Funktionsrätt Sverige förkastar förslag om bidragsspärr

I september 2023 presenterade bidragsbrottsutredningen sina förslag för att motverka bidragsbrott riktade mot statliga myndigheter. Funktionsrätt Sverige ställer sig positiva till att åtgärder vidtas som ska motverka brott inom välfärden, men är samtidigt starkt oroade över att flera av de föreslagna åtgärderna riskerar att göra det svårare för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar att få sina rättigheter tillgodosedda.

Funktionsrätt Sverige avvisar helt och hållet utredningsförslaget om att införa en bidragsspärr på välfärdssystemens område. Funktionsrätt Sverige skriver i sitt remissvar:

”Förslaget slår oproportionerligt hårt mot personer med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar som behöver stöd för att få en fungerande livssituation. En bidragsspärr kan också få mycket negativ påverkan på tredje person, exempelvis barn eller en närstående, på ett sätt som är orimligt och oskäligt”.

Funktionsrätt Sverige avvisar också ett förslag om införande av sanktionsavgifter riktade mot den enskilde och saknar överlag en konsekvensanalys av utredningsförslagen utifrån ett funktionsrättsperspektiv.

I remissvaret framhålls att personer med funktionsnedsättning redan idag utsätts för integritetskränkande undersökningar och Funktionsrätt Sverige är oroade över att nya kontrollfunktioner ska tumma på den enskildes integritet och nära behov.