Människor med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för sexuellt våld, hot och trakasserier. Det här visar resultaten från vår enkät med tydlighet och stärker tidigare forskning på området. Överlag är andelen som uppger att de utsatts mycket högre än i Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning om sexuell hälsa, kallad SRHR 2017. Vi kan se att hoten och våldet i många fall har varit upprepade.

Samtidigt är det stöd som finns för våldsutsatta sällan tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Det visar också undersökningen, där få uppgett att de anmält till polisen eller uppsökt hälso- och sjukvård för det som hänt. Utsattheten är också ofta kopplad till maktförhållanden mellan personen med funktionsnedsättning och förövaren.

Från tidigare studier vet vi också att det finns en hederskontext där det behövs fortsatt fördjupning. Det saknas fortfarande kunskap om våra målgruppers situation.

Inom området sexuellt våld och våld i nära relationer ser vi att det behövs en inkludering av funktionsrättsperspektivet i nationella satsningar som redan görs idag. Det behövs mer kunskap hos aktörer som arbetar med våldsprevention och bemötande av våldsutsatta, för att kunna se den dubbla utsatthet som gruppen personer med funktionsnedsättning riskerar.