För att personer med
funktionsnedsättning
eller kronisk sjukdom
ska få en bättre situation,
bättre hälsa och rättigheter
kommer projektet “Min sexualitet – min rätt”
att jobba med fyra frågor.

Den första frågan
handlar om
lust och njutning.
Många tror att personer med
funktionsnedsättning
eller kronisk sjukdom
inte har en sexualitet,
eller inte vill ha sex.
Det är inte sant.
Därför vill vi förändra den synen
hos människorna i samhället.

Den andra frågan
handlar om
föräldraskap.
Alltså vilka människor som
får skaffa barn,
enligt andra.
Och vilka som inte får det.
Vi vill förbättra vård
och stöd som
personer med funktionsnedsättning
eller kronisk sjukdom
kan behöva
när de har barn.

Den tredje frågan
handlar om trygghet
och att inte bli utsatt
för sexuellt våld.
Vi vill jobba på olika sätt
med personer
som blir utsatta för våld
av familj,
en partner
eller andra i sin närhet.
Så att personer med
funktionsnedsättning
och kronisk sjukdom
kan vara trygga.

Den fjärde och sista frågan
handlar om
lagar och regler
som påverkar sexualitet
och hälsa hos
personer med funktionsnedsättning
eller kronisk sjukdom.

Mer om de fyra fokusområdena

Projektet har identifierat fyra fokusområden för förändringsarbete. Till grund ligger vår stora kartläggning och nära samråd med referensgrupper och aktörer ur såväl den sexualpolitiska rörelsen som funktionsrättsrörelsen. Detta gjordes bland att genom en heldagskonferens i maj 2021, då representanter från många olika funktionsrättsorganisationer och utvalda från RFSU möttes för att ta del av enkätresultaten och analysera dem tillsammans.

Under dagen ventilerades också de föreslagna fokusområdena. Områdena kan därför anses väl förankrade inom de organisationer som vill arbeta för stärkta sexuella rättigheter för personer med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning.

Mycket annat kan och behöver göras, men dessa områden kommer ”Min sexualitet – min rätt” fokusera på under de kvarvarande projektåren. Områdena har valts utifrån att de har en övergripande påverkan för personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom och målgruppens möjlighet att tillgodogöra sig sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Samtliga områden har långsiktiga målsättningar och syftar till strukturell förändring, där det arbete som görs inom projektet syftar till att påbörja ett förändringsarbete som ska kunna pågå under en längre tid.

Bryt avsexualiseringen och visa lusten

Föräldraskap

Frihet från våld

Lagstiftning och policys påverkan på sexualiteten