att underteckna konventionen.
Det är vi stolta över. Samtidigt är vi övertygade om det inte är lämpligt att rakt av införa dessa konventioner i svensk lagstiftning. Vi menar att det finns överhängande risker att ännu mer tolkningsansvar då läggs över på domstolarna och att en alltför snäv juridisk tolkning av exempelvis barnkonventionen eller funktionsrättskonventionen skulle kunna försvaga –snarare än stärka – barnets rätt.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Nej,
Moderaterna har för närvarande inget sådant förslag. Vi vill nu invänta den LSS-utredning som redan är tillsatt. Vi kommer noggrant analysera alla utredningens förslag. Vi vill betona att assistansreformen är en central frihetsreform. Den vill vi fortsatt utveckla och värna om.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att utöka lärar- och rektorsutbildningarna med fler högskolepoäng kring specialpedagogik och metodik för en tillgänglig lärmiljö?

Ja. Moderaterna vill höja kvaliteten på lärarutbildningen och vi vill bland annat se ett större fokus på specialpedagogik.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att ta fram en plan för en inkluderande skola i enlighet med FN:s funktionsrättskonvention?

Både funktionsrättskonventionen och skollagen fastslår rätten till utbildning på lika villkor och att skolan ska ta hänsyn till barn och elevers olika behov. Tyvärr brister stödet på många skolor. Moderaterna vill därför att Skolinspektionen ska få i uppdrag att särskilt granska hur skolor uppfyller skollagens krav på stöd och insatser för att sedan kunna följa upp och åtgärda problemen.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att alla de som under de senaste åren fått avslag på el neddragning av personlig assistans ska få rätt till omprövning?

Det var högst rimligt att ”frysa” tvåårsomprövningarna. Samtidigt är det nu viktigt att invänta den pågående utredning som analyserar rådande rättsläge och som försöker väga samman förslag med hänsyn till befintlig lagstiftning och framväxande rättspraxis. Vi vill säkerställa assistansreformens långsiktiga hållbarhet, så att de som har rätt till assistans får det stöd de behöver. Personlig assistans är en central frihetsreform som gör att människor kan leva självständiga liv.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att säkerställa rättssäkerheten för enskilda när beslut om LSS-insatser inte genomförs?

Ja. Syftet med LSS och personlig assistans är att människor ska kunna leva självständiga liv – detta värnar vi. Assistansreformen genomfördes av en tidigare borgerlig regering och vi värnar om långsiktigheten i denna reform. En reform som i högsta grad är beroende av att rättssäkerheten för den enskilde säkerställs. Allt annat skapar oro och otrygghet. Det är inte rimligt.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om tydligare regler inom tvångsvård, exempelvis när det gäller bältning och elbehandling, i enlighet med mänskliga rättigheter?

Ja. Tvångsvård är riktigt svår behandling som kräver balanserade avvägningar och omdömesgillt beslutsfattande. Det kan behövas tydligare regelverk så att den enskildes rätt inte åsidosätts. Sverige ska alltid leva upp till konventionen för mänskliga rättigheter. Det har förekommit fall där enskilda utsatts på ett sätt som föranleder reflektion och eftertanke.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att tänderna ska ses som en del av kroppen och omfattas av samma regelverk som vården i övrigt?

Vi anser inte att det finns någon avgörande anledning att inordna tandvården i hälso- och sjukvårdens olika komplicerade system och ersättningsmodeller. Vi förespråkar att förbättra nuvarande ordning. Tandvården är den välfärdstjänst som flest anser håller högst kvalitet och är mest nöjda med. Däremot behövs bl.a. ett ökat samarbete mellan tandvården och vården av de mest sjuka – ofta äldre som är kroniskt sjuka, de som har funktionshinder och de som är multisjuka - som behöver bli mer sammanhållen. Det finns ett tydligt samband mellan försämrad munhälsa och allmän hälsa. Vi har förslag på bl.a. att se över och utveckla åtgärder som gör att framförallt de mest sjuka och funktionshindrade får ta del av tandvårdsstöd på lika villkor oavsett var i landet man bor. Det finns idag betydande regionala skillnader. Det kan t.ex. handla om att utvärdera dessa stöd mer regelbundet ur ett patientperspektiv och att det tas ett nationellt ledarskap gällande landstingens och kommunernas ansvar kopplat till genomförandet av tandvårdsstöden.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” i svensk lagstiftning och föreskrifter?

Ja, vi anser att man alltid borde se och utgå från varje individs förmåga – inte vilka hinder man har. Detta ligger helt i linje med våra grundläggande värderingar om att alltid försöka se till så att varje människas potential används och kommer till sin rätt på arbetsmarknaden. Vill stärka arbetslinjen och göra det möjligt för alla som kan och vill arbeta att få den möjligheten.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer?

