Funktionsrätt Sverige träffade expertgrupp från Europarådet

I förra veckan var Europarådets expertgrupp GREVIO i Sverige för att undersöka hur Sverige lever upp till Istanbulkonventionen, som handlar om att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Funktionsrätt Sverige och FQ träffade expertgruppen och berättade om de brister vi ser när det gäller våld mot personer med funktionsnedsättning.

2014 ratificerade Sverige Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. I november skickade Funktionsrätt Sverige och FQ (Forum – Kvinnor och Funktionshinder) en så kallad ”skuggrapport” till expertgruppen GREVIO. När vi träffade expertgruppen i Stockholm i förra veckan diskuterades läget i Sverige, bland annat med utgångspunkt i vår rapport.

– Vi lyfte att funktionsrättsperspektivet fått begränsat utrymme i den nuvarande nationella strategin om att förebygga och bekämpa våld, trots att risken att utsättas för våld är mycket högre hos personer med funktionsnedsättning. Vi betonade också att indikatorer och statistik är otillräckliga och att kunskapen brister om hur våldet mot vår målgrupp kan se ut. Dessutom tog vi upp behovet av att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för intellektuell funktionsnedsättning och autism, något som Socialstyrelsen föreslagit, kommenterade Annica Nilsson, intressepolitisk utredare på Funktionsrätt Sverige, som deltog på mötet.

Grevio beräknas vara klara med en rapport om situationen i Sverige i slutet av 2024.

Fem kvinnor tittar leende mot kameran
Från vänster: Annica Nilsson, Funktionsrätt Sverige, Francesca Montagna, Jessica Smaaland, ordförande FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder (främre raden), Aleid van Den Brink och Païvi Hirvela.

Vill du veta mer?

Ta del av Funktionsrätt Sveriges skuggrapport (På engelska)

Makten är min (webbutbildning)
En webbutbildning med kunskap och verktyg för att (åter)ta makten över dina relationer. Utformad utifrån kunskapen om att kvinnor och ickebinära med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relationer i större utsträckning än befolkningen i stort. Med ”Makten är min” vill Funktionsrätt Sverige bidra till att skapa förutsättningar för förändring.