Rapporten rekommenderar följande för fortsatt arbete framåt:

 

  • Säkerställ att frågor om föräldraskap och funktionsnedsättning inkluderas i utbildning av personal som i sin roll möter personer med funktionsnedsättning, såsom vårdutbildning, socionomutbildning och lärarutbildning.
  • Säkerställ att en samordnad individuell plan (SIP) erbjuds varje person med funktionsnedsättning som är eller planerar att bli förälder, för att skapa goda möjligheter till ett likvärdigt föräldraskap.
  • Öka den universella utformningen inom mödra- och barnhälsovård för att säkerställa ett likvärdigt bemötande.
  • Uppdra åt en offentlig instans att ansvara för kompetenshöjande insatser inom vård och offentlig sektor avseende hjälpmedel kopplat till föräldraskap och funktionsnedsättning. Denna instans bör även ansvara för information till den enskilde.
  • Se över hjälpmedelssortimentet, till exempel vad som inkluderas och vilken kostnad det innebär, för att säkerställa att tillgången till hjälpmedel utgår från ett personcentrerat förhållningssätt som omfattar alla delar av livet och är jämlik oberoende av bostadsort.
  • Tillsätt en utredning som ser över stödsystemen, och eventuella behov av förändring av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kopplat till föräldraskap, i syfte att göra det mer likvärdigt. Stödsystem som färdtjänst och ledsagning måste ta hänsyn till hela människans livssituation och anpassas för att fungera för både barn och förälder – enskilt och gemensamt.
  • Uppdra åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att med en särskild satsning granska förekomsten av diskriminering av personer med funktionsnedsättning kopplat till föräldraskap inom hälso- och sjukvården, barn- och mödravården samt socialtjänsten. Det offentliga Sverige, såsom regioner och kommuner, bör säkerställa att föräldrar inte särbehandlas på osaklig grund eller diskrimineras på grund av sin funktionsnedsättning.
Ett litet barn med blå långärmad tröja sitter i sin mammas knä och läser en bok. i Bakgrunden syns ryggen på hennes rullstol.
Foto: Daniel Ivarsson