Komplicerat att få ut offentliga handlingar i annat format än papper!

I går, den 22 juni 2009, gjorde Handikappförbunden och Synskadades Riksförbund (SRF) tillsammans stickprov på öppenheten i det svenska samhället. Det vi ville undersöka är om offentlighetsprincipen också gäller människor med funktionsnedsättningar. Vi kan konstatera att det finns vissa svårigheter med det.

Två och två besökte vi Regeringskansliet, Försäkringskassan, Post- och telestyrelsen (PTS), Justitieombudsmannen (JO) och Kammarkollegiet. Där har vi bett att få tillgång till olika handlingar och diarier i annat format än på papper, till exempel digitalt.

De svenska myndigheterna ska alla ha sammanställt en handlingsplan för tillgänglighet gällande lokaler, verksamhet och information. Det var dock problem med att få tillgång till detta hos de myndigheter vi besökte, framförallt beroende på att flera var okunniga om att sådana handlingar skulle finnas. På de flesta ställen vi besökte blev vi lovade att få handlingarna per e-post senare när de hade letats fram.

Sammantaget kan det konstateras att människor med funktionsnedsättning har svårt att få ut en offentlig handling på plats i något annat format än på papper. För den som inte kan läsa från ett papper eller har svårighet med att söka i ett register på grund av exempelvis dyslexi, gäller inte det som enligt lagtext säger ska ske ”skyndsamt”.

Vi blev vänligt och professionellt bemötta på samtliga ställen vi besökte, men vi kan konstatera att det finns en stor kunskapsbrist när det gäller tillgänglig information.

På bloggen Öppna handlingar finns mer att läsa om vår aktion, och information om vilka handlingar som senare förhoppningsvis kommer att skickas via e-post.

Länk till bloggen Öppna handlingar:
Öppna handlingar