Hög tid för en oberoende MR-institution

Idag firar vi den internationella dagen för mänskliga rättigheter! Det är idag 70 år sedan FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 1948. Det är hög tid att Sverige inrättar en stark och oberoende institution för mänskliga rättigheter för att granska hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen och FN:s övriga konventioner om mänskliga rättigheter.

I januari nästa år är det tio år sedan konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige. Senast i oktober ska regeringen svara på frågor från FN om hur arbetet med att fullgöra konventionen går. En av frågorna handlar om den oberoende granskningen som krävs för att genomföra konventionen.

Förslag till nationell MR-institution

Ett förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige blev klart i oktober. Det är framtaget av regeringens utredare Lise Bergh och innehåller konkreta förslag som även rör åtaganden om övervakning av Funktionsrättskonventionen. Funktionsrätt Sverige är en av flera organisationer som har bidragit i arbetet för att en MR-institution ska bli verklighet. Även om vi saknar en del i förslaget är det viktigaste nu att förslaget snabbt kommer ut på bred remiss.

Vi har väntat länge på en regering. Men vi ska inte behöva vänta på att tillsammans med alla andra som vill bidra till ett samhälle för alla där rättigheter respekteras fullt ut ska få möjlighet att lämna konstruktiva synpunkter på förslaget.


Några av förslagen i utredningen:

  • En oberoende MR-institution placeras som en ny myndighet under regeringen med uppdrag att ”följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs”. Myndigheten får däremot ingen befogenhet att pröva enskilda klagomål eller bedriva tillsyn.
  • Institutionen ska kunna samla in information, genomföra empiriska undersökningar och bedriva egen forskning, men även lämna förslag på åtgärder för att komma till rätta med brister i genomförandet av mänskliga rättigheter.
  • En lag ska antas om institutionens uppgifter, däribland det som krävs om en oberoende nationell mekanism enligt artikel 33.2 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • Styrelsen ska bestå av sju ledamöter som utses av regeringen för en tid om fem år med sakkunskap inom det civila samhället, rättsväsendet, och forskningen och den högre utbildningen.
  • Ett särskilt råd ska tillsättas som har till uppgift att tillföra kunskaper och erfarenheter från det civila samhället. Här ska det finnas särskild kompetens om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Länk till hela förslaget till oberoende institution för mänskliga rättigheter