Alltför många av funktionshindersrörelsens medlemmar och andra personer med funktionsnedsättning står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Kommunala arbetsmarknadsinsatser, som Daglig verksamhet, leder i få fall till anställning.

Handikappförbunden ville genom det treåriga projektet Rätt stöd till arbete fokusera på framgångsrika metoder, som även stärker och involverar arbetstagaren. Alla har nämligen rätt att påverka sin arbetssituation utifrån egna förutsättningar och önskemål.

Tillsammans med fem modellkommuner har vi genom projektet verkat för ökad delaktighet i kommunala arbetsmarknadsinsatser och sedan spridit de metoder som fungerar.

Målet var att alla som berörs ska känna till sina möjligheter att nå, få och behålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden.
”Varje människa har rätt att genom arbete bidra till sin egen försörjning” /Handikappförbundens plattform för arbete.

”Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som för andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.” Artikel 27:1 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projektet avslutades i september 2014.