Migrationspolitiken bryter mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Handikappförbunden och Lika Unika uppmanar idag, i ett öppet brev, regering och riksdag att tänka om när det gäller den inhumana skärpningen av migrationspolitiken. Om förslaget blir verklighet innebär det omfattande försämringar för personer med funktionsnedsättning.

Idag den 20 juni ska regeringens proposition (2015/16:174) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige diskuteras i riksdagen och imorgon ska beslut tas i frågan. Om förslaget blir verklighet kommer det att innebära omfattande försämringar för personer med funktionsnedsättning – både för dem som skulle behöva fly och för dem som lyckats fly till Sverige.

  • De begränsade möjligheterna till anhöriginvandring innebär att fler personer med funktionsnedsättning antingen kommer att bli kvar i konfliktzoner eller tvingas ut på farliga flyktvägar.
  • Kravet på anställning för att få permanent uppehållstillstånd kommer att utestänga många personer med funktionsnedsättning från möjligheten till permanent uppehållstillstånd.
  • Slutligen finns stor risk att begränsandet av särskilt och synnerligen ömmande skäl i hög utsträckning kommer att drabba personer inom våra grupper.

I sammanhanget är det anmärkningsvärt att Myndigheten för delaktighet inte bjudits in att svara på remissen.

Handikappförbunden och Lika Unika uppmanar i vårt brev regering och riksdag att ta den samstämmiga kritiken på allvar och tänka om i migrationsfrågan, denna gång med utgångspunkt också i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige är som stat bunden av konventionen, vilket bland annat innebär att vi ska vidta åtgärder för att skydda personer med funktionsnedsättning som befinner sig i risksituationer, exempelvis i väpnad konflikt och humanitära nödlägen.

Öppet brev angående regeringens proposition (2015/16:174) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.