Vid årsskiftet 2018-19 startade projektet Rätt från början. Att göra rätt från början – att planera och bit för bit skapa ett samhälle utifrån människors olika behov och förutsättningar – borde vara en självklarhet men är det inte. En av huvudorsakerna är kunskapsbrist när det gäller Universell utformning (ofta förkortat UU), både som övergripande designtänkande men också i form av konkreta processer som leder fram till inkluderande resultat. Med projektet vill Funktionsrätt Sverige bidra till förverkligandet av ett samhälle för alla, genom att

  • stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning.
  • bidra till skapandet av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden.

Utgångspunkten är Funktionsrättskonventionens beskrivning av universell utformning och aktuell forskning och utveckling. UU som till stor del handlar om hur systematiskt arbete med inkludering kan utformas. Fokus ligger på design- och utvecklingsprocesserna, snarare än enbart på de slutliga designresultaten.

Projektet fokuserar på tre områden som är av stor betydelse för alla människor och också naturligt är förutsättningar för varandra. De tre områdena är centrala i politiken och ständigt aktuella – utbildning, arbete och bostad.

Utbildning: Valet att fokusera på högskola/universitet har ett dubbelt värde; dels att öka möjligheten för studenter med funktionsnedsättning att studera samt att nå till exempel lärarutbildningar.
Särskild samarbetspartner i denna del är Certec vid Lunds Tekniska Högskola.

Bostäder: Valet att fokusera på bostäder är aktuellt eftersom byggregler för att underlätta byggandet pågår i den politiska diskussionen. I denna diskussion är det viktigt att frågan om universell utformning får utrymme.
Särskild samarbetspartner i denna del är Ikano Bostad.

Arbete: Valet att fokusera på kontorsarbetsplatser möjliggör för fler personer att hitta arbete och kan också öka möjligheten att behålla jobbet. En utveckling mot en universell utformad och förbättrad arbetsmiljö är nödvändig.
Särskild samarbetspartner i denna del är Akademikerförbundet SSR.

Målgrupper

  • Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund
  • Nyckelaktörer, inom offentlig sektor, på riks- och lokalnivå inom utbildningssektorn, bostadssektorn och arbetsmarknadssektorn
  • Branschorganisationer och näringsliv

Det treåriga projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden och genomförs i samarbete med Certec i Lund. Projektgruppen kommer att bestå av projektledare, kommunikatör och en doktorand, vars tjänst är delfinansierad av Certec i Lund.