Stapeldiagram som är en sammanvägd bedömning av partiernas svar

Sammanvägd poängbedömning