En tillgänglig lärmiljö är grundläggande för ett fungerande lärande för elever i skolan. Lärmiljön är ett samspel mellan den fysiska, pedagogiska och sociala miljön. Genom att låta eleverna lära sig och vara delaktiga i att främja en tillgänglig skola får vi en skola för alla elever nu, och ett samhälle för alla i morgon.

Handikappförbunden har tagit fram ett lärmaterial om tillgänglighet för elever i grundskolan årskurs 4-9, DATE-lärmaterial. Det ingår i Tillgänglighetspaketet ”Tillgänglighet får skolan att funka” som är en gemensam satsning av Handikappförbunden och Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM.

Genom DATE lärmaterial får eleverna:

  • lära sig om tillgänglighet
  • praktisera tillgänglighet
  • agera för tillgänglighet

Lärmaterialet har tagits fram i samarbete med ett antal pilotskolor. Både elever och lärare har engagerats i utvecklingen och testning av lektioner och övningar. Materialet utgår från en vetenskaplig grund och använder Tillgänglighetsmodellen, från SPSM, som definition av tillgänglighet.

DATE är ett verktyg för skolors likabehandlingsarbete och utgår från en normkritisk pedagogik. Det är även ett stöd för skolor i hur de kan arbeta med likabehandlingsfrågor inom den ordinarie undervisningen, och hur det kopplar till kunskapsuppdraget för respektive ämne.

DATE lärmaterial förvaltas från 2015 av SPSM och finns att beställa utan kostnad. Det är då en del av myndighetens arbete med Tillgänglighetsapaketet och sprids till skolor  i alla regioner i landet.

Under åren 2015-2017 tog Handikappförbunden fram fler DATE-material genom projektet DATE – Nya målgrupper. Materialen riktades till förskolan, grundskolan 1-3 och gymnasieskolan.

Projektet avslutades december 2014.