Handikappförbunden träffar Mehmet Kaplan

Idag träffar Handikappförbundet statsrådet Mehmet Kaplan. Vid mötet överlämnades Handikappförbundens underlag om direktiv till en parlamentarisk utredning om en universellt utformad samhällsplanering.

Sammanfattning

Underlag till direktiv Universell utformning

2015-01-19

Personer med funktionsnedsättning lever med sämre delaktighet än övriga befolkning inom de flesta samhällsområden. Brister i samhällsplaneringen gör att många exkluderas.  Genom att ratificera konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har Sverige åtagit sig att alla nya produkter, tjänster, miljöer, infrastruktur med mera ska utformas enligt principen om det universellt utformade.

Universell utformning innebär att, i både poli­tiska och sociala processer, utgå från att män­niskor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att identifiera och åtgärda hinder för delaktighet samt att integrera det perspektivet i samhäl­lets strukturer, vilket motverkar att nya hin­der uppstår.

För att skapa en långsiktigt hållbar utveckling behöver samhället planeras utifrån alla medborgares behov och förutsättningar som förhindrar att grupper ställs utanför.  Genom att ta in funktionshinderperspektivet tidigt i olika processer, minskar riskerna för ute­stängning och kostsamma åtgärder i efter­hand.

En parlamentarisk kommitté som består av representanter för riksdagspartierna och funktionshinderrörelsen som biträds av experter med bred erfarenhet av samhällsplanering och standardisering ska analysera förutsättningarna för inkluderande samhällsplanering och lämna förslag till åtgärder för att nå målet om ett universellt utformat samhälle. Kommitténs uppdrag är att kartlägga i vilken utsträckning personer med funktionsnedsättning utestängs i samhället, bland annat att:

  • Kartlägga vilka normer standarder, riktlinjer med mera som används i beställningsprocesser med relevans för samhällsplanering av såväl befintlig som nya miljöer, infrastruktur och offentligt finansierad verksamhet.
  • Kartlägga pågående processer för att inkludera universell utformning i samhällsplanering inom såväl offentlig som privat sektor, till exempel i beställning av olika uppdrag, kravställning, upphandling och uppföljning.
  • Utvärdera i vilken utsträckning erfarenheter från personer med funktionsnedsättning inkluderas i generella samhällsplanerande processer.
  • Utvärdera behovet av forskning och utbildning för en inkluderande samhällsplanering.
  • Med utgångspunkt från kartläggningarna och utvärderingarna dra slutsatser och lämna rekommendationer inför regeringens systematiska arbete med ett inkluderande, universellt utformat samhälle i enlighet med mänskliga rättigheter.
  • Lämna förslag till styrmedel för att uppnå målet om universellt utformad samhällsplanering.

Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2016.