Vad är detta?

Det här är en kampanj på sociala medier där RFSU och Funktionsrätt Sverige vill visa positiva, härliga och lustfyllda representationer av personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom delar själva sina berättelser om sex och lust utifrån ett positivt och lustbejakande perspektiv. Kampanjen består av en kortfilm på 90 sek samt ett Instagramkonto med personliga berättelser och bilder.

Varför gör ni detta?

Vi vill bryta den avsexualisering och det osynliggörande som många med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom drabbas av. Att bli sedd som en människa med en sexualitet, en vilja och behov av att få utforska den sexualiteten samt att få leva öppet med sin sexuella identitet, är en rättighet och grundläggande för en god sexuell hälsa. 

Vad då rättighet?

Alla människor har rätt till kunskap om sin kropp och sexualitet, men detta är också en grupp som har visat sig ha sämre sexuell hälsa än andra grupper. Att bryta avsexualiseringen är både en rättighetsfråga och en folkhälsofråga.

Betyder detta att man har rätt till sex?

Nej, ingen människa har rätt att ha sex med någon annan, men du har alltid rätten till din egen kropp och din egen sexualitet. Alla har rätt att bli bemött som en människa med sexuella behov, en sexuell identitet, drömmar, fantasier och önskningar.

Vad betyder avsexualisering?

Att många personer med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning upplever att de inte ses som sexuella varelser med egen lust, olika sexuella läggningar och skiftande sexuella behov. Detta kan tex yttra sig i att man inte får frågor eller relevant information av sin läkare, inte informeras om vad en viss medicin kan ha för biverkningar kopplade till ens sexualitet, att man inte känner sig sedd i skolans sexualundervisning, eller inte finns representerad i erotiska skildringar.

Hur vet ni det?

RFSU och Funktionsrätt Sverige har gjort en kartläggning tillsammans med IPSOS, där över 2000 personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom svarade. Undersökningen utmynnade i rapporten “Vill du ligga med mig då”. Rapporten visar att det som genomgående hindrar målgruppen att få tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter är att de avsexualiseras. Det vill säga att personer med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning upplever att de inte ses som sexuella varelser med egen lust, olika sexuella läggningar och skiftande sexuella behov. Det tar sig uttryck i sådant som att inte bli representerad inom skolans sexualundervisning, inte få frågor om sexualitet vid vårdmöten, eller att av vänner och familj antas inte vara intresserad av sex och relationer. 

Har ni siffror på detta?

I vår undersökning uppger bara 38 % att de upplever att de har en god sexuell hälsa. Detta kan jämföras med Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning SRHR 2017 där 64% uppger sin sexuella hälsa som god. Det betyder att bara två av fem personer med funktionsnedsättning/kronisk sjukdom skattar sin sexuella hälsa som bra. De med nedsatt rörelseförmåga uppskattar dessutom sin sexuella hälsa som sämre än grupper med andra funktionsnedsättningar, ca 37 % skattar den som dålig. I undersökningen ställdes frågan om man någon gång fått en fråga om sin sexuella hälsa eller sexualliv i samband med ett besök inom hälso- och sjukvården. 61 % svarade nej på den frågan medan 21 % svarade ja, och att de upplevt det som något positivt. 10 % svarade ja, och att de upplevt det som något negativt. 7 % svarande “vet inte”. 

Vad säger personer med funktionsnedsättning själva om denna kampanj? 

Det är Funktionsrätt Sverige som tillsammans med RFSU driver denna kampanj. Så det är våra egna röster vi förmedlar. Vi har dessutom pratat med en mängd olika aktörer ur funktionsrättsrörelsen, och där har det uttryckts ett behov av att just avsexualisering behöver lyftas särskilt. Vi har utöver detta haft referensgruppsmöten och djupintervjuer för att säkerställa tonalitet och tilltal i kampanjen. Det har varit oerhört viktigt för oss att det är vi, personer med egen erfarenhet, som berättar.

Vad vill filmen förmedla?

Filmen vill förmedla hur pirrigt, spännande, hett, och härligt det kan vara att ha sex. Och att detta är helt oavsett personernas funktionalitet. Med kommunikation, kreativitet och lyhördhet kan sexet bli precis så härligt och kul som man önskar sig!

Varför valde ni en person med benprotes till filmen?

