Universellt utformade arbetsplatser, UUA är ett EU-projekt där Funktionsrätt Sverige, Akademikerförbundet SSR, Swedavia, Randstad, Sveriges Företagshälsor och Vasakronan fått projektmedel från Europeiska Socialfonden, ESF.

2,3 miljoner människor i Sverige går till ett kontor varje dag. En av tre i arbetsför ålder har en funktionsnedsättning som påverkar vardagen. På en universellt utformad arbetsplats tar man redan från början hänsyn till och utformar arbetsplatsen efter de olikheter som finns representerade i vårt samhälle. Det innebär en helhetssyn som innefattar mer än tillgänglighetsanpassning. Utgångspunkten är FNs definition av universell utformning;  ”sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning”.

För att utveckla arbetsplatser till att bli universellt utformade finns det ett stort behov av att tänka nytt och att hitta innovativa lösningar. Det handlar om hur vi utformar och organiserar våra arbetsplatser, hur vi utformar våra kontorslokaler, hur vår sociala arbetsmiljö ser ut samt hur vi organiserar våra verksamheter så att vi ökar förmågan att tillvarata människors olikheter.

Projektet UUA ska utveckla metoder och modeller som bygger på forskning om bland annat arbetsplatsens fysiska utformning, sociala miljö och organisation. I nästa steg kommer modellerna att spridas till de organisationer och företag som ingår i projektet, men även till kommuner och andra intressenter.

Projekt UUA handlar om att titta på vad som behöver göras på organisations- och samhällsnivå för att få ett arbetsliv med inkluderande strukturer och arbetsplatser som fungerar för alla.

Målsättningen med projektet är ett mer hållbart arbetsliv där alla kan få plats att bidra med sina individuella förutsättningar och där villkoren i arbetslivet främjar våra medlemmars välmående och hälsa.

Genom att identifiera och åtgärda hinder för delaktighet samt genom att integrera UUA-perspektivet i verksamhetens processer och organisationsstrukturer flyttar projekt UUA fokus till arbetsplatser där vi ”gör rätt från början”.

I projektet arbetar vi med fyra områden som är avgörande för universellt utformade arbetsplatser och som metod- och modellutvecklingen fokuserar kring. Det handlar om arbetsplatsens fysiska utformning, den psykosociala miljö, arbetets organisering och ledning samt dess kompetensförsörjning och rekrytering.

Utvecklingsarbetet sker i en process med multikompetenta team inom respektive område. Deltagarna kommer från de olika organisationerna som deltar i projektet och alla bidrar med sina perspektiv och sin särskilda kompetens.

Metoderna och modellerna för universell utformning av arbetsplatser har utvecklats under våren 2018. Utvecklingsarbetet ligger till grund för utbildningar som projektet kommer att erbjuda från och med hösten 2018.

Projektledare är Sara Johansson på Akademikerförbundet SSR

Telefon: 08-617 44 35, 0708-17 44 35

E-post: sara.johansson@akademssr.se