Funktionsrätt Sverige avstyrker utredningsförslag om asylboenden

Den statliga utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande har i ett delbetänkande föreslagit att alla asylsökande ska tilldelas plats på asylboenden och att möjligheten att välja eget boende med bibehållna förmåner ska tas bort. Funktionsrätt Sverige avstyrker förslagen i sin helhet.

– Förslagen strider mot Funktionsrättskonventionen och rätten att bo där man vill, hur man vill och med vem man vill. Vår bedömning är att asylsökande med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom, äldre samt barn kommer att drabbas negativt av förslagen, kommenterar Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige, i ett remissvar.

Det övergripande syftet med utredningsförslagen är att skapa ordning och reda i asylsystemet, men Funktionsrätt Sverige menar att det sker till ett orimligt högt pris eftersom de innebär att asylsökandes frihet inskränks. Funktionsrätt Sverige påpekar också att många av Migrationsverkets asylboenden idag har bristande tillgänglighet.

– Vi är tveksamma till om Migrationsverket kommer att kunna erbjuda asylboenden som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning eftersom det ofta saknas i tillfälliga boenden.

Försvårar möjligheten att få arbete

Utredningen föreslår också att boende på asylboende ska vara ett av villkoren för att asylsökande ska omfattas av undantaget från kravet på arbetstillstånd. Det innebär att asylsökande som utgångspunkt ska bo på det asylboende där de har tilldelats plats för att få arbeta i Sverige.

–  Personer med funktionsnedsättning är ofta beroende av stödinsatser för att kunna söka och få ett arbete. Det kan handla om att få stöd i att hitta rätt arbetsgivare, skapa kontakt, ansöka om hjälpmedel eller andra anpassningar. Allt detta kommer att försvåras om personen inte själv får välja var hen ska bo, kommenterar Nicklas Mårtensson.

Läs hela remissvaret från Funktionsrätt Sverige