Ny rapport från FUB: Svenska staten sviker de svagaste

Staten vältrar över ansvaret för personlig assistans på kommunerna och allt fler med funktionsnedsättning får minskat eller indraget stöd. Det är konsekvensen av Försäkringskassans restriktivare behovsbedömning. Fyra av tio kommuner uppger att de saknar ekonomiska förutsättningar för att uppfylla intentionerna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det visar en ny rapport som Riksförbundet FUB presenterar i dag.

– Personer med funktionsnedsättning som tidigare haft rätt till personlig assistans fråntas allt oftare hela eller delar av stödet, trots att varken lagen eller funktionsnedsättning har ändrats, säger Thomas Jansson, ordförande för Föreningen för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB.

Sedan 2006 har Försäkringskassan steg för steg stramat åt bedömningarna av vad som ger personer med funktionsnedsättning rätt till personlig assistans i statens regi. I FUB:s rapport uppger fyra av fem kommuner att Försäkringskassans striktare bedömningsgrunder övervältrar ansvar och kostnader för personlig assistans till kommunerna. FUB:s undersökning visar också att närmare var tionde kommun frångår LSS när ansvaret övervältras från staten, för att istället hantera behovsbedömningarna inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL). Det går stick i stäv med intentionerna i LSS-lagstiftningen.

– Det är oacceptabelt att regeringen i ett akut läge väljer att begrava frågan i en utredning till efter valet 2014 istället för att föreslå konkreta åtgärder. FUB kräver att regeringens LSS-utredning slutredovisas i god tid innan valet, så att partierna kan bekänna färg i valrörelsen, säger Thomas Jansson.

I den nya rapporten ”Svenska staten sviker de svagaste” föreslår FUB dessutom en översyn av lagtexten för att långsiktigt säkerställa att intentionerna i LSS-lagstiftningen efterlevs, en snabbutredning av en sänkt brytpunkt mellan kommunalt och statligt kostnadsansvar för personlig assistans samt ett kompetenslyft och behörighetskrav för kommunernas LSS-handläggare för att öka rättsäkerheten i besluten.

– Allvarligast är situationen för dem som har svårt att föra sin egen talan. Till dem tillhör barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. LSS-lagstiftningen infördes för att ge samhällets allra mest utsatta rätten till livskvalitet och människovärde. För dem är Sverige just nu kallare än på mycket länge, konstaterar Thomas Jansson,

Ladda ner FUB:s rapport ”Svenska staten sviker de svagaste” här.

Debattartikeln i Dagens Samhälle kan läsas här.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/funktionshindrade-kraever-besked-av-regeringen-6429

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Jansson, ordförande för Riksförbundet FUB
Mobil:
073-508 82 95