Det är ett sätt att exemplifiera, och vi valde denna funktionsnedsättning för att den är visuellt tydlig och lätt att relatera till, men ska givetvis inte ses som att alla olika funktionsnedsättningar eller kroniska sjukdomar fungerar på samma sätt.

Är en benprotes verkligen representativt? Finns det inte “värre” funktionsnedsättningar? 

Vårt syfte är inte att representera alla i just filmen, i vårt Instagram-konto däremot  finns fler representationer och berättelser. Vårt syfte är att visa att det finns en oändlig variation av olika människor, kroppar och funktionaliteter. Det viktiga är att att lyfta denna bredd och att bryta det osynliggörande som många upplever.

Jag har en funktionsnedsättning men känner inte igen mig i filmen.

Alla människor har en unik sexualitet. Vi har i kampanjen valt att lyfta många olika funktionsnedsättningar för att skapa en bred representation, men självklart har vi inte kunnat få med allas röster. Om du inte känner igen dig i just filmen så kanske det finns någon annan berättelse i kampanjen som du kan identifiera dig med eller få inspiration från.

Bygger filmen på en verklig berättelse?

Filmen bygger på ett manus, men vi har haft en kontinuerlig dialog med personer med samma funktionsnedsättning om hur en sådan situation skulle kunna utspela sig, allt för att det ska bli så autentiskt som möjligt. Även skådespelerskan som är med i filmen har kommit med synpunkter och inspel. Det har varit väldigt viktigt för oss att hon känner igen sig i det som berättas och att det skulle kunna vara hennes verklighet.

Har alla personer på Instagram-bilderna en egen funktionsnedsättning?

Ja. Ibland är det inte samma person på bilden som har sagt citatet, men det är alltid en person med samma funktionsnedsättning/sjukdom

Är citaten och berättelserna verkliga?

Ja. Alla är autentiska citat och historier från personer med just den funktionsnedsättningen

Har personer med funktionsnedsättning en annorlunda sexualitet?

Nej, och detta är just vår poäng. Att sex, lust och njutning är behov hos alla människor oavsett funktionalitet, men att sexualiteten hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom ofta osynliggörs. Detta vill vi ändra på.

Jag har en funktionsnedsättning men känner att den bara har varit negativ för mig i mitt sexliv

Många personer känner som du, och vi beklagar att det varit så för dig. Vi har dock velat i den här kampanjen att lyfta sex på ett positivt och lustfyllt sätt. Många personer med funktionsnedsättningar har negativa upplevelser bakom sig, och vi har inte för avsikt att förringa detta. Men kanske kan kampanjen hjälpa dig eller någon annan att se på sin sexualitet i ett nytt ljus och få inspiration att våga utforska hur bra sex skulle kunna vara. Vi vill också vidga synen på vad sex kan vara. Sex måste inte se ut på ett visst sätt, utan en normbrytande funktionalitet kan öppna dörrar till helt nya sätt att ha sex på. 

Är inte detta att exotifiera eller fetischera olika funktionsnedsättningar?

Nej. Fokus för kampanjen är lusten och det härliga med sex, inte specifika funktionsnedsättningar. Vi fokuserar inte på vad som skiljer ut personer med funktionsnedsättning utan på det som förenar. 

Min Sexualitet – Min Rätt jobbar med både fysiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. Varför har ni ingen i kampanjen med intellektuell funktionsnedsättning?

Projektet har flera stora och viktiga delar riktade till personer med IF, men i just kampanjen så har vi valt att inte inkludera IF. Detta för att kampanjen bygger på personliga berättelser och vi vill vara helt säkra på att alla medverkande förstår vad det innebär att vara med. I samtal med organisationer som arbetar med personer med IF så har vi fått feedbacken att inte ta med denna målgrupp just här. Däremot vill vi att kampanjen ska vara tillgänglig för alla, inklusive personer med IF.

Varför gör ni detta som en instagram-kampanj?

Vi vill lyfta många och vitt skilda erfarenheter av sex och lust och ge en bred representation. Vi vill också kunna använda både film, bild och text. Då är instagram som ett bra format för detta. Det blir som ett galleri som man vandra runt i.

Vad är bakgrunden till kampanjen?

Under tre år arbetar RFSU och Funktionsrätt Sverige tillsammans i projektet “Min sexualitet – Min Rätt” för att stärka sexuella och reproduktiva rättigheter för personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom i Sverige. Projektet ska sprida kunskap om den sexuella hälsan hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom samt ge målgrupperna verktyg för att skapa förändring. Samarbetet är ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden.