Nyhet: Mer krävs för jämlik hälsa

Funktionsrätt Sverige är positiva till förslagen i utredningen God och nära vård. Flera av våra medlemsförbund har medlemmar vars behov kan vara komplexa och kräva vård och behandling från flera olika vårdprofessioner och specialiteter. Vi är därför positiva till att den personcentrerade vården lyfts fram av utredningen, liksom samverkan mellan olika huvudmän. Men vi tror att det kommer att behövas större insatser för att få dessa förslag att bli verklighet. Vi saknar exempelvis förslag för att säkerställa kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling inom primärvården. Inte minst kring samsjuklighet, komplexa tillstånd och funktionsnedsättningar, samt diagnostik.
Det är positivt att utredningsförslagen innebär förändringar som tydliggör ansvaret inom vården. Den stora svagheten i vårdens lagar, det vill säga att patienterna saknar rätt att utkräva det som vårdgivarna och landstingen enligt lag ska ge, kvarstår dock.

Funktionsrätt Sveriges remissvar – God och nära vård SOU 2018 39