Hjälpmedel används för att kompensera en funktionsnedsättning. Det är för många en nödvändig förutsättning för delaktighet i samhället. Tillgång till hjälpmedel ger möjlighet att kunna påverka sin egen livssituation och livskvalitet.

Alla människors lika värde står som grund för Handikappförbundens projekt Hjälpmedel – en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet. Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för att människor med funktionsnedsättning får rätt till de hjälpmedel som de har behov av. Bra behovsbedömningar ska eftersträvas. Kvinnor och män ska behandlas likvärdigt oavsett var i landet de bor.

Handikappförbunden ville i det här projektet undersöka hur eventuella orättvisor påverkar livsvillkoren för användare av hjälpmedel i olika delar av landet. Det gjordes utifrån ett genus- och hälsoekonomiskt perspektiv.

Projektet tog fram ett kunskapsmaterial som medlemsförbunden, ungdomsförbund och samarbetsorgan i länen kan använda i sitt intressepolitiska arbete. Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel behöver ges en högre status i budgetdiskussioner som förs inom landsting och kommuner. Frågan om hjälpmedel behöver komma med på dagordningen hos sjukvårdshuvudmännen i landstingen.

Projekttid: februari 2008 och  januari 2011.

Vill du veta mer?