Pressmeddelande: Läsa-skriva-räkna garantin handlar om alla elevers funktionsrätt

Alla insatser som bidrar till en god utbildning för alla elever är bra. Därför är Funktionsrätt Sverige odelat positiva till regeringens förslag idag om att införa en läsa-skriva-räkna garanti i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Vi tror dock att åtgärdsgarantin, tillsammans med andra insatser i samma riktning, kräver förändringar i både grundläggande lärarutbildning och rektorsutbildning.

”Det är en självklarhet att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Men det är tydligt att den lagstiftning vi har idag inte räcker till.”

Regeringen har i flera utredningar uppmärksammats på behovet av tidig upptäckt av stödbehov och tidiga insatser. Detta är erfarenheter som delas av flera av våra medlemsförbund, exempelvis när barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller dyslexi, inte får insatser i tid. Men utredningarna visar också på ett stort behov av stärkt kompetens hos lärare och rektorer, en fråga som Funktionsrätt Sverige drivit i flera år.

”När åtgärdsgarantin ska genomföras ställs nya krav på lärarna – de ska uppmärksamma och analysera elevernas behov, de ges en nyckelroll i genomförande av stödåtgärder och i uppföljningen av insatserna. En roll som ställer höga krav på kompetens och erfarenhet, inte minst kring den stora variationen hos de elever som läraren möter”, säger Lars Ohly.

I lärarutbildningen krävs därför gedigna grundkunskaper om elevers olika förutsättningar och behov, men också metodik och didaktik med specialpedagogiskt fokus för att lärare ska få tillräckliga verktyg i sitt pedagogiska arbete.

I arbetet för en inkluderande skola har rektorerna också en central roll mellan huvudmannen och de pedagoger som ska genomföra arbetet på plats i klassrummet.

”En tillgänglig lärmiljö där alla elever är delaktiga kräver ett sammanhang som är pedagogiskt, socialt och fysiskt utformat för alla. Det är alla elevers funktionsrätt”, avslutar Lars Ohly.

Vi ställer oss också frågande till varför särskolan överhuvudtaget inte nämns i ett sammanhang där målet är god utbildning för alla och ser fram emot förslag på förbättringar även här.

Pressmeddelandet i sin helhet