Nyhet: Anna Quarnström och Therese Wappsell nomineras till MR-institutets råd

Funktionsrätt Sverige nominerar Anna Quarnström och Therese Wappsell till Rådet för de mänskliga rättigheterna.
Institutet för mänskliga rättigheter, MR-institutet är en oberoende myndighet med uppdrag att aktivt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i vår grundlag och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Institutet har ett särskilt uppdrag att främja skydda och genomföra FN:s funktionsrättskonvention, en oberoende övervakningsmekanism är ett obligatoriskt åtagande i konventionen.

Anna Quarnström har långt ljust hår och Therese har långt brunrött hår. De tittar båda in i kameran.
Anna Quarnström MR jurist och Therese Wappsell, FUB nomineras till Rådet för de mänskliga rättigheterna.

Institutet ska också tillsätta ett rådgivande organ, Rådet för de mänskliga rättigheterna. Rådets uppgift är bland annat att bidra med kunskaper och erfarenheter från det civila samhällets och andra aktörers arbete med mänskliga rättigheter.
När MR-institutet nu söker nomineringar till sitt råd för mänskliga rättigheter är det en stor utmaning att hitta kandidater som kan representera hela denna mångfald. Funktionsrätt Sverige har därför bett organisationer inom funktionsrättsrörelsen att föreslå personer att nominera till rådet.
Vi har fått in en rad förslag och har efter noggranna övervägningar bestämt att vi vill nominera Anna Quarnström och Therese Wappsell till Rådet för de mänskliga rättigheterna.

”Det är vår övertygelse att Anna och Therese med sina skilda erfarenheter och kompetenser kommer att kunna bidra med stor sakkunskap och viktiga perspektiv i rådet”, säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare på Funktionsrätt Sverige.

 Anna Quarnström är förbundsjurist på Synskadades Riksförbund, tillika ordförande i Funktionsrätt Stockholm stad. Hon har djup och omfattande kunskap om och erfarenhet av att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter, särskilt rättigheter för personer med funktionsnedsättning och diskrimineringsfrågor i såväl Sverige som i internationell kontext.

Therese Wappsell har egen erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning och är förtroendevald ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse och engagerad i Ung i FUB sedan flera år. Therese är dessutom projektledare i Allmänna arvfondsprojektet Relationer som funkar. Therese är samhällsengagerad, van föreläsare och har kompetens i teori och praktik inom mänskliga rättigheter med fokus på funktionsrätt. Julia Henriksson kommer att handleda Therese i hennes arbete. Julia är anställd som förbundsjurist på Riksförbundet FUB och har gedigen kunskap och erfarenhet av MR-frågor, funktionsrättskonventionen, rättighetsperspektiv och diskriminering.

”För att kunna garantera förankring i den breda funktionsrättsrörelsen kommer vi att sätta samman ett nätverk med representanter från våra medlemsförbund och andra intressenter från civilsamhället, som ska kunna stötta våra rådsmedlemmar, säger Nicklas Mårtensson. ”De kommer därmed att fortlöpande att få inspel kring enskilda frågor och policyfrågor.”