Funktionsrätt Sverige vill träffa Hallengren för att diskutera urholkningen av statsbidragen

Funktionsrätt Sverige har idag skickat en skrivelse till socialminister Lena Hallengren angående de ekonomiska förutsättningarna för funktionsrättsrörelsen.

I skrivelsen tar Funktionsrätt Sverige upp den successiva urholkningen av statsbidragen till funktionsrättrörelsen under de senaste 15 åren. Bidragen saknar exempelvis årlig indexuppräkning med kompensation för kostnadsökningar.

”Den urholkning av bidraget som pågått under ett antal år gör det svårare för oss att fylla vår roll som pådrivande kraft i att skapa ett tillgängligt samhälle för alla”, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Här är skrivelsen i sin helhet:


Skrivelse till socialminister Lena Hallengren, den 18 februari 2022

Funktionsrätt Sveriges önskar tid för att träffa statsrådet Hallengren för att ta upp funktionsrättsorganisationernas ekonomiska förutsättningar.

Inom den organiserade funktionsrättssrörelsen ser vi en ökad efterfrågan på vår medverkan i många sammanhang. Detta är en mycket positiv utveckling som ligger i linje med såväl konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som regeringens uttalade ambitioner. Statsbidraget är till för att värnade ideella funktionsrättsorganisationernas oberoende. Den urholkning av bidraget som pågått under ett antal år gör det svårare för oss att fylla vår roll som pådrivande kraft i att skapa ett tillgängligt samhälle för alla.

Funktionsrätt Sverige och våra 50 medlemsförbund arbetar med att förverkliga Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen framhåller även betydelsen av att samråda med och involvera funktionshindersorganisationer i beslutprocesser som påverkar oss.

Statsbidraget storlek ger inte funktionsrättrörelsen en rimlig ersättning motsvarande vårt uppdrag. Under pandemin har vi förmedlat information till och hållit kontakten med grupper som många har svårt att nå fram till. Vårt arbete för att belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och åstadkomma samhällsförändringar stärker Sverige som land. För att kunna genomföra detta behövs en varaktig och tillförlitlig finansiering.

De senaste 15 åren har det skett en successiv urholkning av statsbidragen till funktionsrättrörelsen. Bara en enda gång tillfördes mer pengar och då marginellt. Bidraget saknar årlig indexuppräkning med kompensation för kostnadsökningar för lön, hyra, el och andra omkostnader. Under samma period har nio nya funktionsrättsorganisationer beviljats statsbidrag. Fler delar därmed på samma statsbidragspott, vilket innebär mindre bidrag per organisation. För en fördjupad problembeskrivning se vår bifogade rapport Om statsbidraget till funktionshinderorganisationerna.

Vi hoppas att statsrådet har möjlighet att träffa oss i närtid för att diskutera denna viktiga fråga. Ett alternativ till ett möte är att frågan ges stort utrymme vid regeringens funktionshinderdelegation den 15 mars.

Med vänlig hälsning

Elisabeth Wallenius
Ordförande, Funktionsrätt Sverige

Läs skrivelsen i original:

Uppvaktning med anledning av statsbidraget till funktionsrättsrörelsen (pdf)

Uppvaktning med anledning av statsbidraget till funktionsrättsrörelsen (word)

 

Bifogad rapport:

Om statsbidraget till funktionshinderorganisationerna