Nej. Det måste alltid ske avvägningar och prioriteringar mellan olika satsningar. Vi har medvetet valt att prioritera en satsning på 50 miljarder kronor kommande mandatperiod för att grundläggande välfärds- och samhällsfunktioner ska fungera. Det handlar om att prioritera vård och omsorg inklusive personlig assistans och LSS, samt skola, polis och försvar. Statsbidragen till olika föreningar ska ha en långsiktig inriktning, men samtidigt baseras på uppföljning och utvärdering av genomförd verksamhet.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka skyddet i lag för hatbrott mot personer med funktionsnedsättning?

Vi är beredda att se över dagens lagstiftning för att säkerställa att brottens allvar speglas i straffen. Det är viktigt att utsatta grupper såsom funktionsnedsatta har ett starkt straffrättsligt skydd.

Kommer Moderaterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka rättshjälp till personer med funktionsnedsättning?

Vi har inte några sådana förslag för närvarande.

Sverigedemokraterna

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om ett införande av patienträttigheter i lagen?

Ja,
Patientlagens syfte var att stärka och tydliggöra patienternas ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patienternas ställning har dock inte stärkts och förbättrats. Avsaknaden av ett tydligt ansvar, tillsyn, kontroll och uppföljning av hur patientlagen följs är en orsak till att lagen inte har fått det genomslag som det var tänkt.
Vi anser att man ska förtydliga både innehållet i skyldigheterna som framgår av patientlagen, men också vem som har ansvaret att fullgöra dem. Ett rättighetsbegrepp bör också införas i patientlagen. Det finns ett värde i att tydliggöra vad patienten har rätt att förvänta sig av vården. Dels säger begreppet ”rättighet” något principiellt om synen på medborgarens och patientens förhållande till det offentliga. Dels kan ett rättighetsbegrepp bidra till en ytterligare perspektivförskjutning i vården där patientens inflytande och delaktighet ses som självklarheter.
I jämförelse med Norge, Finland och Danmark är patientens rättsliga ställning svagare i Sverige. Till exempel kan patienter i Norge få vissa rättigheter (såsom rätt att välja sjukhus, information samt delaktighet i beslut och behandling) prövade i domstol.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om en höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning så att den ligger i paritet med löneutvecklingen i Sverige?

Nej,
Vi har dessvärre inget förslag om att indexera garantinivån i nuläget. Det kanske kommer i höstbudgeten men inget i nuläget.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att initiera nödvändiga lagändringar för att säkerställa LSS intentioner?

Ja,
Intentionen med lagen om stöd och service (LSS), som är en rättighetslag, var att ge personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra och det måste vi värna om. Vi anser att LSS i ett första steg måste leva upp till lagens intentioner, det vill säga minimum är att återställa till den form som tidigare innan prejudicerande domar, regleringsbrev till Försäkringskassan och besparingskrav i LSS-utredningen. Den här mandatperioden har tyvärr gått åt att bromsa regeringens nedmontering av LSS snarare än att lägga tid på att utveckla. Vi har kritiserat förslagen som läckt från LSS-utredningen. Vi har starkt motsatt oss sparkraven inom LSS. Vi har också motsatt oss 2-årsomprövningen.
LSS behöver ses över, utvecklas och moderniseras. Vi anser att det krävs en verklig översyn av lagen och inte minst de grundläggande behoven. Vi satsar ytterligare en halv miljard kronor per år på den statliga assistanstersättnigen för personer med funktionsnedsättningar. Vi måste se till att vi hjälper de allra mest utsatta och svaga. Naturligtvis följer vi LSS utredningen noggrant och de förslag som redan läckt ut kan vi inte ställa oss bakom.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen?

Ja,
Vi anser att skollagen alltid skall följas, i annat fall ska konsekvenserna bli påföljder för huvudmannen. Det är viktigt att alla barn ges möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar, att sätta in tidiga insatser. Det måste vara lättare att få ha med sin personliga assistent i skolan för att kunna känna sig trygg. Grupperna får inte vara för stora, lektionerna måste vara varierande så att inlärningen anpassas till alla. En del har lättare för text, andra för ljud och bild, någon behöver mer praktiska övningar och så vidare. Lär- och arbetsmiljön måste fungera för alla och vara tillgänglig för alla. Skolans personal måste ha förståelse och kunskap för att kunna erbjuda det stöd som elever behöver och har rätt till och här finns en kompetensbrist.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att tillsätta en utredning med syftet att säkerställa funktionsrätt i svensk lag?

