Med projektet en väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar ville Handikappförbunden klargöra vilka faktorer som gör att en vårdcentral fungerar optimalt, initiera kompetens- och kunskapsutveckling i samverkan mellan patienter och personal och hitta former för hur utbildningen kan spridas över landet. Detta har genomförts ur patientperspektiv och i samarbete.

Patientcentrerad och kunskapsbaserad vård, prevention och tidig upptäckt är viktiga förbättringsområden. Nära samarbete med patientorganisationerna är en förutsättning för att den nationella strategin ska genomföras och vårdcentralerna är betydelsefulla i processen.

Slutrapport

Artikel.Chronic patients and primary care