Under tiden augusti 2008 – juli 2011 har projektet undersökt hur barns och ungdomars delaktighet och självbestämmande kan stärkas när det gäller planering och genomförande av insatser som är till för dem och som samhällets verksamheter erbjuder.

De verksamheter projektet har samarbetat med utgör goda exempel på barns delaktighet. De är Hörselhabiliteringen inom Karolinska, Stockholms län, Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad, Liljeholmen – Hägersten stadsdelsförvaltning, Socialtjänsten i Motala kommun, Mun – H – Center i Göteborg , Karlskrona kommuns funktionshinderomsorg,

Datateket Got-It på Gotland samt Barn- och ungdomshabiliteringar i Skåne och i Stockholms län.

Tjugoåtta barn och unga i åldrarna 4 – 19 år har aktivt deltagit i projektet på olika sätt.

Av de drygt hundra vuxna som projektet haft kontakt med är flertalet professionella. Små förskolebarn upp till ungdomar i tonåren och med olika funktionsnedsättningar, deras föräldrar samt personal och beslutsfattare har deltagit i samtal. På några av verksamheterna har projektmedarbetarna deltagit tillsammans med barnen under projektåret för att få djupare förståelse för barns sätt att resonera och tänka. Informationsmaterial om den aktuella verksamheten riktat direkt till barnen har tagits fram av förskolebarn, personal och projektmedarbetare tillsammans.

De huvudsakliga resultaten finns i inspirationsböckerna:

Lyssna på oss! Så gör du för att vuxna ska lyssna på dig!

Ungdomar med egen funktionsnedsättning ger sina bästa tips om hur barn och unga kan påverka stödet de får.