Nordiska Ministerrådet kastar ut handikapporganisationerna!

Nordiska Ministerrådet bryter mot Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och sviker därmed 3,5 miljoner nordiska medborgare.

 För femton år sedan inrättades ett Nordiskt handikappolitiskt råd.

Syftet var att vara rådgivande och policyskapande till Nordiska Ministerrådet i handikappolitiska frågor. Rådet har under dessa år bestått av både ämbetsmän, politiker och representanter för den nordiska handikapprörelsen.  Ambitionen var hög när rådet skapades. I den nordiska handikapprörelsen har vi haft stora förhoppningar att rådet skulle bidra till att utveckla det nordiska samarbetet och politiken inom handikappområdet. Vi har också sett som vår självklara uppgift att bidra med våra erfarenheter i detta viktiga arbete.

Rådet har under åren inte levt upp till förhoppningarna och det har under senare tid stått klart att Rådet behöver reformeras. Från handikapporganisationerna har vi varit tydliga med att vår dialog med Ministerrådet behöver förstärkas för att uppnå ett bättre resultat.

Nu har Ministerrådet istället beslutat att rensa bort handikapporganisationerna ur Nordiska handikappolitiska rådet. Hanteringen av våra organisationer går därmed helt emot de förpliktelser som de nordiska länderna åtagit sig när de undertecknat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I konventionen står det tydligt att det är staternas ansvar att:

”I utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att genomföra denna konvention och i andra beslutsfattande processer angående frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktions-nedsättning, genom de organisationer som företräder dem.”  (Artikel 4, punkt 3)

Nu väljer alltså Ministerrådet att istället aktivt eliminera handikapporganisationerna från det handikappolitiska rådet. De avser att utforma den framtida nordiska samverkan och politiken inom handikappområdet utan de organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning i Norden. Det är ett olyckligt val som det Nordiska Ministerrådet gör när de så flagrant bryter mot den konvention de förpliktigat sig att följa. Vi kan inte acceptera det.

 Handikapporganisationerna i Norden

Presskontakt i Sverige:

Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden, 070-343 95 87

Mikael Klein, Intressepolitisk chef, Handikappförbunden, 070-4807166

Handikapporganisationernas i Norden samlar de största samarbetsorganisationerna för personer med funktionsnedsättning i de nordiska staterna och de självstyrande områdena.

Detta uttalande har gemensamt formulerats vid vårt möte i Köpenhamn den 5 oktober 2012.