Låt deltidssjukskrivna engagera sig ideellt

Många människor som är deltidssjukskrivna skulle gärna vilja göra en insats i föreningslivet. Kanske vill man engagera sig i en förening som är inriktad på den sjukdom eller funktionsnedsättning man själv har, eller så vill man vara aktiv i en politisk förening, en idrotts- eller kulturförening eller en ideell organisation som Röda Korset.

Uppdragen kan handla om alltifrån förtroendeuppdrag till att delta på vanliga föreningsmöten. Problemet för de deltidssjukskrivna är att de som föreningsaktiva riskerar att få sin sjukersättning indragen av Försäkringskassan – även om föreningsarbetet inte arvoderas.  

Vissa personer i Handikappförbundens medlemsförbund har redan hoppat av sina åtaganden i rädsla att förlora sin sjukersättning. Andra vågar inte ställa upp för en ny mandatperiod. Det är en mycket dyster utveckling eftersom föreningsaktiviteten borde ses som en stärkande och positiv faktor som också kan vara en del i ett rehabiliteringsarbete. Ideellt engagemang kan bryta den isolering som en funktionsnedsättning och en sjukdom kan skapa. Det bidrar ofta till bättre psykiskt välbefinnande, en bättre livskvalitet och att de kontakter och vardagsstrukturer behålls, som annars lätt försvinner för en person som är deltidssjukskriven. Att neka sjukersättning med hänvisning till att ideellt engagemang ska ses som arbetsförmåga betyder att ta ifrån en människa hennes självklara rätt att styra över sin fritid.  

Men hotet om indragning minskar inte bara möjligheterna till socialt umgänge och erfarenhetsutbyte. Det hindrar också den enskilde från att utnyttja sin demokratiska rätt att organisera sig. Hela grundtanken med demokratin är att människor utifrån sin kompetens och erfarenhet ska kunna bidra till samhällsbygget.  Vikten av samråd tydliggörs i en mängd dokument, bland annat i FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Om människor av rädsla för att förlora sin ersättning hindras från att delta i föreningslivet urholkas både individens rätt och det demokratiska samhället. Friheten begränsas och individens tillvaro krymper – man äger inte längre sitt eget liv.

Det är stor skillnad på arbete och ideell aktivitet.  Engagemang som läggs i en ideell förening styrs av hur individen mår och vad hon eller han orkar just den dagen. Ideellt aktiva kan kliva åt sidan när hälsan tryter, medan man som arbetsför förväntas prestera bra varje dag.

Nu måste regelverket skrivas om så att även deltidssjukskrivna tillåts vara aktiva i föreningslivet. Allt utifrån sina individuella förutsättningar och utan att bedömning av arbetsförmåga påverkas. Det behövs fler ideella krafter i Sverige i dag – inte färre.

Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden

Susanne Nyström, verksamhetsplanerare, HSO Norrbotten

Fotnot: Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 38 funktionshinderförbund, som tillsammans representerar ca 400 000 människor.

Faktaruta

Personer som före den 1 juli 2008 har fått hel sjukersättning från Försäkringskassan kan arbeta utan att det påverkar rätten till sjukersättning. Däremot påverkas utbetalningen för de personer som får pensionsgrundande inkomster som överstiger ett helt prisbasbelopp (för år 2013 är prisbasbeloppet 44 500 kr/år). Reglerna ser dock annorlunda ut för dem som fått sin sjukersättning efter den 1 juli 2008. De kan riskera att mista sin ersättning om de engagerar sig i ideella organisationer – med eller utan arvode. Framför allt gäller detta personer som uppbär ersättning på deltid.