Gemensamt uttalande inför manifestationen den 3 dec

På lördag den 3 december Internationella funktionshinderdagen, går en enad funktionshinderrörelse ut i en gemensam manifestation för LSS och personlig assistans och mot regeringens åtstramningar. Vi kräver ett omedelbart stopp på neddragningarna!

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att vi har lovat att garantera alla människors möjlighet till full delaktighet i samhället. Här ingår rätten att själv få bestämma var och med vem man ska bo och rätten till personligt stöd för att klara sin vardag. Trots detta bryter Sverige mot konventionen, gång på gång. Vilket FN också har kritiserat, flera gånger. Det är särskilt Sveriges hantering av personlig assistans som har kritiserats.

Det handlar om barn med mycket stora svårigheter, som inte kan äta, andas eller förflytta sig utan hjälp. Plötsligt dras den personliga assistansen in, trots att ingenting förändrats i barnets tillstånd. Föräldrarna tvingas stanna hemma från jobbet för att ta hand om barnet, utan ersättning. En katastrof för familjen, både mänskligt och ekonomiskt.

Det handlar också om vuxna personer med mycket omfattande funktionsnedsättningar som levt med personlig assistans i 20 år eller mer. När Försäkringskassan gör nya tolkningar av vad som är grundläggande behov mister de hela eller delar av sin personliga assistans – trots att behovet är precis detsamma!

Eller vuxna personer, som kunnat arbeta och försörja sig, med hjälp av personlig assistans eller ledsagning. Plötsligt anses de inte ha tillräckliga funktionsnedsättningar längre, utan att något förändrats. Och så dras stödet in och personen måste sluta jobba.

När LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, nu ska utredas igen är det mest tydliga uppdraget att spara pengar i personlig assistans, en reform som varit revolutionerande för en grupp människor med omfattande funktionsnedsättningar och stora behov.

Vi vet att samhällsinsatser som utjämnar klyftor i levnadsvillkor också skapar stora samhällsvinster.

I förarbetena till LSS betonades att levnadsvillkoren för familjer där det finns barn med funktionsnedsättning många gånger är svåra. Riksrevisionen skriver i en granskningsrapport att föräldrar till barn med funktionsnedsättning oftare är sjukskrivna, arbetslösa och har sjukersättning i högre utsträckning än andra föräldrar, vilket tyder på hård belastning och svårigheter att hävda sig på arbetsmarknaden. En studie från Socialstyrelsen visar att om barnen har assistansersättning får hela familjen en bättre livssituation. Bland annat kan föräldrar förvärvsarbeta och slipper arbetslöshet och sjukskrivning.

Vad är det för samhälle vi får när vi inte längre kan värna människor med de största behoven? Vad är det för samhälle vi får när vissa medborgare förvägras rätten till delaktighet och självbestämmande? Den som vill stå upp för allas lika värde måste visa det också i politisk handling!

På lördag är det Internationella funktionshinderdagen och då går en samlad funktionshinderrörelse ut på gator och torg för att protestera mot neddragningarna. Vi kräver:

Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av de förändrade behovsbedömningarna har analyserats.

Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig assistans! Vi vägrar låta olika insatser och grupper ställas mot varandra.

Sluta förtala assistansreformen! Politiker och myndighetsföreträdare måste hålla sig till bekräftade fakta.

Björn Häll Kellerman, förbundsordförande i Unga Rörelsehindrade

Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR

Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG, genom god man Cecilia Blanck

Maria Johansson, ordförande i Lika Unika

Anne Lönnermark, förbundsordförande i Autism- och Aspergerförbundet

Amanda Lindberg, förbundsordförande i Förbundet Sveriges Dövblinda

Eva Björk, kanslichef, SRF, Synskadades Riksförbund

Maria Lundqvist Brömster, förbundsordförande i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden

Maria Dahl, ordförande i STIL

Thomas Jansson, förbundsordförande i FUB

Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuroförbundet

Vilhelm Ekensteen, ordförande i IfA

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar