Inför riksdagsvalet 2014 presenterade vi fem valfrågor till partierna. Frågorna återfinns inom för Funktionsrätt Sverige viktiga områden som försörjning, arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning, skola och vård. För att ta reda på hur väl partierna håller vad de lovar har vi jämfört deras svar med deras agerande under mandatperioden.

För att göra en värdering av hur väl parterna genomfört sina löften från valenkäten 2014 har vi granskat riksdagsdokument och förd politik under mandatperioden 2014-2018.

Våra frågor inför valet 2014:

Är ni beredda att i regeringsställning

  1. förändra rehabiliteringskedjan så att ingen blir av med sin sjukpenning utan att ha fått adekvata rehabiliteringsinsatser?
  2. genomföra FunkA-utredningens förslag, däribland en höjning av lönebidragstaket?
  3. säkerställa en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar i rektors- och lärarutbildningen?
  4. genomföra en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer?
  5. införa en spärr för kommunala avgifter som garanterar goda levnadsvillkor för dem med livslångt behov av stöd till sin försörjning?

OBS! Lagen om särskilt stöd och service, LSS saknades bland våra valfrågor 2014. När det under mandatperioden genomfördes stora nedskärningar och försämringar inom LSS, blev frågan prioriterad i vårt intressepolitiska arbete. Därför har vi valt att föra in LSS i de korta textanalyserna av partiernas politik under mandatperioden.

(Formuleringen i enkäten: ”Är Ni beredda att i regeringsställning”, kan möjligen inverka på hur partierna efter valet prioriterade frågorna)

Om man ställer samman resultaten för de olika frågorna så ser partiernas agerande i linje med våra önskemål ut som i tabellen nedan. Grönt=frågor man svarat ja på Ljusgrönt=frågor man genomfört Gult=frågor man delvis genomfört

 

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har varit bäst på att hålla sina löften. De har haft höga ambitioner och svarat ja på samtliga frågor utom när det gäller statsbidraget där de vill se en höjning, men inte vill ge löften om en årlig uppräkning.

De borde varit mer högljudda när det gäller att protestera mot nedrustningen av LSS, men har i övrigt gjort sitt för att genomdriva det de sagt sig vilja göra. På vissa områden har de gått längre än regeringen, exempelvis när det gäller fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar i lärar- och rektorsutbildningar, samt rehabiliteringskedjan där de vill tillsätta en rehabiliteringsombudsman.

Miljöpartiet
Miljöpartiet har liksom Vänsterpartiet haft höga ambitioner inom samtliga av våra fem förslag. Genomförandet har dock inte varit lika bra. I regeringsställning har partiet bidragit till förbättringar när det gäller rehabiliteringskedjan och marginella höjningar av försörjningsnivåerna för personer med funktionsnedsättning som inte kan arbeta. Men som en del av regeringssamarbetet har man också bidragit till de stora nedskärningar inom LSS som skett under mandatperioden. Miljöpartiet har också drivit på för viktiga förändringar på skolområdet som gynnar elever med funktionsnedsättning, främst i arbetet med att få majoritet kring läsa-, skriva-, räknagarantin. Samtidigt har partiet inte agerat i frågan om fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningar i lärar- och rektorsutbildning. Däremot har man i utbildningsministerställning drivit på för liknande insatser inom ramen för speciallärarutbildningen.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna tappar stort i vår utvärdering genom sin hantering av LSS under mandatperioden. Många personer har förlorat sin assistans eller andra insatser och än fler har fått avslag. Regeringen har i regleringsbrev uppmanat Försäkringskassan att stoppa utvecklingen av assistanstimmar och tillsatt en utredning av LSS med direktiv om besparingar. Besparingskravet har efter stark kritik nu strukits från direktivet.

I vissa frågor har Socialdemokraterna skött sig ganska bra. De har bland annat hållit en del av löftet att skapa större trygghet i sjukförsäkringen genom att ta bort den bortre tidsgränsen och införa ökade krav på arbetsgivaren när det gäller rehabiliteringsplan. De har däremot inte genomfört några insatser för att säkerställa den rehabilitering som sker inom vården. De har också genomfört minimala höjningar av garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning, bostadstillägget samt sänkt skatten för de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning. Socialdemokraterna har dock inte arbetat för att säkerställa fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningar i lärar- och rektorsutbildning, något de svarade ja på i valenkäten.

Liberalerna
Liberalerna imponerar inte i vår utvärdering. När det gäller prioritering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden samt behovet av fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar i lärar- och rektorsutbildningar har partiet visat visst initiativ under mandatperioden. Men i övrigt blir det halvdant betyg. Däremot har de agerat för att stoppa den negativa utvecklingen inom LSS.

Moderaterna
Moderaterna visade inga större ambitioner i sina svar på våra frågor, men har i princip hållit vad det lovat. På arbetsmarknadsområdet har de i sin budgetmotion föreslagit förenklade arbetsmarknadsstöd för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt vill de spara in cirka 4 miljarder per år genom att aktivitetsstöd ska upphöra vid arbetslöshet längre än tre år. De har däremot poängterat behovet av att göra en översyn av lärarutbildning, med avseende på kompetens kring specialpedagogik och förmågan att möta barn med olika behov i flera motioner.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna lovar runt och håller tunt, åtminstone när det gäller våra valfrågor 2014. De svarade ja på samtliga fem frågor men har inte hållit sina löften på fyra områden. De har bara agerat i önskad riktning på ett område och det är rehabiliteringskedjan, som de i motioner och yttranden säger sig vilja stärka.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna visade bara ambitioner på två av våra förslag och det var rehabiliteringskedjan samt frågan om fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningar i lärar- och rektorsutbildning. När det gäller lärar- och rektorsutbildningen har de inte agerat. SD är dock det enda parti som föreslagit att höja statsbidragen till funktionshinderorganisationer.

Centerpartiet
Partiet får lågt förtroendebetyg, främst på grund av bristande genomförande. Det är endast när det gäller rehabiliteringskedjan och då genom att öka kunskap om rehabiliteringskravet hos arbetsgivare, som de kommit i närheten av att uppfylla sina löften. Liksom övriga allianspartier och SD vill de samtidigt återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. När det gäller statsbidraget är de det enda parti som vill spara in tidigare genomförd höjning på 6 miljoner.