Ja,
Vi sverigedemokrater anser att det bör inrättas nationella riktlinjer så att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning gäller lika över hela landet. Vi vill utreda frågan om inkorporering av Funktionsrättskonventionen så att den blir en del av den nationella rättsordningen.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att utöka lärar- och rektorsutbildningarna med fler högskolepoäng kring specialpedagogik och metodik för en tillgänglig lärmiljö?

Vi föreslår att lärarstudenter i mån av praktisk möjlighet gör praktik på särskola eller specialskola för att tillägna sig kunskaper om speciella behov. Detta ska dock ske inom ramarna utan utbildningsförlängning genom effektivisering av befintlig lärarutbildning där de olika delarna rensas från oväsentliga moment. I praktiken innebär det att en större del av utbildningen och högskolepoängen bör omfatta området specialpedagogik och tillgänglig lärmiljö. Vi föreslår även att rektorer ska rekryteras från lärarkåren. Det innebär långsiktigt att även rektorer kommer att ha med sig utökad utbildning som rör specialpedagogik och tillgänglig lärmiljö.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att ta fram en plan för en inkluderande skola i enlighet med FNs funktionsrättskonvention?

Nej, vi har inget förslag om att ta fram en plan. Däremot vill vi ha ökad satsning på barn med särskilda behov, genom ökad stödundervisning, extra personal och tekniska hjälpmedel.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att alla de som under de senaste åren fått avslag på el neddragning av personlig assistans ska få rätt till omprövning?

Ja. Vi Sverigedemokrater har länge ifrågasatt hur regeringen tänker agera för de som redan mist sin assistans. Efter bland annat våra påtryckningar och de mediadrev som kom 2017 och 2018 om hur människor drabbades av assistansindragningar gjorde regeringen vissa ändringar. Tyvärr föll många av de drabbade mellan stolarna och väntetiderna till förvaltningsdomstolarna är på vissa håll 1,5 år. Detta anser vi inte är acceptabelt och en omprövning är det minsta vi kan göra för de som de senaste åren fått avslag eller neddragning av personlig assistans.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att säkerställa rättssäkerheten för enskilda när beslut om LSS-insatser inte genomförs?

Vi anser att det måste gå fortare att genomföra fattade beslut och de måste genomföras. Man kan inte pausa livet bara för att beslut inte genomförs.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om tydligare regler inom tvångsvård, exempelvis när det gäller bältning och elbehandling, i enlighet med mänskliga rättigheter?

Lagen (LPT) är tydlig då patienter endast får hållas bältad kortvarigt om det finns omedelbar fara för att patienten allvarligt skadar sig själv eller någon annan. Vi anser att det är viktigt att minimera användningen av tvångsåtgärder inom psykiatrin och då inte minst inom den slutna barnpsykiatriska vården. De flesta tvångsåtgärder för barn bör försvinna. Istället måste man försöka arbeta på ett annat sätt och hitta andra lösningar. Man bör se på andra nordiska grannländer hur de lyckas fasa ut tvångsåtgärder inom psykiatrin då främst Island.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att tänderna ska ses som en del av kroppen och omfattas av samma regelverk som vården i övrigt?

Ja, det är något vi skulle vilja utreda och titta närmare på.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” i svensk lagstiftning och föreskrifter?

Sverigedemokraterna har noterat att flera organisationer inom området upplever begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” som nedlåtande och kränkande. Regeringen har gett i uppdrag till Arbetsförmedlingen att utreda om termen nedsatt arbetsförmåga, såsom den används i arbetsmarknadspolitiken, påverkar de personer som berörs och i så fall på vilket sätt. Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 november 2018. Sverigedemokraterna avvaktar denna utredning och kommer därefter ta ställning till om vi kommer driva frågan om att genomföra några förändringar gällande detta begrepp.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer?

Det är något vi kommer att se över.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka skyddet i lag för hatbrott mot personer med funktionsnedsättning?

Ja. Vi har sedan tidigare arbetat för att bredda lagarna om diskriminering så att de baseras på om den enskilde har drabbats av otillbörlig diskriminering.

Kommer Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod att driva frågan om att stärka rättshjälp till personer med funktionsnedsättning?

Domstolarna har i dag utredningsskyldighet vilket innebär att domstolen ska se till att frågan blir tillbörligt utredd. Vi ser det stora problemet i den begränsade tolkningen av LSS som inneburit att personer som borde ha rätt till stöd inte har fått det. Vi vill därför se till att lagen förtydligas så att arbetet mot assistansfusket inte går ut över de som verkligen behöver stöd och förlitar sig på att samhället ställer upp.