Personer med funktionsnedsättning har, precis som alla andra, sexuella och reproduktiva rättigheter. Det kan dock vara svårt för individer att utkräva sina rättigheter eftersom lagstiftning och policy i mångt och mycket är otydlig och abstrakt. Detta gäller både internationella konventioner och nationell lagstiftning.

Många personer med funktionsnedsättning omfattas av såväl Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Dessa lagstiftningar utgör ett stöd och syftar till att vara en garant för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I dagsläget finns inga skrivningar kring området sexuella och reproduktiva rättigheter inom dessa lagstiftningar. Det gör att verksamheter som omfattas av lagstiftningarna ofta saknar riktlinjer för hur sexuella och reproduktiva rättigheter ska säkerställas för de personer som ingår i verksamheterna.

Det behövs kunskapshöjande insatser och tydligare riktlinjer för att verksamheter såsom exempelvis gruppboenden, daglig verksamhet och assistansbolag ska kunna stärka tillgången till sexuella och reproduktiva rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Vi ser också vikten i det arbete Folkhälsomyndigheten genomför i och med den nationella strategin för sexuella och reproduktiva rättigheter (förkortas SRHR). Strategin antogs hösten 2020 och innefattar ett antal grupper som är särskilt viktiga att nå i arbetet med SRHR på såväl nationell, regional som kommunal nivå. En av de grupperna är personer med funktionsnedsättning. Här har projektet verkat för att ett funktionsrättsperspektiv inkluderas i en nationell handlingsplanen för SRHR som kompletterar den tidigare SRHR-strategin. Planen ska bidra till målsättningen om en god, jämlik, och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Folkhälsomyndighetens uppdraget ska slutredovisas den 1 juni 2023.