Vi är nyfikna på hur våra riksdagspartier tänker lyfta fram funktionsrättsfrågorna i sina valprogram. Den 25 oktober skickades därför detta mejl till riksdagspartiernas partisekreterare:

Hej! 

Det är nu knappt ett år till valet och vi förstår att ni arbetar intensivt med ert valprogram. Vi inom Funktionsrätt Sverige har stora förhoppningar om att ni i ert program kommer att ge funktionsrättsfrågorna det utrymme de förtjänar.

Därför skulle vi vilja veta vilken funktionsrättsfråga som är viktigast för ditt parti?

Ert svar kommer att användas i Funktionsrätt Sveriges opinionsarbete inför valet. Vi kommer att publicera era svar i olika kanaler så fort vi får det!

Med varma hälsningar

Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige

 

Så här svarade de:

Socialdemokraterna

Grunden för inriktningen av socialdemokraternas politik inför valet 2018 fattades på partikongressen i april 2017. Men det är först under 2018 som vi kommer att presentera det valmanifest som partiet kommer att gå till val på. Exakt när det ska ske är inte bestämt ännu och det är därför för tidigt att säga något om innehållet. Med det sagt är regeringens viktigaste målsättning just nu att i praktiken genomföra det förslag om nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken som regeringen har lämnat till riksdagen för beslut. Riksdagen kommer att fatta beslut om mål och inriktning under november 2017.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

För att nå det nationella målet ska det fortsatta arbetet inriktas mot fyra områden:

  • Principen om universell utformning
  • Befintliga brister i tillgängligheten
  • Individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och
  • Att förebygga och motverka diskriminering

Detta viktiga nationella mål och inriktningar utgör utgångspunkten för de konkreta arbeta med att utveckla och förändra politiken som berör personer med funktionsnedsättningar inom alla samhällsområden. I det arbetet är naturligtvis en viktig konkret fråga regeringens initiativ för att se över LSS-lagstiftningen så att intentionerna med LSS-reformen värnas samtidigt som dess insatser blir mer ändamålsenliga och träffsäkra. En väl fungerande lagstiftning på detta område är avgörande för att det nationella målet ska kunna uppnås.

Miljöpartiet

Har inte svarat.

Vänsterpartiet

Har inte svarat.

Kristdemokraterna

Det mest akuta är att ändra lagen för att återställa LSS till det som var syftet med lagen. Den nedmontering som nu pågår är katastrofal. Men att rädda LSS räcker inte, vi vill även utveckla lagen genom att arbete och att vara förälder ska räknas som grundläggande behov.

Liberalerna

Utgångspunkten för Liberalernas funktionshinderpolitik är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ratificerade 2008. Konventionen utgår från grundläggande principer om individuellt självbestämmande, icke-diskriminering, fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, lika möjligheter, tillgänglighet, jämställdhet samt rätten för barn med funktionsnedsättning att utveckla sina förmågor och bevara sin identitet. Ett inkluderande samhälle där man utgår från den mänskliga mångfalden, ser olikheter som styrkor, tar till vara människors vilja och ser alla som resurser är ett liberalt samhälle.

Den viktigaste och mest akuta funktionsrättsfrågan är att återupprätta, värna och utveckla LSS-reformen, i synnerhet rätten till personlig assistans. Detta tar nästan all tid och all kraft även i den allmänna debatten. Det är lätt att glömma bort att LSS består av nio insatser utöver personlig assistans när debatten rasar som den gör. Likaså gör den pågående debatten att diskussionen om behovet att ge den pågående LSS-utredningen nya, bereder direktiv så att lagen får den översyn, modernisering och upprättelse som den förtjänar glöms bort och får fortsätta okritiserat.

Det är viktigt att den politiska debatten kan breddas och fördjupas på flera viktiga områden. Här har vi Liberaler en viktig uppgift.

Centerpartiet

Viktigaste funktionsrättsfrågan är att vi går tillbaka till det som är grundtanken med LSS: att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra. Det kräver att regeringen återkommer snarast med förslag om lagändringar som återupprättar intentionerna i LSS och assistansen. Regeringen måste också backa från sin utgångspunkt om att sänka kostnaderna för personlig assistans.

Moderaterna

Har inte svarat.